5.3. Облік загальновиробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Вит-рати” визначено, що до складу загальновиробничих витрат вклю-чаються:

-          витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апара-ту управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльни-цями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо);

-          амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехово-го, дiльничого, лiнiйного) призначення;

-          амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого

(цехового, дiльничого, лiнiйного) призначення;

-          витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв за-гальновиробничого призначення;

-          витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї вироб-ництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї ви-

робництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплекту-ючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх ор-ганiзацiй тощо);

-          витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдве-дення та iнше утримання виробничих примiщень;

-          витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, ме-дичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; ви-трати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими проце-сами та якiстю продукцiї, робiт, послуг);

-          витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навко-лишнього природного середовища;

-          іншi витрати (внутрiшньозаводське перемiщення ма-

терiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв

i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва;

нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; опла-

та простоїв тощо).

Облік виробничих накладних витрат на організацію вироб-ництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а та-кож витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ве-деться на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відоб-ражається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку загальновиробни-чих витрат наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку загальновиробничих витрат

 

з/п

1 1.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Kре д ит

 

            2          3          4

 

            Нараховано  амортизацію по ос-новних   засобах,   нематеріальних активах та необоротних матеріа-льних  активах  загальновиробни-чого призначення      91 “Загальнови-робничі витрати”  13 “Знос необо-ротних активів”

 

            Віднесено   виробничі запаси  на загальновиробничі витрати  91 “Загальнови-робничі витрати”  20 “Виробничі запаси”

 

            Списано   малоцінні   та   швидко-зношувані предмети загальнови-робничого призначення          91 “Загальнови-робничі витрати”       22 “Малоцінні та швидкозношува-ні предмети”

 

            Списано витрати по відрядженню на загальновиробничі витрати      91 “Загальнови-робничі витрати”            372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

            Віднесено частину витрат майбу-тніх періодів  на  загальновироб-ничі витрати       91 “Загальнови-робничі витрати”      39 “Витрати майбутніх пері-одів”

 

            Віднесено вартість робіт і послуг підрядників на загальновиробничі витрати 91 “Загальнови-робничі витрати”        63 “Розрахунки з постачальниками та підрядника-ми”

 

            Проведено нарахування на заро-бітну плату до фондів соціально-го спрямування    91 “Загальнови-робничі витрати”      65 “Розрахунки за страхуванням”

 

            Нараховано заробітну плату пра-цівникам      загальновиробничого призначення    91 “Загальнови-робничі витрати”      66 “Розрахунки з оплати праці”

 

            Віднесено  на  загальновиробничі витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємс-тва м и      91 “Загальнови-робничі витрати”  685 “Розрахунки з іншими креди-торами”

Продовження табл. 5.1.

II         2          I           3          I           4

 

10.

11.       Віднесено на загальновиробничі витрати суми витрат за елемен-тами (за умови використання ра-хунків класу 8)           91 “Загальнови-робничі витрати”  80        “Матеріальні

витрати”

81        “Витрати на

оплату праці”

82        “Відраху ван-

ня на соціальні

заходи”

83        “Амортизація”

84        “Інші опера-

ційні витрати”

 

            Списано загальновиробничі ви-трати на:

а) виробництво         23 “Виробницт-во”   91 “Загально-виробничі витра-ти”

 

            б) собівартість реалізованої продукції        90 “Собівартість реалізації”  91 “Загальнови-робничі витрати”

Загальновиробничi витрати подiляються на змiннi і постiйнi.

До змiнних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та управлiння виробництвом (цехiв, дiльниць), що змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно до змiни обсягу дiяльностi. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподiлу (годин працi, за-робiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду.

До постiйних загальновиробничих витрат вiдносяться вит-рати на обслуговування та управлiння виробництвом, що залишають-ся незмiнними (або майже незмiнними) при змiнi обсягу дiяльностi. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподiлу (годин працi, за-робiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат тощо) при нор-мальнiй потужностi. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi вит-рати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення. Загальна сума розподiлених та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих вит-рат установлюються підприємством.

Приклади розподілу загальновиробничих витрат наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2.

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

 

                                               Включення загальновиробничих

                                   На одиницю  витрат до

 

           

           

           

            витрат на       собівартості

                                   бази    виробництво реалізованої

            Показники     Усього            розподілу       продукції        продукції

                                   (1 ма-  (рахунок 23    (рахунок 90

                                   шино- “Виробництво”),       “Собівартість

                                   година)           грн.     реалізації”),

1 1.                                                     грн.

