5.1.2. Облік витрат транспортних допоміжних виробництв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

З метою забезпечення потреб підприємства у транспортуванні придбаних сировини і матеріалів від постачальників, а також доставки реалізованої готової продукції покупцям на підприємстві можуть ство-рюватися різного роду транспортні допоміжні виробництва: авто-мобільний транспорт, залізничний, повітряний, водний, гужовий тощо.

Облік витрат по автотранспорту

Облік витрат по автотранспорту (крім легкового) здійснюється на субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Вироб-ництво”. Якщо автопарк підприємства нараховує автомобілі різного напрямку використання, то для обліку витрат, пов’язаних з їх робо-тою, може бути відкрито декілька аналітичних рахунків у структурі субрахунку “Автомобільний транспорт”, наприклад:

-          вантажний автотранспорт;

-          пасажирський автотранспорт;

-          автомашини спеціального призначення. Якщо на підприємстві окремо обліковуються витрати на роботу

різних груп автомобілів, у структурі субрахунку “Автомобільний транспорт” відкривається додатково ще один аналітичний рахунок “Ви-трати на управління автопарком”, на якому здійснюється облік наклад-них цехових витрат по автопарку.

Облік

Облік витрат вантажного автотранспорту

витрат

ведеться на аналітичному рахунку “Ван-

вантажного

тажний автотранспорт” субрахунку “Авто-

автотранспорту

мобільний транспорт” рахунку 23 “Вироб-ництво”. Затрати по дебету аналітичного

 

рахунку “Вантажний автотранспорт” зазначаються щомісяця у розрізі таких калькуляційних статей:

1)         затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”);

2)         відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);

3)         амортизація (рахунок 13 “Знос необоротних активів”);

4)         паливо (рахунок 203 “Паливо”);

5)         мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);

6)         роботи і послуги (аналітичний рахунок “Ремонти вантаж-них автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахун-ку 23 “Виробництво” або рахунок 63 “Розрахунки з поста-чальниками та підрядниками”);

7)         страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

8)         витрати на управління автопарком (аналітичний рахунок “Витрати на управління автопарком” субрахунку “Авто-мобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображен-ня суми нарахованої оплати праці водіям, які працюють безпосеред-ньо на вантажних автомобілях.

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується для відображення сум зборів до Пенсійного фонду, фонду Соціально-го страхування, а також фонду Страхування на випадок безробіття згідно з нормами, передбаченими законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відра-хувань безпосередньо по вантажних автомобілях автопарку.

Статті “Паливо” і “Мастильні матеріали” призначаються для відображення вартості спожитого пального і мастильних матеріалів у процесі експлуатації вантажних автомобілів.

Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість виконаних ре-монтних робіт по вантажному автотранспорту як власною реммай-стернею, так і спеціалізованими станціями технічного обслуговуван-ня (включення вартості ремонтних робіт здійснюється згідно з по-рядком, передбаченим у Законі України “Про оподаткування прибут-ку підприємств”).

 

Стаття “Страхові платежі” передбачена для відображення сум, сплачених страховій компанії за страхування вантажних автомобілів.

Стаття “Витрати на управління автопарком” призначена для відображення частини загальноцехових витрат, які припадають за розподілом на вантажний автотранспорт.

Основним первинним документом по обліку роботи вантажно-го автотранспорту є “Подорожній лист вантажного автомобіля”, типова форма якого наведена у зразку 5.2.

Перевiзники, якi експлуатують вантажнi автомобiлi — власнi або орендованi (без водiя) — зобов’язанi при випуску автомобiля на лiнiю видавати водiю оформлений подорожнiй лист вiдповiдної ти-пової форми.

Подорожнi листи типових форм, оформленi належним чином, видаються водiю пiд розпис:

-          № 1 (міжнародна) — на строк вiдрядження автомобiля i водiя для виконання перевезення вантажу у мiжнародному сполученнi, виз-начений вiдповiдно до наказу чи розпорядження перевiзника;

-          № 2 — тiльки на один робочий день (змiну), за умови здачi водiєм подорожнього листа за минулий день роботи. На бiльший строк подорожнi листи типової форми ¹ 2 видаються у випадках, ко-ли водiй виконує перевезення вантажiв у мiжмiському сполученнi по-над одну добу вiдповiдно до наказу чи розпорядження перевiзника.

