Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Облік витрат на збут : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.6. Облік витрат на збут


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витра-ти” визначено, що витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), включають витрати на збут.

Витрати на збут включають витрати, пов’язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а саме:

-          витрати пакувальних матерiалiв для затарювання готової про-дукцiї на складах готової продукцiї;

-          витрати на ремонт тари;

-          оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам та працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут;

-          витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг);

-          витрати на передпродажну пiдготовку товарiв;

-          витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;

-          витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов’язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг (операцiйна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опа-лення, освiтлення, охорона);

-          витрати на транспортування, перевалку i страхування готової продукцiї (товарiв), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги, пов’язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв) вiдповiдно до умов договору (базису) поставки;

-          витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;

-          iншi витрати, пов’язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, по-слуг.

На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних ма-теріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, аморти-зація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат на збут наве-дена в табл. 5.5.

Таблиця 5.5. Типові бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут

 

№        Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

з/п

1 1.     

            Дебет  Kре д ит

 

            2          3          4

 

            Нараховано  амортизацію по ос-    93 “Витрати на          13 “Знос необо-

            новних   засобах   і   необоротних збут”    ротних активів”

            матеріальних  активах  торговель-            

2.         ного призначення               

 

            Віднесено до витрат на збут вар-   93 “Витрати на          20 “Виробничі

3.         тість пакувальних матеріалів           збут”   запаси”

 

            Списано   малоцінні   та   швидко- 93 “Витрати на          22"Малоцінні та

            зношувані предмети торговельно- збут”   швидкозношува-

4.         го призначення                     ні предмети”

 

            Витрати по відрядженню віднесе- 93 “Витрати на          372 “Розрахунки

            но до витрат на збут збут”   з підзвітними

5.                                особами”

 

            Віднесено частину витрат майбут-            93 “Витрати на          39 “Витрати май-

            ніх  періодів  до  витрат на  збут     збут”   бутніх періодів”

            (оренда торговельного приміщен-            

6.         ня, страхові платежі та ін.)             

 

            Проведено нарахування на заро-   93 “Витрати на          65 “Розрахунки

            бітну плату працівників збуту до    збут”   за страхуванням”

7.         фондів соціального спрямування              

 

            Нараховано заробітну плату пра-   93 “Витрати на          66 “Розрахунки з

8.         цівникам збуту          збут”   оплати праці”

 

            Віднесено витрати по рекламі до   93 “Витрати на          685“Розра?унки

            витрат на збут           збут”   з іншими креди-

9.                                торами”

 

            Віднесено до витрат на збут суми  93 “Витрати на          80 “Матеріальні

            витрат за елементами (за умови     збут”   витрати”

            використання рахунків класу 8)                  81        “Витрати на

оплату праці”

82        “Відрахуван-

ня на соціальні

заходи”

83        “Амортиза-

ція”

84        “Інші опера-

10.                              ційні витрати”

 

            Списано витрати на збут на фі-      791 “Результат           93 “Витрати на

            нансові результати   основної діяль-ності”           збут”

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визна-чення витрат на збут, виступають:

-          по амортизації — “Розрахунок амортизації основних за-собів”;

-          по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 4.5.);

-          витрат на відрядження — “Авансовий звіт” (див. зразок 4.10.);

-          заробітної плати — “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 4.6.), а також складена на його підставі “Розрахун-ково-платіжна відомість.

Щомісячне списання витрат на збут оформлюється за допомо-гою розрахунка (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують жур-нал-ордер ¹5 при журнально-ордерній формі обліку, а при спро-щеній формі обліку — розділ II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Накопичення даних про витрати на збут у розрізі статей каль-куляціх елементів витрат протягом року як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійсню-вати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 18), яка може бути аналогічно побудована і в електронному вигляді за умови викорис-тання ЕОМ.