Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4. Облік витрат основного і незавершеного виробництва : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.4. Облік витрат основного і незавершеного виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво про-дукції (робіт, послуг) використовується рахунок 23 “Виробництво”.

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

-          промислових і сільськогосподарських підприємств на вироб-ництво продукції;

-          підрядних, геологічних та проектних організацій на виконан-ня будівельно-монтажних, геолого-розвідувальних та проектно-по-шукових робіт;

-          підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

 

-          науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

-          підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

-          підприємств торгівлі, постачання й збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

-          дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних

шляхів;

-          інших підприємств та організацій.

За дебетом рахунку 23 “Виробництво” відображуються прямі

матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі на-

кладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кре-дитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної вироб-ництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та по-слуг (у дебет рахунку 90).

Аналітичний облік за рахунком 23 “Виробництво” ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами про-дукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центра-ми витрат і відповідальності.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку ви-трат основного виробництва показано в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3. Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку

витрат основного виробництва

 

№ з/п

1 1.

2.

3.

4. 5.

6.         Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Kре д ит

 

            2          3          4

 

            Нараховано амортизацію основ-них засобів і нематеріальних акти-вів, які використовуються в під-розділах основного виробництва   23 “Вироб-ництво”   13 “Знос

необоротних

активів”

 

            Витрачено виробничі запаси на виробництві продукції 23 “Вироб-ництво”   20 “Виробничі запаси”

25 “Напівфабри-кати”

 

            Списано і віднесено вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів на витрати основного виробництва 23 “Вироб-ництво”   22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети”

 

            Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг допоміжних виробництв    23 “Вироб-ництво”        23 “Виробництво”

 

            Віднесено частину витрат, пов’язаних із освоєнням і підготовкою виробництва на витрати основного виробництва 23 “Вироб-ництво”   39 “Витрати майбутніх періодів”

 

            Проведено нарахування на заробітну плату працівників основного виробництва до фонду забезпечення виплат відпусток      23 “Вироб-ництво”   471 “З абезпечення виплат відпусток”

Продовження табл. 5.3.

1   I      2          I           3          I           4

 

7. 8.

9. 10.

11.

12. 13. 14.       Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на витрати основного виробництва   23 “Вироб-ництво”          63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

            Проведено нарахування на заробітну плату працівників основного виробництва до фондів соціального спрямування  23 “Вироб-ництво”   65 “Розрахунки за страхуванням”

 

            Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва      23 “Вироб-ництво”   66 “Розрахунки з оплати праці”

 

            Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами        23 “Вироб-ництво”   685 “Розрахунки з іншим и кредиторами”

 

            Віднесено на витрати основного виробництва суми витрат за елементами (за умови використання рахунків класу 8)       23 “Вироб-ництво”   80        “Матеріальні

витрати”

81        “Витрати на

оплату праці”

82        “Відрахування на

соціальні заходи”

83        “Амортизація”

84        “Інші операційні

витрати”

 

            Віднесено загальновиробничі витрати на витрати основного виробництва   23 “Вироб-ництво”   91 “Загально-виробничі витрати”

 

            Оприбутковано з основного виробництва готову продукцію на склад по собівартості         26 “Готова продукція”      23 “Виробництво”

 

            Виявлено і списано з основного виробництва вартість забракованих виробів           24 “Брак у вироб-ництві”           23 “Виробництво”

У кінці кожного місяця за підписом керівника виробничого підрозділу до бухгалтерії передається Виробничий звіт. У ньому в розрізі найменувань продукції, яку виробляє зазначений підрозділ, вказуються: кількість відпрацьованого часу працівниками підрозділу (у людино-годинах і людино-днях); обсяг нарахованої їм заробітної плати; вартість спожитих виробничих запасів; кількість і вартість

спожитих електроенергії, води, тепла і т. ін.; вартість списаних на ви-трати виробництва малоцінних та швидкозношуваних предметів; кількість виробленої і оприбуткованої на склад готової продукції.

Разом з виробничим звітом до бухгалтерії також подаються і всі первинні документи, які стали підставою для відображення в ньо-му тієї чи іншої інформації, зокрема: “Табель обліку робочого часу” (див. зразок 4.6.), “Наряд на відрядну роботу” (індивідуальний або для бригади) (див. зразки 4.7. та 4.8.), “Накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 4.1.), “Лімітно-забірна картка” (див. зразок 4.2.), “Акт на списання ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 4.5.), “При-бутковий ордер” (див. зразок 5.4.) на передачу готової продукції із цеху на склад і т. ін.

Дані виробничого звіту опрацьовуються бухгалтером, який відповідає за ділянку облікової роботи по обліку виробництва і в подаль-шому переносяться до розділу II Відомості 5-М при спрощеній формі обліку (див. додаток А 5), а при журнально-ордерній формі обліку дані в цілому по рахунку 23 переносяться до журналу-ордеру ¹5.