Експлуатацiя вантажного автомобiля без подорожнього листа затвердженої типової форми забороняється.

Перевезення вантажiв автомобiльним транспортом як на ко-мерцiйнiй основi, так i для власних потреб, здiйснюються тiльки при наявностi, належним чином оформлених товарно-транспортних на-кладних типових форм, що додаються до подорожнього листа. Ця ви-мога розповсюджується на всi види перевезень вантажiв авто-мобiльним транспортом, незалежно вiд умов оплати за його роботу (вiдрядна, погодинна, покiлометрова, iнша) та видiв перевезення (внутрiшньомiське, примiське, мiжмiське, мiжнародне).

Товарно-транспортна накладна типової форми ¹ 1-ТН — це єдиний первинний документ, який є пiдставою для списування товар-но-матерiальних цiнностей у вантажовiдправника i оприбуткування їх у вантажоодержувача при перевезеннi вантажiв у межах України, а та-

О

 

Звазок 5.2.      ПОДОРОЖШЙ лист       №860901

Типова форма № 2

Затверджена наказом Мінтрансу України

29.12.95 р. №488/346

"2" квітня 2004р.

По графіку

Місце для штампу підприємства

Режим роботи

_Код Бригада

Гар. №

Колона

ЗІЛ-130  T5417KI

2715

марка   держ. №   тип

Водій      СадкоП.П.   ATM72194        Таб.№

11340

прізвище, і., п. б. № служб. посв. клас

Гар. № Гар. №

Причеп 1

марка Причеп 2

марка

Супроводжуючі особи

держ. №

держ. №

г          ВАНТАЖНОГО АВТОМОБШЯ

 

РОБОТА ВОДІЯ ТА АВТОМОБІЛЯ

операція         час за графіком          нул. пробіг, км.          показ. спі-дометра    час фактичний, год, хв

 

            год.     хв.      

           

           

 

1          2          3          4          5          6

виїзд із гаража           9          50        5          15375  10,00

поверн.в гараж         16        30        35        15565  16,30

РУХ ПАЛЬНОГО, ЛІТРІВ

марка пального         код марки       видано           залишок при  час роб., год.

 

           

           

            виїзді   поверненні    спецустат.      двигуна

7          8          9          10        11        12        13

А-95               60        10        16                   

            заправника    механ. механ. диспетчера

підписи          = Ласун          = Хомич         = Хомич         = Фоменко

Посвідчення водія перевірив, завдання видав,

Видати пального      60        літрів

Підпис диспетчера   = фомвНКО

ЗАВДАННЯ ВОДІЄВІ

У чиє розпорядження          час      кількість годин          звідки взяти вантаж  куди доставити вантаж            найменування вантажу        кільк. їздок 3 вантажем         відстань, км   перевезти, тонн

 

            прибуття        вибуття         

           

           

           

           

           

           

 

14        15        16        17        18        19        20        21        22        23

Буд. бригади№2        10.00   16.00               Скпад Ж»3     Буд. майдан. №7       Цегла біла      3          30        15

                                                                       Разом  3          90        15

z ХоМІІЧ        Особливі відмітки

= Садко

Виїзд дозволений, підпис механіка Автомобіль прийняв, підпис водія При поверненні автомобіль справний/исспратшй

Водій за станом здоров'я до управління

здав водш       = Садко

 

 

 

допущении ПІДПИС

 

: Радько

 

Прийняв механік

 

z Хомич

 

Продовження зразка 5.2.

Зворотна сторона типової форми № 2

 

прописом ТАКСУВАННЯ

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

№№ їздок       Номери прикладених

товарно-транспортних

накладних і талонів замовника       відпрацьовано, год., хв        перевезено, тонн      виконано, т.км            підпис та печатка вантажовідправника     Маршрут руху

(заповнюється

замовником)

 

           

           

           

           

           

            звідки  куди

24        25        26        27        28        29        30        31

1          АХЧМ 43157 2.00     5          150                  м. Київ           м. Бровари

2          АХЧ№ 43172 2.00     5          150                  м. Київ           м. Бровари

3          АХЧ№ 43188 2.00     5          150                  м. Київ           м. Бровари

                                                                                 