 

            2          3          4          5          6

 

            База розподілу за нормальною                                          

            потужністю, машино-години                                            

                        5000    Х         Х         Х

 

            Загальновиробничі витрати за                                          

            нормальною потужністю, грн.        80000                        

            з них:                                     

2.         змінні  60000              Х         Х

3.         (ряд.Згр.4=ряд.2гр.З:ряд.1гр.З)                   12                   

4.         постійні          20000              Х         Х

5.         (ряд.5гр.4=ряд.4гр.З:ряд.1гр.З)                   4                     

 

            База розподілу за фактичною                                            

            потужністю, машино-години:                                           

6.         1-й звітний період    2000    Х         Х         Х

7.         2-й звітний період    7000    Х         Х         Х

            Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:                                            

8.         1-й звітний період з них:     45000                        

9. 10.   змінні  34000  Х         34000  Х

 

            постійні – усього                                         

            (ряд.8гр.3–ряд.9гр.3)            11000  Х         Х         Х

            у тому числі:                                     

10.1     постійні розподілені                                    

            (ряд.6гр.3 х ряд.5гр.4)          8000    Х         8000    Х

            постійні нерозподілені                                           

11.       (ряд.10гр.3–ряд.10.1гр.3)     3000    Х         Х         3000

 

            2-й звітний період    95000                        

            з них:                                     

12.       змінні  72000  Х         72000  Х

13.       постійні – усього                                         

            (ряд.11гр.3–ряд.12гр.3)        23000  Х         Х         Х

            у тому числі:                                     

13.1     постійні розподілені                                    

            (ряд.7гр.3 х ряд.5гр.4), але не          23000  Х         23000  Х

            більше суми фактичних                                          

            постійних загальновиробничих                                        

            витрат                                              

13.2     постійні нерозподілені                                           

            (ряд.13гр.3–ряд.13.1гр.3)     0          Х         Х         0

Бухгалтерськими документами, які є підставою для відне-сення витрат до загальновиробничих, виступають:

-          по амортизації — “Розрахунок амортизації основних засобів”;

-          по виробничих запасах — “Накладна вимога на відпуск (внут-рішнє переміщення) матеріалів”, “Лімітно-забірна картка” (див. зразки 4.1., 4.2.);

-          по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 4.5.);

-          витрат на відрядження — “Авансовий звіт” (див. зразок 4.10.);

-          робіт і послуг підрядників — “Рахунок-фактура”, “Акт прий-мання виконаних підрядних робіт”;

-          заробітної плати — “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 4.6.), а також, складена на його підставі “Розрахун-ково-платіжна відомість”.

Щомісячне списання загальновиробничих витрат оформ-люється за допомогою розрахунка (довідки), складеного працівни-ком бухгалтерії.

Узагальнення загальновиробничих витрат здійснюється при жур-нально-ордерній формі обліку в журналі-ордері ¹5, а при спрощеній формі обліку — у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Накопичення даних про загальновиробничі витрати в розрізі статей калькуляції за елементами витрат протягом року як при жур-нально - ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 16), яка може бути побудована і в електронному вигляді за умови викори-стання ЕОМ.

З прикладу, який наведено в дод. Б 16 видно, що загальнови-робничі витрати на підприємстві в січні склали до проведення до-оцінки 6331 грн. Розподіл загальновиробничих витрат здійснений пропорційно до обсягів заробітної плати, що була нараховаана по це-хах основного виробництва в цьому місяці (див. дод. Б 12 – Б 15). Як бачимо, загальний обсяг заробітної плати за цехами основного ви-робництва склав 28425 грн. (цех ¹ 1 /9525 грн./ + цех ¹ 2 /7275 грн./ + цех ¹ 3 /6075 грн./ + цех ¹ 4 /5550 грн./).

З представленного очевидним є те, що на 1 грн. зарплати за підрозділами основного виробництва припадає близько 0,22 грн. за-гальновиробничих витрат (6331 грн. : 28425 грн.). Як наслідок, з ура-хуванням даного коефіцієнта і було проведено розподіл загальнови-робничих витрат та їх включення до витрат підрозділів основного виробництва (див. дод. Б 12 – Б 16).

Розподіл дооцінки (або уцінки) загальновиробничих витрат здійснюють теж пропорційно до обсягів заробітної плати за підрозділами основного виробництва аналогічно з прикладом, наве-деним у дод. Б 12 – Б 16.