Накопичення даних про виробничі витрати підрозділів основ-ного виробництва, пов’язаних з виробництвом конкретних видів про-дукції в розрізі статей калькуляції окремих елементів витрат протягом року і їх віднесення на собівартість виготовленої продукції як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерсь-кого обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 12 – Б 15), яка може бути побудована і в електронному вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у додатку Б.

За умови використання автоматизованої форми бухгалтерсько-го обліку дані виробничого звіту переносяться на магнітні носії ЕОМ безпосередньо працівниками бухгалтерії або керівником (обліков-цем) виробничого підрозділу (у первинному підрозділі або на спеціально відведених для цього автоматизованих робочих місцях у бухгалтерії).

Треба зауважити, що не на всі статті витрат по основному ви-робництву є можливість отримати інформацію з виробничого звіту. Так, документальним підтвердженням для включення витрат за кон-кретний місяць до книги обліку виробництва або Відомості 5-М

00

o

 

Зразок 5.4.

BO "Росток"

(шдприємство, оргашзащя)

 

Типова форма № М-4

Затверджено наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 |      КодзаУКУД|

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР №    24

 

 

Номер доку-мента    Дата складання         Код     Склад  Постачальник            Кореспондуючий рахунок            Номер

супровідного

документа

 

                        виду

опера-

ції                    найменування           код      рахунок, субрахунок код

аналітичного

обліку 

 

24        30.01.04р.       —        №>2    ЦехМЗ                        23/3     —        —

Матеріальні цінності Од. виміру     Кількість         Ціна, грн.       Сума, грн.      Номер паспорта        Порядковий

номер за складською картотекою

найменування,

сорт, розмір,

марка  номенкла-

турний

номер код      наймену-вання         за

доку-

ментом           прийнято фактично 

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Помідори                                                                                                    

консереи                                                                                                     

(банка 3 літри)           2603    05        шт.      —        3000    5-00    15000-00        —        39

—        —        -          —        —        —        —        —        —        —

Код    за    МІПП

Синтетичний рахунок для віднесення зносу Прийняв     =   Жук

Здав   =    ТЄСЛЄНКО

 

(розділ II) по основному виробництву виступають: по статті “Відра-хування на соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії, по статті “Амортизація” — форма 0З-14 “Розрахунок амортизації основних за-собів (для промислових підприємств)”, по статті “Роботи і послуги” — “Рахунок-фактура” на суму виконаних робіт для основного вироб-ництва підрядниками, по статті “Витрати майбутніх періодів” — роз-рахунок бухгалтерії.

Собівартість одиниці виробленої продукції розраховується діленням виробничих витрат на кількість виробленої готової про-дукції у вказаному звітному періоді.

Варто зазначити, що по субрахунку “Основне виробництво” рахунка 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути дебетовий за-лишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва.

Незавершене виробництво являє собою продукцію, роботи і послуги, які не пройшли всіх стадій технологічного процесу і, як наслідок, є недоукомплектованими або такими, що не пройшли відповідного технічного контролю.

Важливість визначення обсягів незавершеного виробництва зумовлена необхідністю розмежувати здійснені витрати того чи іншого підрозділу підприємства з метою визначення фактичної собівартості виробленої продукції.

Наявність на підприємстві незавершеного виробництва та його розміри залежать від характеру, структури, технології виробництва. Значні обсяги незавершеного виробництва характерні для машино-будівної, деревообробної, легкої промисловості. Поряд з тим, на підприємствах видобувної промисловості, енергетиці незавершене виробництво взагалі відсутнє.

З метою визначення обсягів незавершеного виробництва в на-туральному і вартісному вираженні на перше число кожного місяця проводиться його інвентаризація. Проведення інвентаризації покла-дається на спеціально створену для цього на початку року комісію, склад якої затверджується наказом по підприємству.

До складу незавершеного виробництва не входять:

- сировина, матеріали і напівфабрикати, які були отримані ви-робничим підрозділом, але обробка яких на кінець місяця не була розпочата;

-          комплектуючі (деталі, вузли, агрегати), які були отримані, але на кінець місяця не пройшли жодної технологічної ланки, перед-баченої для даного виробничого підрозділу;

-          забраковані як готові вироби, так і матеріали, сировина, де-талі, комплектуючі, які були забраковані в процесі роботи з ними.

Результати проведення інвентаризації оформлюються за допо-могою “Інвентаризаційного опису незавершеного виробництва”, дані якого засвідчуються підписами всіх членів комісії. Залишки ви-робів, вузлів, деталей і т. ін. зазначаються в інвентаризаційному описі в розрізі калькуляційних статей: сировини і матеріалів, за-робітної плати. Kінцева оцінка обсягів незавершеного виробництва проводиться в бухгалтерії підприємства за умов включення до його складу, залежно від обсягів заробітної плати по закінчених і не-закінчених виробах відрахувань на соціальні заходи та загальнови-робничих витрат.

Якщо визначення незавершеного виробництва збігається із закінченням звітного періоду (кварталу), то його обсяги будуть відо-бражені в розділі 2 Активу Балансу в статті “Незавершене вироб-ництво”.