3          ТТНу кількості:          3          три      шт.          Здав водій  = Садко  Прийняв диспетчер          = Фоменко

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АВТОМОБІЛЯ I ПРИЧЕПІВ

витрати пального (літрів)    час в   наряді, год., хв.          кількість їздок

3

вантажем       пробіг, KM     перевезено, тонн      виконано, т.км          зарплата

 

            всього в т.ч. автомобіля      

            загальний       у т.ч. з вантажем      

           

            код      сума

за нор-мою    фак-тично      авто-мобіля    при-чепа        У русі  у простої       

           

           

            усього у т.ч. в при-чепах     усього у т.ч. в при-чепах    

           

 

           

           

           

           

            на лінії            за тех. неспр.

            авто-мобіля    при-чепа        авто-мобіля    причепа        

           

           

           

           

           

 

32        33        34        35        36        37        38        39        40        41        42        43        44        45        46        47            48        49

54        54        6.30     -          3          3,30     -          3          190      -          90        -          75        -          450      -            -          45-00

Коди   марок a           втомобі           ля                    пр        ичепів                                    Автомобіле-дні у роботі                                                          

 

кож для їх складського, оперативного i бухгалтерського облiку; вона оформлюється вантажовiдправником на кожну їздку автомобiля i для кожного вантажоодержувача окремо.

Перевезення вантажними автомобiлями власних речей грома-дян за їх замовленням здiйснюється за подорожнiм листом з додат-ком до нього квитанцiї (прибуткового касового ордера) на оплату транспортних послуг.

Заповнення подорожнього листа типової форми ¹ 2 прово-диться вiдповiдальними особами перевiзника у такiй послiдовностi.

Перед видачею водiю подорожнього листа відповідальна особа:

-          на лицевiй сторонi у лiвому верхньому кутi ставить штамп перевiзника, пiд назвою документа записує дату його видачi (число, мiсяць, рiк), що повинна вiдповiдати датi реєстрацiї подорожнього листа у реєстрацiйному журналi;

-          у вiдповiдних рядках адресної частини визначає код або найме-нування режиму роботи водiя (робота в буденнi днi, вiдрядження, за-гальний облiк робочого часу, щоденний облiк робочого часу, робота у вихiднi днi, за графiком i т. iн.), згiдно з яким проводиться нарахування заробiтної плати; номер колони, бригади, до складу яких належать ав-томобiль i водiй, марку, державний номер, тип автомобiля i його гараж-ний номер; прiзвище, iнiцiали, номер службового посвiдчення, клас i табельний номер водiя, якому буде видано цей подорожнiй лист; марку, державний i гаражний номери причепiв i напiвпричепiв, якщо для пе-ревезення видiлено автопоїзд, а також прiзвища, iнiцiали осiб, якi су-проводжують автомобiль при виконаннi завдання (вантажники, експе-дитори, стажери i т. п.);

-          на пiдставi заявки замовника автотранспорту або умов дого-вору у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графах 2 i 3 визначає час за графiком (години, хвилини) виїзду з гаража i повернення авто-мобiля у гараж;

-          у роздiлi “Завдання водiєвi” записує найменування замовника автотранспорту, на адресу якого повинен прибути автомобiль для вико-нання завдання, час (години, хвилини) прибуття автомобiля до замов-ника автотранспорту i вибуття вiд нього згiдно з заявкою або графiком роботи, а також загальний час, на який буде надано автомобiль замов-

нику автотранспорту, назву пунктiв навантаження та розвантаження автомобiля, найменування вантажу, що пiдлягає перевезенню, розра-хункову кiлькiсть їздок з вантажем, що потрiбна для повного виконан-ня завдання, вiдстань мiж пунктами навантаження i розвантаження вантажу по кожнiй їздцi, яка визначається за даними дорожнiх органiв або на пiдставi таблиць вiдстаней, затверджених в установленому по-рядку, кiлькiсть вантажу в тоннах, що потрiбно перевезти, загальну кiлькiсть їздок з вантажем, загальний пробiг з вантажем та обсяг ван-тажу, що передбачається виконати (перевезти) згiдно з завданням.

Право змiни завдання, вказаного в роздiлi “Завдання водiєвi”, має тiльки перевiзник. У виняткових випадках замовник автотранс-порту може по узгодженню з перевiзником змiнити завдання з вiдповiдним записом у рядку “Особливi вiдмiтки”.

