4.5. Облік інших операційних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” до складу елемента “Інші операційні витрати” вклучають, зокрема, витрати на відрядження, за послуги зв'язку, пла-та за розрахунково-касове обслуговування і т. ін.

За умови використання на підприємстві рахунків класу 8 “Ви-трати за елементами” для узагальнення інформації про інші опе-раційні витрати призначено рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробнничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається, поряд із вищезазначеним, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати майбутніх періодів, су-ма податків, зборів (обов'язкових платежів), які, згідно з податковим законодавством, формують витрати підприємства, втрати від курсо-вих різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

За дебетом рахунку 84 “Інші операційні витрати” відобра-жається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсоб-них) виробництв на рахунки класу 9 — виробничих накладних вит-рат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Нормативним документом, який врегульовує

Відображення в

питання порядку відрядження працівників

обліку витрат

підприємств    усіх    форм    власності,    є

на відрядження

“Інструкція про службові відрядження в ме-жах України та за кордон”, затверджена наказом Міністерства фінансів України ¹59 від 13.03.1998 року.

Даною інструкцією визначено, що службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї (далi — пiдприємство) на певний строк до iншого населеного пункту для виконання службового дору-чення поза мiсцем його постiйної роботи.

Днем вибуття у вiдрядження вважається день вiдправлення поїзда, лiтака, автобуса або iншого транспортного засобу з мiсця постiйної роботи вiдрядженого працiвника, а днем прибуття iз вiдря-дження — день прибуття транспортного засобу до мiсця постiйної ро-боти вiдрядженого працiвника. При вiдправленнi транспортного засо-бу до 24-ї години включно днем вибуття у вiдрядження вважається поточна доба, а з 0-ї години i пiзнiше — наступна доба.

Направлення працiвника пiдприємства у вiдрядження здiйснюється керiвником цього пiдприємства або його заступником i оформляється наказом (розпорядженням) iз зазначенням: пункту призначення, назви пiдприємства, куди вiдряджений працiвник, строку й мети вiдрядження.

Строк вiдрядження визначається керiвником або його заступ-ником, але не може перевищувати 30 календарних днiв (для закордонних відряджень — 60 днів).

Термiн вiдрядження працiвникiв, якi направляються для вико-нання монтажних, налагоджувальних, ремонтних i будiвельних робiт, не повинен перевищувати термiну будiвництва об’єктiв.

Дані наказу відображуються у посвідченні про відрядження, яке видається відрядженому працівнику на руки. Типова форм зазна-ченого документа наведена у зразку 4.9.

Фактичний час перебування у вiдрядженнi визначається за вiдмiтками в посвiдченнi про вiдрядження щодо вибуття з мiсця постiйної роботи й прибуття до мiсця постiйної роботи. Якщо пра-цiвника вiдряджено до рiзних населених пунктiв, то вiдмiтки про день прибуття й день вибуття проставляються в кожному пунктi.

Вiдмiтки в посвiдченнi про вiдрядження щодо прибуття та вибут-тя працiвника завiряються тiєю печаткою, якою користується у своїй господарськiй дiяльностi пiдприємство для засвiдчення пiдпису вiдповiдної службової особи, на яку наказом (розпорядженням) керiвника пiдприємства покладено обов’язки здiйснювати реєстрацiю осiб, якi вибувають у вiдрядження та прибувають з нього.

За кожний день (включаючи день вiд’їзду та приїзду) перебу-вання працiвника у вiдрядженнi в межах України, враховуючи вихiднi, святковi й неробочi днi та час перебування в дорозi (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добовi в межах гра-

Зразок 4.9       .           ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ видано              Остапенку Миколі Трохимовичу

            ш                    

 

           

           

            (прізвище, ім’я, по батькові)

Заст. директора, ВО “Росток”

Ltfrj+jn мдлр^смстБй,           (посада, місце роботи) відрядженому до                                     м. Вінниця

установи. організдціі            (пункти призначень)

Автодор -сервіс

            (найменування підприємства, установи, організації)

            Термін                       “ 3 ”     днів відрядження

            укладання договору – постачання

            (мета відрядження)

           

Підстава: наказ від         21     ”    СІЧНЯ 2004     р. »-       9 Дійсне по пред’явленні паспорта серії       VII-AT    №       440270 М.П.           Керівник            =  Іеаненко

Зворотній бік документа

Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття до пунктів призначень, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи

д

 

Вибув з

22

М.П.

