Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.1.3. Облік витрат ремонтних допоміжних виробництв : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

5.1.3. Облік витрат ремонтних допоміжних виробництв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

З метою реалізації потреб підприємства в проведенні ремонт-них робіт як власних основних засобів, так і забезпечення даним ви-дом послуг суб’єктів ринку, а також для виготовлення тих чи інших видів основних засобів власними силами — на підприємстві можуть створюватися ремонтні майстерні.

Облік витрат ремонтного допоміжного виробництва здійсню-ється на субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Вироб-ництво”. Якщо ремонтною майстернею підприємства проводяться ремонтні роботи різних видів технічних засобів, то у розрізі зазначе-ного субрахунку можуть відкриватися аналітичні рахунки, на яких обліковуються витрати, пов’язані з їх проведенням, наприклад:

-          ремонти вантажних автомобілів;

-          ремонти легкових автомобілів;

-          ремонти виробничого устаткування;

-          виготовлення інвентаря;

-          виготовлення основних засобів і т. ін.

За умов, коли ремонтною майстернею підприємства проводяться ремонтні роботи різного роду техніки, в структурі субрахунку “Ремонт-на майстерня” відкривається додатково ще один аналітичний рахунок “Витрати на управління реммайстернею”, на якому здійснюється облік накладних цехових витрат по реммайстерні.

Облік ремонтів     Облік  ремонтів   вантажних  автомобілів

вантажних     здійснюється  на аналітичному рахунку

автомобілів    “Ремонти вантажних автомобілів” субра-

хунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23

“Виробництво”.

Затрати по дебету аналітичного рахунку “Ремонти вантажного автотранспорту” зазначаються щомісяця в книзі обліку виробництва (при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку), або у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А5) при спрощеній формі бухгалтерського обліку в розрізі наступних калькуляційних статей:

1)         затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”);

2)         відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3)         паливно-мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);

4)         роботи і послуги (рахунок 63 “Розрахунки з постачальника-ми та підрядниками”);

5)         витрати на управління реммайстернею (аналітичний раху-нок “Витрати на управління реммайстернею” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображен-ня суми нарахованої оплати праці слюсарям, автомеханікам і т. ін., які були зайняті безпосередньо ремонтом вантажних автомобілів.

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується для відображення сум зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбачених законодавством.

Стаття “Паливно-мастильні матеріали” призначена для відоб-раження вартості витрачених у процесі виконання ремонтних робіт пального, мастильних матеріалів та ін.

Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість частини ре-монтних робіт, які були виконані іншим ремонтно-технічним підприємством унаслідок недостатності власних технічних потужно-стей для їх виконання.

Стаття “Витрати на управління реммайстернею” призначена для відображення частини загальноцехових витрат, які припадають за розподілом на ремонти вантажних автомобілів.

Для проведення тих чи інших ремонтних робіт у ремонтній майстерні в присутності інженера-механіка або завідуючого май-стернею здійснюється огляд вантажного автомобіля. У разі не-обхідності розбирають вузли і агрегати і з’ясовують ступінь їх зносу, необхідність заміни конкретних деталей або здійснення рестав-раційно-відновлювальних робіт, а також визначають кількість потрібних запчастин, обсяги ремонтних робіт (заробітної плати працівникам для їх виконання) і т. ін.

За даними проведеного огляду автомобіля складається Відомість дефектів на ремонт машини, в якій вказуються виявлені дефекти або пошкодження тих чи інших деталей, визначається фонд оплати праці для проведення ремонтних робіт, вказуються вартість необхідних для отримання зі складу запасних частин або інших ре-монтних матеріалів. Виходячи із вказаного, визначається загальна ко-шторисна вартість ремонту.

Відомість дефектів на ремонт машини оформлюється, як пра-вило, в двох екземплярах. Перший екземпляр передається на склад і слугує підставою для відпуску необхідних запасних частин і ма-теріалів для проведення ремонтів. Другий екземпляр залишається в реммайстерні і є підставою для оформлення нарядів на відрядну ро-боту при виконанні слюсарями ремонтних робіт.