-          у роздiлi “Рух пального” в графi 10 “Залишок при виїздi” ро-бить запис про залишок пального при виїздi автомобiля за даними попереднього подорожнього листа, визначає загальну кiлькiсть паль-ного, що видано водiю при виїздi (знаходиться в баках автомобiля), i стверджує зробленi записи власним пiдписом у вiдповiдному рядку;

-          у рядку “Посвiдчення водiя перевiрив, завдання видав, вида-ти пального” записує прописом розрахункову кiлькiсть пального, що належить до видачi водiю для виконання завдання з урахуванням за-лишку пального з попереднього дня роботи;

-          у рядку “Пiдпис диспетчера” диспетчер або iнша вiдповi-

дальна особа власним пiдписом стверджує достовiрнiсть заповнених

ним реквiзитiв подорожнього листа i наявнiсть у водiя посвiдчення

водiя.

Заповнення подорожнього листа пiсля видачi його водiю проводиться у такiй послiдовностi:

– лiкар або iнший медичний працiвник, який здiйснює передрей-совий медичний огляд, власним пiдписом засвiдчує стан здоров’я водiя i можливiсть допуску його до управлiння автомобiлем;

-          у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 5 “Показання

спiдометра” вiдповiдальна особа записує показання спiдометра при

виїздi автомобiля на лiнiю, в графi 6 “Час фактичний” проставляє

фактичнi число, мiсяць, час (години, хвилини) виїзду автомобiля;

-          у рядку “Виїзд дозволений, пiдпис механiка” механiк або iнша вiдповiдальна особа засвiдчує власним пiдписом передачу авто-мобiля в технiчно справному станi i дозвiл на виїзд з гаражу;

-          у рядку “Автомобiль прийняв, пiдпис водiя” водiй власним пiдписом засвiдчує прийняття автомобiля технiчно справним i одер-жання завдання на роботу;

-          у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” вiдповiдальна особа у

вiдповiдних рядках граф 7-9 записує марку, код i кiлькiсть виданого

пального i стверджує зробленi записи власним пiдписом у

вiдповiдному рядку.

Заповнення подорожнього листа на маршрутi руху виконують:

-          вантажовiдправник — у випадку необхiдностi змiни проти

зазначеного у “Завданнi водiєвi” маршруту руху, при цьому у графах

30 i 31 “Маршрут руху (роздiл “Послiдовнiсть виконання завдання”)

вказує новi назви пунктiв, звiдки i куди здiйснено перевезення ванта-

жу згiдно з рядками “пункт навантаження”, “пункт розвантаження”

товарно-транспортної накладної;

-          органи ДАI МВС та iншi уповноваженi органи — у випадку по-

рушення водiєм Правил дорожнього руху або змiни маршруту руху з

iнших непередбачених причин для виконання спецiального завдання; в

такому разi робиться вiдповiдний запис у роздiлi “Особливi вiдмiтки”

на лицевiй сторонi подорожнього листа.

При поверненнi автомобiля в гараж заповнення подорож-нього листа проводиться у такiй послiдовностi:

-          у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” вiдповiдальна особа запов-нює графу 11 “Залишок при поверненнi” i стверджує цi данi власним пiдписом;

-          у рядку “Здав водiй” водiй власним пiдписом стверджує зда-чу автомобiля вiдповiдальнiй особi в технiчно справному (несправ-ному) станi;

-          у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 6 вiдповiдаль-на особа записує фактичний час повернення автомобiля в гараж (чис-ло, мiсяць, години, хвилини), заповнює графу 5 “Показання спiдомет-ра”, у рядку “Прийняв механiк” власним пiдписом стверджує до-стовiрнiсть заповнення граф 5 i 6 роздiлу “Робота водiя та авто-

мобiля” i прийняття автомобiля вiд водiя в технiчно справному (не-справному) станi.