Вибув з

24

М.П.

Вибув з

М.П. Вибув з

М.П.

 

м. Київ

січня      2004      р.

Підпис     =Дуб

м. Вінниця

січня      2004      р.

Підпис   =Зубок

р.

Підпис

р.

Підпис

 

Прибув до

22

М.П.

Прибув до

24

М.П.

Прибув до

М.П. Прибув до

М.П.

 

м. Вінниця

 

січня   2004    р.

Підпис     =Зуб0К м. Київ

січня   2004    р.

            Підпис            =Дуб

                        р.

            Підпис           

р.

Підпис

 

 

 

Примітка. При виїзді в декілька пунктів відмітки про прибуття та вибуття робляться окремо в

кожному з них.

 

ничних норм, установлених Постановою Кабінету Міністрів Ук-раїни від 23.04.99 № 663, зокрема:

а)         у разi, коли до рахункiв на оплату вартостi проживання у го-

телях не включаються витрати на харчування — 18 гривень;

б)         у разi, коли до рахункiв вартостi проживання у готелях

включаються витрати на:

-          одноразове харчування — 14 грн. 40 коп.;

-          дворазове харчування — 10 грн. 80 коп.;

-          триразове харчування — 7 грн. 20 коп.

За кожен день перебування працівника у відрядженні за межа-ми України йому виплачуються добові в межах граничних норм, ус-тановлених постановою Kабінету Міністрів України ¹663 від 23.04.1999 р., зокрема:

а)         у разі, коли до рахунків на оплату вартості проживання в го-

телях не включаються витрати на харчування — 280 грн.;

б)         у разі, коли до рахунків вартості проживання в готелях вклю-

чаються витрати на:

-          одноразове харчування — 224 грн.;

-          дворазове харчування — 154 грн.;

-          триразове харчування — 98 грн.

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються в нормативно-правових актах, розміри добових, які виплачуються відрядженому працівникові, у майбутньому можуть змінюватися!

Працівникам, які направляються у відрядження підприємтсвами, установати та організаціями всіх форм власності, добові виплачуються в іноземній валюті в сумі, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на день видачі коштів.

При видачi авансу в iноземнiй валютi допускається арифметич-не округлення суми до повної одиницi.

Визначення кiлькостi днiв вiдрядження для виплати добових проводиться з урахуванням дня вибуття у вiдрядження й дня прибут-тя до мiсця постiйної роботи, що зараховуються як два днi.

При вiдрядженнi працiвника строком на один день або в таку мiсцевiсть, звiдки працiвник має змогу щоденно повертатися до мiсця постiйного проживання, добовi вiдшкодовуються як за повну добу

Якщо вiдсутнi вiдмiтки в посвiдченнi про вiдрядження, то до-бовi не відшкодовуються.

Пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в оригiналi) вiдшкодовує витрати вiдрядженим працiвникам на наймання жилого примiщення в розмiрi фактичних витрат з ураху-ванням побутових послуг, що надаються в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу), за користування холодильником, телевiзором.

Витрати на наймання жилого примiщення за час вимушеної зу-пинки в дорозi, що пiдтверджуються вiдповiдними документами, вiдшкодовуються в порядку й розмiрах, визначених вище.

