Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.5. Облік адміністративних витрат : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.5. Облік адміністративних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витра-ти” визначено, що до адмiнiстративних витрат вiдносяться такi за-гальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та уп-равлiння пiдприємством:

-          загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);

-          витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату уп-равлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського пер-соналу;

-          витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (опе-рацiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);

-          винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);

-          витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо);

-          амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;

-          витрати на врегулювання спорiв у судових органах;

-          податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов’язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, що включають-ся до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);

-          плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послу-ги банкiв;

-          iншi витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображуються за-гальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслугову-ванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відобра-жається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охо-рона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-теле-графні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визна-чення адміністративних витрат, виступають:

-          по амортизації — “Розрахунок амортизації основних за-собів”;

-          по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 4.5.);

-          грошових коштів — Виписка банку (див. зразок 4.12.);

-          витрат на відрядження — “Авансовий звіт” (див. зразок 4.10.);

-          заробітної плати — “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 4.6.), а також складена на його підставі “Розрахун-ково-платіжна відомість”.

Типова кореспонденція рахунків по обліку адміністративних витрат наведена в табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Типові бухгалтерські проводки по обліку адміністративних витрат

¹ з/п

Kореспондуючі рахунки

Дебет

Kре д ит

Зміст господарської операції

 

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

2

Нараховано амортизацію по ос-новних засобах, нематеріальних активах та малоцінних необорот-них активів адміністративного призначення

на

Віднесено   виробничі  запаси адміністративні витрати

Списано малоцінні та швидко-зношувані предмети адміністра-тивного призначення

Проведено  оплату банку послуг за  розрахунково-касове обслуго-

вування

Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати

Віднесено частину витрат майбу-тніх  періодів  на   адміністративні

витрати

Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на адміністративні витрати (електроенергію і кому-нальні послуги)

Проведено нарахування на заро-бітну плату до фондів соціально-го спрямування

Нараховано заробітну плату пра-цівникам адміністративного пер-соналу

 

3

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

92 “А дм іністр а-тивні витрати”

 

4

13 “Знос необоро-тних активів”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети”

31 “Рахунки в бан-ках”

372 “Розрахунки з підзвітними осо-бами”

39 “Витрати май-бутніх періодів”

63“Розрахунки з постачальниками та підрядниками

65“Розрахунки за страхуванням”

66“Розрахунки з оплати праці”

 

Продовження табл. 5.4.

1          2          3          4

10.

11.

12.       Віднесено     на     адміністративні витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірними підприємс-твам и 92 “Адм іністра-тивні витрати”      685 “Розрахунки з іншим и кредито-рами”

 

            Віднесено     на     адміністративні витрати суми витрат за елемен-тами (за умови використання ра-хунків класу 8)           92 “Адм іністра-тивні витрати”      80        “Матеріальні

витрати”

81        “Витрати на

оплату праці”

82        “Відрахування

на соціальні захо-

ди”

83        “Амортизація”

84        “Інші опера-

ційні витрати”

 

            Списано адміністративні витрати на фінансові результати        791 “Результат основної діяль-ності”            92 “А дм ініст-ративні витрати”

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Узагальнення адміністративних витрат здійснюється при жур-нально-ордерній формі обліку в журналі-ордері ¹5, а при спрощеній формі обліку — у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Накопичення даних про адміністративні витрати в розрізі статі калькуляції елементів витрат протягом року як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 17), яка може бути аналогічно побудована і в електронному вигляді за умов використання ЕОМ.