Пiсля здачi водiєм подорожнього листа вiдповiдальна особа заповнює його таким чином:

-          у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 4 “Нульовий пробiг” по таблицi вiдстаней визначає вiдстань вiд гаража до першо-го пункту навантаження i вiд останнього пункту розвантаження до гаража;

-          у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” у графах 12 i 13 записує час роботи спецустаткування i двигуна на пiдставi даних граф 15–22 роздiлу “Вантажно-розвантажувальнi операцiї” прикладених до по-дорожнього листа товарно-транспортних накладних. Цi реквiзити потрiбнi для визначення норми витрати пального. Достовiрнiсть за-повнення цих даних стверджує власним пiдписом пiд зазначеними графами;

-          у роздiлi “Послiдовнiсть виконання завдання” (зворотна сто-рона) на пiдставi товарно-транспортних накладних в графi 24 про-ставляє порядковi номери їздок, i далi по кожнiй їздцi — у графi 25 номери товарно-транспортних накладних (талонiв замовника), у графi 26 — вiдпрацьований час роботи (години, хвилини), по графах 27, 28 вiдповiдно кiлькiсть перевезеного вантажу (тонн брутто) i у графi 28 — виконаного вантажообороту (ткм); пiсля чого у вiдповiдних графах визначає загальну кiлькiсть їздок, загальну кiлькiсть товарно-транспортних накладних, що додаються до подо-рожнього листа. Цi записи стверджують власними пiдписами водiй та вiдповiдальна особа;

-          оформлений таким чином подорожнiй лист передається на обробку для подальших розрахункiв, облiку транспортної роботи та визначення її вартостi.

Показники роздiлу “Результати роботи автомобiля i причепiв”:

-          данi графи 32 “витрати пального за нормою” визначають по

загальному пробiгу i виконаних тонно-кiлометрах для певної марки

автомобiля з урахуванням коефiцiєнта змiни норми пального залеж-

но вiд умов експлуатацiї автомобiля, данi графи 33 “витрати пально-

го фактично” дорiвнюють сумi показникiв залишку пального при

виїздi (графа 10) та виданого пального (графа 9) за мiнусом залишку пального при поверненнi у гараж автомобiля (графа 11) роздiлу “Рух пального, лiтрiв”).

Зауважимо, що норми витрат пального, залежно від марки автомобіля, врегульовуються наказом Міністерства транспорту України “Норми витрат палива і мастильних матеріалів на ав-томобільному транспорті”.

До нормативного акта постійно вносяться зміни, оскільки на ринку щороку з’являються нові зразки техніки і разноманітні її мо-дифікації.

Зауважимо! Норма списання пального на 100 км пробігу вре-гульовується лише зазначеним нормативним документом, а не даними торговельних салонів, де купувався автомобіль. У разі відсутності придбаної модифікації автомобіля в переліку наказу Мінтрансу підприємству необхідно звернутися до відповідного органу з письмовим запитом, на який має бути надана у пись-мовій формі відповідь із дозволеною нормою списання пального на 100 км пробігу!

У випадку економії пального працівникові нараховують премію за економію матеріальних ресурсів, а у випадку перевитрати ставиться питання про відшкодування вартості пального водієм або його списання за рахунок прибутку підприємства.

-          данi графи 34 “час в нарядi автомобiля i причепа” дорiвню-ють рiзницi мiж показниками фактичного часу повернення в гараж автомобiля i виїзду його з гаража (вiдповiднi рядки графи 6 роздiлу “Робота водiя та автомобiля”) за вилученням однiєї години на обiдню перерву водiя згiдно з установленим режимом роботи. Цiлодобовi простої через бездорiжжя, технiчнi несправностi i т.iн. iз часу у на-рядi виключаються. Данi графи 36 “час у русi автомобiля” дорiвню-ють рiзницi мiж даними часу в нарядi i часу в простоях (графа 34 мiнус графи 37, 38);

-          данi графи 35 “час в нарядi причепа” визначають згiдно з ча-сом його роботи з автомобiлем;

-          данi графи 37 “час у простої на лiнiї” визначаються шляхом розрахунку часу простоїв пiд навантаженням i розвантаженням за да-ними графи 21 товарно-транспортних накладних;

-          данi графи 38 “час у простої по тех. несправностi” заповню-ють на пiдставi записiв у рядку “Особливi вiдмiтки” (лицева сторона подорожнього листа), вони включають час простою через технiчнi несправностi автомобiля у дорозi, замiну автопокришок та iн.;

-          данi графи 39 “кiлькiсть їздок з вантажем” дорiвнюють сумi всiх їздок з вантажем мiж пунктами навантаження i розвантаження згiдно з роздiлом “Послiдовнiсть виконання завдання”, тобто кiлькостi доданих товарно-транспортних накладних;

