Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Калькулювання собівартості та визначення фінансових результатів за системами абсорпшен-костинг та директ-костинг : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

6.2. Калькулювання собівартості та визначення фінансових результатів за системами абсорпшен-костинг та директ-костинг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Перший етап організації управлінського обліку на підприємстві є методологічний, який передбачає вибір моделі уп-равлінського обліку залежно від мети, що ставиться перед уп-равлінським персоналом усіх рівнів при здійсненні аналізу, визнача-ються об’єкти та методи обліку витрат.

За повнотою включення витрат до собівартості моделі уп-равлінського обліку поділяються на:

-          облік повних витрат;

-          облік часткових витрат.

Система обліку повних витрат представлена традиційним для нашої країни обліком затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг, яка передбачає поділ витрат на основні і накладні.

Основні витрати — це витрати, які безпосередньо пов’язані з виробничим процесом (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація обладнання виробничого підрозділу і т. ін.) і знаходять своє відображення на рах. 23 “Виробництво”.

Накладні витрати — це витрати, пов’язані з організацією і управлінням виробництвом на рівні спеціалістів-технологів. До на-кладних витрат можна віднести зокрема: заробітну плату спеціалістів-технологів, заробітну плату працівників лабораторій та відділів технічного контролю за якістю виготовленої продукції, амортизацію обладнання загальновиробничого призначення, витрати на охорону праці та ін. Накладні витрати знаходять своє відображен-ня на рах. 91 “Загальновиробничі витрати”. Щомісяця накладні вит-рати з рах. 91 “Загальновиробничі витрати” списуються (накладу-ються) на витрати виробництва (на рах. 23 “Виробництво”), внаслідок чого в обліку формуються виробнича собівартість про-дукції, робіт і послуг.

У зарубіжній практиці обліку повних витрат відповідає систе-ма абсорпшен-костинг. Порядок визначення фінансових результатів

за системою абсорпшен-костинг здійснюсться поетапно. На першо-му етапі визначається валова маржа, яка розраховується відніман-ням від виручки собівартості реалізованих підприємством продукції, робіт або послуг. На другому етапі визначається операційний при-буток, який визначасться відніманням від валової маржі адміністра-тивних витрат підприємства та витрат на збут.

Схему формування фінансових результатів за системою аб-сорпшен-костинг представлено на рис. 6.1.

Виручка

Собівартість реалізованої продукції

Загальновиробничі

витрати

Виробничі витрати   +

 

Валова маржа

 

Адміністративні витрати

 

Витрати діяльності

+          Витрати на збут

 

 

Операційний прибуток

Рис. 6.1. Схема формування фінансових результатів за системою абсорпшен-костинг

У свою чергу система абсорпшен-костинг може поєднуватися з фактичним і стандартним калькулюванням собівартості, що зумов-лює існування двох її підсистем, таких як: факт-абсорпшен-кос-тинг та стандарт-абсорпшен-костинг.

Факт-абсорпшен-костинг передбачає калькулювання собівар-тості додаванням до фактичних виробничих витрат фактичних загаль-новиробничих витрат, внаслідок чого в обліку формується фактична виробнича собівартість, за якою роботи та послуги списуються на ре-алізацію, а готова продукція оприбутковується на склад.

Порядок визначення фінансових результатів за системою факт-абсорпшен-костинг здійснюється поетапно. На першому етапі визначається валова маржа, яка розраховується відніманням від виручки фактичної собівартості реалізованих підприємством продукції, робіт або послуг. На другому етапі визначається опе-раційний прибуток, який визначається відніманням від валової маржі фактичних адміністративних витрат підприємства та фактич-них витрат на збут.

З метою більш детального розгляду калькулювання собівар-тості та визначення фінансових результатів за системою ф