Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.5. Облік інших операційних витрат : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

4.5. Облік інших операційних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” до складу елемента “Інші операційні витрати” вклучають, зокрема, витрати на відрядження, за послуги зв'язку, пла-та за розрахунково-касове обслуговування і т. ін.

За умови використання на підприємстві рахунків класу 8 “Ви-трати за елементами” для узагальнення інформації про інші опе-раційні витрати призначено рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробнничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається, поряд із вищезазначеним, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати майбутніх періодів, су-ма податків, зборів (обов'язкових платежів), які, згідно з податковим законодавством, формують витрати підприємства, втрати від курсо-вих різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

За дебетом рахунку 84 “Інші операційні витрати” відобра-жається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсоб-них) виробництв на рахунки класу 9 — виробничих накладних вит-рат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Нормативним документом, який врегульовує

Відображення в

питання порядку відрядження працівників

обліку витрат

підприємств    усіх    форм    власності,    є

на відрядження

“Інструкція про службові відрядження в ме-жах України та за кордон”, затверджена наказом Міністерства фінансів України ¹59 від 13.03.1998 року.

Даною інструкцією визначено, що службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї (далi — пiдприємство) на певний строк до iншого населеного пункту для виконання службового дору-чення поза мiсцем його постiйної роботи.

Днем вибуття у вiдрядження вважається день вiдправлення поїзда, лiтака, автобуса або iншого транспортного засобу з мiсця постiйної роботи вiдрядженого працiвника, а днем прибуття iз вiдря-дження — день прибуття транспортного засобу до мiсця постiйної ро-боти вiдрядженого працiвника. При вiдправленнi транспортного засо-бу до 24-ї години включно днем вибуття у вiдрядження вважається поточна доба, а з 0-ї години i пiзнiше — наступна доба.

Направлення працiвника пiдприємства у вiдрядження здiйснюється керiвником цього пiдприємства або його заступником i оформляється наказом (розпорядженням) iз зазначенням: пункту призначення, назви пiдприємства, куди вiдряджений працiвник, строку й мети вiдрядження.

Строк вiдрядження визначається керiвником або його заступ-ником, але не може перевищувати 30 календарних днiв (для закордонних відряджень — 60 днів).

Термiн вiдрядження працiвникiв, якi направляються для вико-нання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, не повинен перевищувати термiну будiвництва об’єктiв.

Дані наказу відображуються у посвідченні про відрядження, яке видається відрядженому працівнику на руки. Типова форм зазна-ченого документа наведена у зразку 4.9.

Фактичний час перебування у вiдрядженнi визначається за вiдмiтками в посвiдченнi про вiдрядження щодо вибуття з мiсця постiйної роботи й прибуття до мiсця постiйної роботи. Якщо пра-цiвника вiдряджено до рiзних населених пунктiв, то вiдмiтки про день прибуття й день вибуття проставляються в кожному пунктi.

Вiдмiтки в посвiдченнi про вiдрядження щодо прибуття та вибут-тя працiвника завiряються тiєю печаткою, якою користується у своїй господарськiй дiяльностi пiдприємство для засвiдчення пiдпису вiдповiдної службової особи, на яку наказом (розпорядженням) керiвника пiдприємства покладено обов’язки здiйснювати реєстрацiю осiб, якi вибувають у вiдрядження та прибувають з