 

-          данi графи 40 “загальний пробiг автомобiля” дорiвнюють рiзницi мiж показаннями спiдометра при поверненнi в гараж авто-мобiля та виїзду його з гаража (графа 5 роздiлу “Робота водiя та ав-томобiля”);

-          данi графи 42 “пробiг з вантажем автомобiля” дорiвнюють сумi вiдстаней по всiх їздках автомобiля з вантажем, зазначених у графi 24 товарно-транспортних накладних;

-          данi графи 41 “загальний пробiг причепа” та графи

43 “пробiг з вантажем причепа” визначають згiдно з вiдповiдними

даними роботи автомобiля;

-          данi графи 44 “перевезено тонн, всього” дорiвнюють загаль-ному обсягу перевезеного вантажу (брутто), вказаному у графi 27 роздiлу “Послiдовнiсть виконання завдання” i вiдповiдає загальному обсягу перевезення, зазначеному у графi 37 товарно-транспортних на-кладних, прикладених до подорожнього листа;

-          данi графи 45 “в т.ч. перевезено тонн на причепах” визначають на пiдставi даних графи 27 роздiлу “Послiдовнiсть виконання завдання”;

-          данi графи 46 “виконано ткм, всього” визначають шляхом множення обсягу перевезеного вантажу (брутто) за кожну їздку на вiдстань їздки мiж пунктами навантаження i розвантаження та одержанням загальної суми;

-          данi графи 47 “в т.ч. виконано ткм на причепах” дорiвню-ють транспортнiй роботi автопричепiв;

-          данi графи 49 “зарплата” визначають на пiдставi даних об-робки всiх товарно-транспортних накладних, прикладених до по-дорожнього листа (графи 37-47). Розрахунки заробiтної плати i їх достовiрнiсть вiдповiдальна особа стверджує власним пiдписом у кiнцi роздiлу.

Достовiрнiсть розрахункiв по обробцi подорожнього листа пiсля його перевiрки стверджує пiдписом бухгалтер.

Надалі дані з подорожніх листів переносять у Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту (див. зразок 5.3.), яка відкривається на кожного водія вантажного автомобіля. До неї протягом місяця вносять усі основні реквізити з подорожніх листів в хронологічній послідовності: години в наряді всього, в тому числі (в русі, під навантаженням або розвантаженням, технічна несправність), кількість їздок з вантажем, витрати пального, пробіг автомобілів за-гальний і в тому числі з вантажем, масу перевезеного вантажу, а також кількість здійснених тонно-кілометрів (як у цілому, так і за напрямка-ми перевезень) і суму заробітної плати водія.

У кінці місяця в накопичувальних відомостях по кожному водію підводять підсумок, на підставі чого в подальшому складають

Зведену накопичувальну відомість обліку роботи вантажного ав-тотранспорту. Узагальнення даних у розрізі водіїв окремих груп автомобілів дає змогу проаналізувати їх роботу протягом місяця, а також з’ясувати ступінь ефективності використання окремих груп вантажних автомобілів.

За даними зведеної накопичувальної відомості обліковцем ав-тогаража оформляється і подається до бухгалтерії Виробничий звіт по автопарку, де поряд з витратами по управлінню автопарком і ек-сплуатації різних груп автомобілів наводяться дані і по вантажному автотранспорту. У виробничому звіті поряд з даними зведеної накопичувальної відомості (витрат на оплату праці і витрат пально-го) зазначаються дані і про витрати мастильних матеріалів, охолод-жуючої рідини і т. ін.

Разом з виробничим звітом до бухгалтерії передаються і пер-винні документи, які стали підставою для його оформлення, тобто акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (спи-сання мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини і т. ін.), а також подорожні листи вантажного автомобіля, які після арифметичних пе-ревірок передаються бухгалтеру, який здійснює нарахування оплати праці водіям.

Узагальнення даних про витрати на роботу вантажного авто-транспорту та їх списання за споживачами пропорційно здійснених

Зразок 5.3.

НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ

 

Марка автомобіля ПШ шофера

 

ЗІЛ-130

Садко П.П.

 

Держ. № Таб. №

 

T5417KI

11340

 

За   кеітень   2004 р.

