Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Облік загальновиробничих витрат : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.3. Облік загальновиробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Вит-рати” визначено, що до складу загальновиробничих витрат вклю-чаються:

-          витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апара-ту управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльни-цями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо);

-          амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехово-го, дiльничого, лiнiйного) призначення;

-          амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого

(цехового, дiльничого, лiнiйного) призначення;

-          витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв за-гальновиробничого призначення;

-          витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї вироб-ництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї ви-

робництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплекту-ючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх ор-ганiзацiй тощо);

-          витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдве-дення та iнше утримання виробничих примiщень;

-          витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, ме-дичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; ви-трати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими проце-сами та якiстю продукцiї, робiт, послуг);

-          витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навко-лишнього природного середовища;

-          іншi витрати (внутрiшньозаводське перемiщення ма-

терiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв

i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва;

нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; опла-

та простоїв тощо).

Облік виробничих накладних витрат на організацію вироб-ництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а та-кож витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ве-деться на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відоб-ражається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку загальновиробни-чих витрат наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку загальновиробничих витрат

 

з/п

1 1.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Kре д ит

 

            2          3          4

 

            Нараховано  амортизацію по ос-новних   засобах,   нематеріальних активах та необоротних матеріа-льних  активах  загальновиробни-чого призначення      91 “Загальнови-робничі витрати”  13 “Знос необо-ротних активів”

 

            Віднесено   виробничі запаси  на загальновиробничі витрати  91 “Загальнови-робничі ви