Витрати на проїзд до мiсця вiдрядження i назад вiдшкодову-ються в розмiрi вартостi проїзду повiтряним, залiзничним, водним i автомобiльним транспортом загального користування (крiм таксi) з урахуванням усiх витрат, пов’язаних iз придбанням проїзних квиткiв i користуванням постiльними речами в поїздах, та страхових пла-тежiв на транспортi.

За наявностi декiлькох видiв транспорту, що зв’язує мiсце постiйної роботи з мiсцем вiдрядження, адмiнiстрацiя може запропо-нувати вiдрядженому працiвниковi вид транспорту, яким йому слiд користуватися. У разi вiдсутностi такої пропозицiї працiвник са-мостiйно вирiшує питання про вибiр виду транспорту.

Вiдрядженому працiвниковi понад установленi норми компен-сацiї витрат у зв’язку з вiдрядженням вiдшкодовуються також витра-ти на оплату податку на додану вартiсть за придбанi проїзнi докумен-ти, користування в поїздах постiльними речами та наймання жилого примiщення, згiдно з пiдтвердними документами в оригiналi.

У разi тимчасової непрацездатностi вiдрядженого працiв-ника йому на загальних пiдставах вiдшкодовуються витрати на най-мання жилого примiщення (крiм випадкiв, коли вiдряджений працiвник перебуває на стацiонарному лiкуваннi) i сплачуються до-бовi протягом усього часу, поки вiн не може за станом здоров’я при-ступити до виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до мiсця свого постiйного проживання, але на строк не бiльше двох мiсяцiв.

Тимчасова непрацездатнiсть вiдрядженого працiвника, а також неможливiсть за станом здоров’я повернутися до мiсця постiйного про-живання повиннi бути засвiдченi в установленому порядку.

Вiдрядженому працiвниковi перед вiд’їздом у вiдрядження ви-дається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання жилого примiщення i добовi. Протягом трьох робочих днiв пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний по-дати авансовий звiт про витрачену у зв’язку з вiдрядженням суму. Ра-зом з авансовим звiтом подаються посвiдчення про вiдрядження, оформлене в установленому порядку, i документи в оригiналi про наймання жилого примiщення та проїзд.

Типова форма документа “Авансовий звіт” (форма ¹286) та приклад її оформлення наведені у зразку 4.10.

Витрати на вiдрядження вiдшкодовуються лише за наявностi до-кументiв в оригiналi, що пiдтверджують вартiсть цих витрат, а саме: транспортних квиткiв або транспортних рахункiв (багажних кви-танцiй), рахункiв готелiв (мотелiв), страхових полiсiв тощо.

Витрати у зв’язку з вiдрядженням, що не пiдтвердженi вiдповiдними документами (крiм добових витрат), працiвниковi не вiдшкодовуються.

Фактичний час перебування у вiдрядженнi за кордоном визначається:

а)         у разi вiдрядження до країн, з якими встановлено повний

прикордонний контроль, — за вiдмiтками контрольно-пропускних

пунктiв Прикордонних вiйськ України в закордонному паспортi або

документi, що його замiнює;

б)         у разi вiдрядження до країн, з якими не встановлено або спро-

щено прикордонний контроль, — згiдно з вiдмiтками сторони, яка

вiдряджає, та сторони, яка приймає, у посвiдченнi про вiдрядження.

в)         у разi вiдсутностi вiдмiток вiдповiдно до пунктiв “а” i “б” до-

бовi витрати вiдрядженому працiвниковi не вiдшкодовуються.

Виїзд у вiдрядження за кордон i повернення в Україну в один i той самий день вважається одним днем вiдрядження.

Добовi витрати за час перебування у вiдрядженнi вiдшкодо-вуються в межах граничних норм:

– за кожний день вiдрядження, включаючи день виїзду та приїзду;

Зразок 4.10.

Організація    BO “РоСШОк”          

Відділ  Посада   Заст. директора

 

Типова форма ¹ 286

 

 

 

Цех

Професія

Прізвище, ім’я, побатькові   Остапенко М.Т

 

Проводка ¹    

від       200 _ р..