 

 

з/п                   .„         Години в наряді        Кіль-кість їздок          Пробіг автомобіля                            Здійснено тоно-

 

                        всього в тому числі  

           

                        кілометрів

 

            дата     номер

            в руоі  в

прос-

тої       3 них  

            загаль-ний     в тому

ЧИСЛІ 3

вантажем       усього у тому числі на автопри-

цепах  усього у тому числі на автопри-

цепах

 

           

           

           

           

           

            наванта-ження і розван-таження   техніч-на не-справ-ність    

           

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

7          2          860901            6,30     3          3,30     3,30     -          3          190      90        15        -          450      -

2          5          860937            7          3          4          3          1          6          120      60        30        -          300      -

                        і т.д.                                                                                                                                     

Разом за місяць         135      85        50        43        7          52        2370    1450    340      -          8560    -

 

Витрати         Нарахована заробітна

плата, грн., коп.        Перевезено вантажу і здійснено тоно -     - кілометрів за споживачами          

пального,літр

            Витрати на збут (доставка продукції)         Транспортно -заготівельні витрати (доставка сировини)            Цех      №1      і т        д-        Разом за усіма споживачами

норма факт   

           

           

           

           

           

           

           

 

           

           

            т          т.км     т          т.км     т          т.км     т          т.км     т          т.км

16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28

54        54        45-00  15        450      -          -          -          -          V         V         15        450

34        34        30-00  -          -          30        300      -          -          V         V         30        300

                                                                                                                                            

674      674      856-00            170      4700    75        2450    40        40        V         V         340      8560

 

вантажними автомобілями тоно-кілометрів знаходить своє відобра-ження при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері ¹ 5, а при спрощеній формі обліку — у Відомості 5-М (розділ ІІ) (див. дод. А5) у розрізі аналітичних рахунків субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво”.

Накопичення даних про витрати на роботу вантажного авто-транспорту в розрізі статей калькуляції протягом року та їх розподіл за споживачами як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 4).

Варто зауважити, що не на всі статті витрат по вантажному автотранспорту можна отримати інформацію з виробничого звіту по автопарку. Так, документальною підставою для віднесення витрат за конкретний місяць до Книги обліку виробництва по вантажному ав-тотранспорту виступають: по статті “Відрахування на соціальні захо-ди” — розрахунок бухгалтерії; по статті “Амортизація” — форма 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; по статті “Роботи і послуги” — виробничий звіт по реммайстерні або “Рахунок фактура” від виконавця ремонтних робіт на адресу підприємства; стаття “Страхові платежі” — розрахунок бухгалтерії, згідно з яким здійснюється розподіл витрат по страху-ванню вантажних автомобілів, сплачених на початку року і включе-них до рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”.

За кредитом аналітичного рахунку “Вантажний автотранс-порт” субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Вироб-ництво” в кінці кожного місяця здійснюється списання витрат по ек-сплуатації вантажних автомобілів на витрати структурних підрозділів підприємства або зовнішніх споживачів пропорційно об-сягів здійснених тонно-кілометрів, зокрема в дебет: субрахунків інших допоміжних виробництв або субрахунку “Основне вироб-ництво” рахунку 23 “Виробництво”, 93 “Витрати на збут”, 949 “Інші витрати операційної діяльності” (витрати обслуговуючих вироб-ництв), 90 “Собівартість реалізації”.

Зважаючи на те, що на підприємстві допоміжні виробництва можуть надавати один одному зустрічні послуги (електроенергію використовує автопарк, в свою чергу, автопарк здійснює перевезення

150

 

пального зі складу до електростанції і т. ін.), постає питання про не-можливість відразу визначити фактичну собівартість 1 тоно -кіломе-тра. З цією метою для розподілу послуг вантажного автотранспорту на підприємстві запроваджується нормативна (планова) ціна 1 тоно -кілометра (згідно з прикладом додатка Б 4 — 35 коп.), яка у посліду-ючому доводиться до фактичної шляхом здійснення дооцінки або уцінки по відношенню до нормативної і її розподілу за споживачами послуг вантажного автотранспорту, за виключенням тих допоміжних виробництв, по яких дооцінка (або уцінка), зважаючи на порядок за-криття рахунків по обліку допоміжних виробництв, не здійснюється (порядок даного розрахунку, спираючись на цифровий приклад до-датка Б 4, наведений у пункті 5.1.4).