За даними відомості на ремонт машини, а також нарядів на відрядну роботу (як індивідуальних, так і для бригади), які засвідчу-ють матеріальні і трудові витрати на ремонт, здійснюються записи в Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні, в якому окремо обліковуються витрати на ремонт кожного інвентарного об’єкта.

У кінці місяця із реммайстерні до бухгалтерії подається Ви-робничий звіт, де поряд із витратами на ремонт інших видів техніки зазначаються і витрати на ремонти вантажних автомобілів. Разом зі звітом до бухгалтерії передаються також наряди на відрядну роботу для нарахування оплати праці працівникам і відомості дефектів на ремонт машини (по факту закінчення ремонту).

Накопичення даних про витрати на ремонти вантажних авто-мобілів у розрізі статей калькуляції протягом року та їх включення до витрат на роботу вантажних автомобілів (або збільшення балансової вартості основних засобів) як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 9).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про ви-трати на ремонти вантажних автомобілів (а також і інші види ремонтів) та їх подальше списання протягом року здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у дод. Б 6 – Б 10.

Треба зауважити, що не на всі статті витрат, які пов’язані з ремон-тами вантажних автомобілів, можна отримати інформацію з виробни-чого звіту по реммайстерні. Так, документальною підставою для вклю-чення витрат, пов’язаних з ремонтами за конкретний місяць, до книги обліку виробництва або розділу II Відомості 5-М виступають: по статті “Відрахування на соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії; по статті “Роботи і послуги” — “Рахунок-фактура” від станції технічного обслуговування на адресу підприємства.

З кредиту аналітичного рахунку “Ремонти вантажних авто-мобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Вироб-ництво” в кінці кожного місяця (по факту закінчення ремонтних робіт) здійснюється списання вартості здійснених ремонтних робіт на дебет: аналітичного рахунку “Вантажний автотранспорт” субра-хунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” та ра-хунку 10 “Основні засоби” (збільшення балансової вартості об’єкта

основних засобів). Розподіл сум за вказаними рахунками здійснюється за порядком, визначеним Законом України “Про опо-даткування прибутку підприємств”.

При виконанні ремонтів вантажних автомобілів сторонніх ор-ганізацій по факту їх закінчення здійснюється списання вартості ремонтів у дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Облік  На субрахунку “Ремонтна майстерня” ра-

виготовлення      хунку 23 “Виробництво” здійснюється, по-ремонтною        ряд з іншим, також облік витрат, пов’язаних майстернею       із виготовленням господарського інвентаря інвентаря та       та виготовленням основних засобів (крім основних засобів   об’єктів будівництва та основного стада). Для цього в структурі субрахунку відкрива-ються окремі аналітичні рахунки.

Облік витрат реммайстерні, пов’язаних із виготовленням інвента-ря та основних засобів, у цілому відповідає порядку, викладеному по аналітичному рахунку “Ремонти вантажних автомобілів”.

Суму витрат, пов’язаних з виготовленням у реммайстерні гос-подарського інвентаря, по закінченні кожного місяця списують з кре-диту аналітичного рахунку “Виготовлення інвентаря” в дебет рахун-ку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а за необхідності реалізації на ринку — 26 “Готова продукція”.

Суми витрат, пов’язаних з виготовленням у реммайстерні ос-новних засобів, по закінченні кожного місяця по факту закінчення виготовлення конкретного об’єкта списують з аналітичного рахунку “Виготовлення основних засобів” у дебет рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” з подальшим віднесенням на раху-нок 10 “Основні засоби”.

Накопичення даних про витрати, пов’язані з виготовленням реммайстернею інвентаря, основних засобів або готової продукції в розрізі статей калькуляції протягом року як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійсню-вати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 11).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про ви-трати, які пов’язані з виготовленням реммайстернею інвентаря, ос-новних засобів або готової продукції в розрізі статей калькуляції здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикладом, наве-деним у дод. Б 11.