 

 

 

АВАНСОВИЙ   ЗВІТ   ¹ 7

від    25 СІЧНЯ    200 4 р. Призначення авансу   на вІдряджЄННЯ до М. ВІННІІЦЯ

Залишок      попереднього Перевитрати    авансу

Каса

Отримано (від кого) 1.

ВСЬОГО отримано

Витрачено

Залишок

Перевитрати

Додається ___3___ докум.

 

Сума

200-00

200-00

150-00

50-00

 

Звіт перевірений

Розд.   §         

До затвердження 150 грн. 00 к. Бухгалтер = Петренко

25.01. 2004

в сумі

Звіт затвердж

Сто п’ятдесят грн.

00 коп.

Підпис

= Іваненко

25.01. 200 4 р.

 

 

ДЕБЕТ

рахунок          карт.    Сума

92                    150-00

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

KРЕДИТ

372                  150-00

                       

                       

Бухгалтер

           

Див. на зворотньму боці Перелік документів

 

Зворотній бік типової форми ¹ 286

Дата    Пор.

¹ док.   Kому, за що і по якому документу заплачено        Сума   Дебет

                                               звіт      карт.

22.01.04          1          КеитокКиіе - Вінниця          16 грн.            50 коп.                      

24.01. 04         2          Квиток Вінниця - Київ        19 грн.            50 коп.                      

24.01. 04         3          Kвитанція за проживання   60 грн.            00 коп.                      

                        Добоеі (Здні ' 18 грн.)           54 грн.            00 коп.                      

                        Ґ          ^^        "/                                

                        ,           7                                

                        /                                             

                        —f-                                        

                        /                                             

                        І-У-*^                                   

                        Сг   ^4^                      •                                 

                        Всього            150 грн.          00 коп.                      

Підпис підзвітної особи = Остапенко

– якщо дата виїзду у вiдрядження до країн, з якими встановле-но повний прикордонний контроль, або дата повернення з них не збiгається з датами за вiдмiтками в закордонному паспортi чи доку-ментi, що його замiнює, то добовi витрати за час проїзду територiєю України вiдшкодовуються вiдповiдно до порядку, передбаченого для вiдряджень у межах України;

– якщо вiдряджений, перебуваючи в дорозi до країни, з якою не встановлено чи спрощено прикордонний контроль, або повертаю-чись з такої країни, має транзитну зупинку на територiї України, то вiдшкодування витрат на вiдрядження за перiод проїзду територiєю України здiйснюється в порядку, передбаченому для службових вiдряджень у межах України.

У разi вiдсутностi такої зупинки добовi витрати вiдшкодовують-ся за кожний день вiдрядження, включаючи день вибуття та прибуття, за нормами, встановленими для вiдряджень за кордон.

У разi вiдрядження за кордон на службовому автомобiлi витрати на пально-мастильнi матерiали вiдшкодовуються вiдповiдно до дiючих норм за кiлометр пробiгу та затвердженого маршруту.

Вiдшкодовуються також витрати, пов’язанi зі стоянкою та пар-куванням службового автомобiля, за проїзд грунтовими, шосейними дорогами та водними переправами.

Не дозволяється направляти у вiдрядження та видавати аванс працiвнику, який не вiдзвiтував про витраченi кошти в попередньому вiдрядженнi.

* * *

Облік розрахунків з підзвітними особами з приводу витрат на відрядження ведеться на субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Узагальнення інформації про витрати на відрядження знахо-дить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері ¹3, а при використанні спрощеної форми бухгал-терського обліку — у розділі І Відомості 3-М, розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 3 і А 5).

Типова кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку роз-рахунків із підзвітними особами наведена в табл. 4.16.

Таблиця 4.16. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку витрат на відрядження

 

з/п

1          господарської операції        

 

           

            Дебет  Кредит

 

            2          3          4

1.