Фактичну собівартість 1 т.км. визначають діленням витрат по експлуатації вантажного автотранспорту на загальну кількість здійснених вантажними автомобілями тонно-кілометрів протягом місяця.

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про витрати на роботу вантажного автотранспорту в розрізі статей каль-куляції окремих елементів витрат, а також списання послуг вантаж-ного автотранспорту за споживачами здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у додатку Б.

 

Облік витрат  На субрахунку “Автомобільний транспорт”

пасажирського          рахунку 23 “Виробництво” здійснюється

автотранспорту         облік експлуатаційних витрат також і інших

та        груп автомобілів, зокрема на аналітичному

автотранспорту         рахунку “Пасажирський автотранспорт”,

спеціального

“Автомашини спеціального призначення” та

призначення

ін. Вказані групи автомобілів обслуговують

різні спеціалізовані потреби підприємства залежно від його техно-логічних особливостей.

151

Облік на зазначених аналітичних рахунках в цілому відповідає порядку, викладеному по аналітичному рахунку “Вантажний авто-транспорт”.

Суму витрат, пов’язаних з експлуатацією вказаних груп авто-мобілів, у кінці кожного місяця списують з конкретного аналітично-го рахунку на втрати інших структурних підрозділів підприємства або зовнішніх споживачів пропорційно кількості кілометрів пробігу або машино-днів роботи.

Облік витрат на   Поряд з обліком витрат на експлуатацію

управління     груп автомобілів різного цільового призна-

автопарком    чення на субрахунку “Автомобільний транс-

порт”      рахунку      23       “Виробництво”

здійснюється також облік накладних цехових витрат автопарку, зок-

рема на аналітичному рахунку “Витрати на управління автопарком”.

Облік накладних цехових витрат по дебету рахунку “Витрати

на управління автопарком” здійснюється в розрізі наступних статей

калькуляції:

1)         затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”);

2)         відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за

страхуванням”);

3)         амортизація (рахунок 13 “Знос необоротних активів”);

4)         страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);

5)         інші витрати (рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).

Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображен-ня суми нарахованої оплати праці працівникам автопарку загально-цехового призначення (завгара, обліковця, диспетчера та ін.).

Стаття “Відрахування на соціальні заходи” відображає суми зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбаче-них законодавством.

Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відра-хувань по основних засобах загальноцехового призначення (будівлі гаража, устаткування для проведення технічних оглядів, телефонів, комп’ютерної техніки і т. ін.).

Стаття “Страхові платежі” застосовується для відображення сум, сплачених страховій компанії за страхування основних засобів загальноцехового призначення.

Стаття “Інші витрати” відображає вартість списаних ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів (інвентаря, спецодягу, спецвзуття) або їх зносу, а також витрати по охороні праці й техніці безпеки, що здійснюються по автопарку.

Облік витрат по управлінню автопарком здійснюють в книзі обліку виробництва (при журнально-ордерній формі обліку) або в розділі II Відомості 5-М (див. дод. А5) при спрощеній формі обліку.

Списання загальних витрат по автопарку на роботу вантажно-го, пасажирського та іншого автотранспорту здійснюється про-порційно загальних витрат на роботу окремих груп автомобілів, або іншої бази розподілу, обраної на підприємстві.

*   *   *

На субрахунку “Інші допоміжні транспортні виробництва” ра-хунку 23 “Виробництво” здійснюється облік витрат по інших до-поміжних транспортних виробництвах, таких як: залізничний транс-порт, повітряний транспорт, водний транспорт, гужовий транспорт то-що. Зазначені допоміжні виробництва обслуговують різні спеціалізо-вані потреби підприємства залежно від його технологічних особливос-тей. На кожний із вказаних видів допоміжних виробництв відкри-вається у складі субрахунку “Інші допоміжні транспортні вироб-ництва” окремий аналітичний рахунок, облік витрат по якому здійснюється аналогічно порядку, викладеному по вантажному авто-транспорту. Щомісяця здійснюється списання витрат відповідних до-поміжних транспортних виробництв або на витрати підрозділів підпри-ємства, або на рахунок 90 “Собівартість реалізації” (при реалізації по-слуг стороннім споживачам).