*   *   *

Варто зазначити, що по аналітичних рахунках по обліку витрат на ремонти і виготовлення засобів праці субрахунку “Ремонтна май-стерня” рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути дебе-товий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва (незавер-шених ремонтів, незавершеного виготовлення інвентаря і основних засобів).

Облік витрат на   Поряд з обліком витрат на ремонти конкрет-

управління     них видів технічних засобів, а також їх виго-

реммайстернею    товлення на субрахунку “Ремонтна майстер-

ня” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється

також облік накладних цехових витрат по реммайстерні, зокрема на

аналітичному рахунку “Витрати на управління реммайстернею”.

Облік накладних цехових витрат по дебету аналітичного ра-хунку “Витрати на управління реммайстернею” здійснюється в розрізі таких статей калькуляції:

1)         затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”);

2)         відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3)         амортизація (рахунок 13 “Знос необоротних активів”);

4)         страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

5)         інші витрати (рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відобра-ження суми нарахованої оплати праці працівникам реммайстерні загальноцехового призначення (інженера-механіка, завідуючого реммайстернею, обліковця і т. ін.).

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” відображає суми зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбаче-них законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних від-рахувань по основних засобах загальноцехового призначення (бу-дівлі реммайстерні, підіймачі, станки, комп’ютерна техніка і т. ін.).

Стаття “Страхові платежі” відображає суми, сплачені стра-ховій компанії за страхування основних засобів загальноцехового призначення.

Стаття “Інші витрати” відображає вартість списаних ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів (інвентаря, інструментів, спецодягу, спецвзуття) або їх зносу, а також витрат по охороні праці і техніці безпеки, здійснюваних по реммайстерні.

Накопичення даних про витрати на управління реммайстернею в розрізі статей калькуляції протягом року та їх розподіл за видами здійснюваних реммайстернею ремонтів і робіт як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати у Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 5), яка може бути побудована і в електронному вигляді за умови викори-стання ЕОМ.

З прикладу, який наведено у дод. Б 5 видно, що цехові витрати по реммайстерні у січні склали до проведення дооцінки 3657 грн. Розподіл цехових витрат здійснювався пропорційно обсягів за-робітної плати, що була нарахована за проведеними в цьому місяці ви-дами ремонтів і робіт ремонтною майстернею (див. дод. Б 6 – Б 11). Як бачимо, загальний обсяг заробітної плати по ремонтах і роботах у реммайстерні склав 5580 грн. (ремонти на електропостачання 450 грн. + ремонти на водопостачання 225 грн. + ремонти на теплопоста-чання 600 грн. + ремонти автотранспорту 1425 грн. + капітальний ре-монт 1155 грн. + виготовлення причепів 1725 грн.).

З представленного очевидим є те, що на 1 грн. зарплати на ре-монтні роботи припадає приблизно 0,65 грн. цехових витрат по рем-майстерні (3657 грн : 5580 грн.). Як наслідок, з урахуванням даного коефіцієнта і був проведений розподіл цехових витрат та їх включен-ня до вартості конкретних ремонтів і робіт (див. дод. Б 5 – Б 11).

Розподіл дооцінки (або уцінки) цехових витрат по реммай-стерні теж здійснюють пропорційно обсягів заработної плати по кон-кретних ремонтах і роботах у реммайстерні, за виключенням тих ре-монтів, по яких дооцінка (або уцінка), зважаючи на порядок закрит-тя рахунків по обліку допоміжних виробництв, не здійснюється (по-рядок цього розрахунку, спираючись на цифровий приклад додатків Б 5 – Б 11, наведений у пункті 5.1.4.)

Списання цехових витрат на ремонти вантажних автомобілів, легкових автомобілів, на виготовлення інвентаря або основних засобів і т.ін. здійснюється в кінці кожного місяця пропорційно заробітної пла-ти, нарахованої по кожному із зазначених аналітичних рахунків субра-хунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.