Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Принципи і функції управлінського обліку : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

1.3. Принципи і функції управлінського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Господарська діяльність кожного підприємства спрямована на підвищення рівня ефективності використання його виробничого по-тенціалу.

Враховуючи вимоги керівництва, спрямовані на реалізацію по-ставлених завдань, можна виділити такі функції управлінського обліку:

-          контрольна;

-          інформаційна;

-          прогнозна. Контрольна функція управлінського обліку забезпечується

здійсненням оперативного контролю та оцінювання виконання ви-робничих завдань і досягнення запланованих показників як струк-

турних підрозділів, так і підприємства в цілому шляхом здійснення порівняння.

Інформаційна функція управлінського обліку реалізується шляхом забезпечення керівників структурних підрозділів і підприємства необхідною інформацією для здійснення планування, контролю і всебічного аналізу з метою прийняття ефективних уп-равлінських рішень.

Прогнозна функція управлінського обліку полягає в розробці планів виробництва і розвитку підприємства на майбутнє з урахуван-ням фактичних результатів діяльності, спираючись на очікувані цінові коливання на засоби і предмети праці та можливості збережен-ня і розширення ринку збуту на продукцію, роботи і послуги.

Успішна реалізація функцій управлінського обліку забезпе-чується дотриманням таких принципів:

-          безперервності діяльності підприємства;

-          періодичності;

-          комплексності;

-          повноти й аналітичності інформації;

-          оцінювання результатів діяльності структурних підрозді-лів підприємства;

-          бюджетного методу управління витратами.

Принцип безперервності діяльності підприємства ба-зується на розробці планів короткострокового та довгострокового розвитку підприємства (планування поставок матеріалів та комплек-туючих від постачальників, розширення асортименту виробництва продукції, формування ринку збуту і т.ін.) з урахуванням того, що підприємство буде працювати в майбутньому без намірів його са-моліквідації.

Принцип періодичності забезпечується тим, що прийняття оперативних управлінських рішень неможливе без чітко організова-ної системи збору і обробки інформації. Облікові дані цінні для керівництва лише за умови своєчасності їх отримання. Реалізація цього принципу забезпечується запровадженням на підприємстві на-лежної системи документообороту.

Принцип комплексності дотримується шляхом разової фіксації здійснюваних господарських операцій та їх результатів в

облікових документах (первинних або зведених) і наступному вико-ристанні зазначеної інформації в системі як управлінського, так фінансового обліку без повторної фіксації та розрахунків. Так, зважа-ючи на специфічний характер інформації управлінського обліку, збір необхідних даних може бути здійснений з використанням уже задіяних в обігу на підприємстві документів без нагальної потреби запровадження нових.

Принцип повноти й аналітичності інформації полягає в то-му, що інформація, яка надходить з первинних підрозділів до бухгал-терії та до менеджера, повинна бути деталізована настільки, щоб на її основі була можливість провести необхідний аналіз і прийняти оперативні управлінське рішення. Надмірна деталізація облікової інформації може призвести до ускладнення проведення аналізу і як наслідок — до втрати оперативності при прийнятті потрібних рішень.

Принцип оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів підприємства полягає в тому, що фінансовий результат підприємства не завжди є відображенням ситуації в кожному його підрозділі зокрема. Діяльність одних підрозділів може забезпечувати значні фінансові надходження для підприємства, інших — невеликі надходження або навіть приносити збитки. Проте існування неефек-тивних і збиткових підрозділів може бути виправдане з позиції виго-ди від їх роботи для підприємства в цілому, а також забезпечення зай-нятості працівників і збереження трудового потенціалу суб’єкта гос-подарювання.

Принцип бюджетного методу управління витратами вико-ристовується здебільшого на великих підприємствах як інструмент планування, контролю та аналізу в системі управлінського обліку. Бюджетуванням (кошторисами) охоплюються процеси постачання, виробництва і реалізації продукції підприємства у розрізі структур-них підрозділів. У кошторисах відображують як заплановані витрати, так і доходи та прибутки підприємства від різних видів діяльності.