2. 3.     Віднесено витрати по відря-дженню  виробничих  праців-ників  на витрати  основного виробництва            84 “Інші     опера-ційні витрати”     372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

           

            23    “Виробницт-во”           84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Віднесено витрати по відря-дженню інженерно-технічних працівників на загальновиро-бничі витрати            84 “Інші     опера-ційні витрати”     372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

           

            91    “Загальнови-робничі витрати”           84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Віднесено витрати по відря-дженню        адміністративно-управлінського персоналу на адміністративні витрати          84 “Інші     опера-ційні витрати”     372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

           

            92 “Адміністрати вні витрати”        84 “Інші опера-ційні витрати”

4.

5.         Віднесено до витрат на збут витрати по відрядженню пра-цівників,  зайнятих  збутом  і реалізацією продукції        84 “Інші     опера-ційні витрати”     372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

           

            93   “Витрати   на збут”        84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Віднесено витрати по відря-дженню працівників обслуго-вуючих виробництв до інших витрат операційної діяльності         84 “Інші     опера-ційні витрати”     372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

           

            949 “Інші витрати операційної    дія-льності”    (обслу-говуючи    вироб-ництва)”     84 “Інші опера-ційні витрати”

Накопичення даних як про витрати на відрядження, так і інших статей калькулювання протягом року в розрізі загальновиробничих, адміністративних витрат або витрат на збут при обох формах обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 16, Б 17, Б 18).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про витрати на відрядження, поряд з іншими витратами, здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у дод. Б 16, Б 17, Б 18.

Включення до           Як було зазначено вище, до інших опе-

витрат вартості        раційних витрат, поряд із іншими , вхо-

робіт та послуг          дять: плата за розрахунково-касове об-

сторонніх       слуговування, витрати на послуги зв’яз-

підприємств  ку та інші послуги стороніх підпри-

ємств.

Що стосується плати за розрахунково-касове обслуговуван-ня, то документом, за допомогою якого обслуговуючий підприємство банк здійснює безспірне списання певних грошових коштів (згідно договору про розрахунково-касове обслуговування заключеного між банком і підприємством) із разрахункового рахунку підприємства, є “Меморіальний ордер”, типова форма якого наведена в зразку 4.11.

Поряд з вищезазначеним, документальною підставою для віднесення вказаної суми до витрат на рахунок 92 “Адміністративні витрати” виступає банківська виписка (див. зразок 4.12), яка засвідчує факт здійснення операції і відображення її на поточному рахунку.

Спираючись на інформацію первинних документів, які дода-ються до банківської виписки, головний бухгалтер підприємства за-значає у виписці біля кожної суми номери тих бухгалтерських ра-хунків, у кореспонденції з якими пов’язане надходженя або списан-ня коштів з поточного рахунку.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по включенню пла-ти за розрахунково-касове обслуговування у банку у складі інших операційних витрат до адміністративних витрат буде такою:

1)         відображено оплату банку послуг за розрахунково-касове обслуговування (кредит рах. 31 “Рахунки в банках” — дебет рах. 84 “Інші операційні витрати”);

2)         відображено включення до адміністративних витрат плати за розрахунково-касове обслуговування в складі інших операційних витрат (кредит рах. 84 “Інші операційні витрати” — дебет рах. 92 “Адміністративні витрати”).

Інформація про плату за розрахунково-касове обслуговування зна-ходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку в жур-налі-ордері ¹ 1, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі ІІ Відомості 1-М та розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А1 та А5).

 

Призначення платежу          Сума  

Плата за прийняття та відправку плат. документів з 9.12.03 p. по 8.01.04 р. згідно з тариф. за дог. від 18.01.03 р. без ПДВ     250,00 Вид опл. Приз. пл.   

 

           

            Строк пл. Черг. пл.  

                        № банку        

pax. №

pax. № pax. №

= Банкирчук =Рахівниченко

Підписи одержувача

Зразок 4.11.

МЕМОРІАЛЬНИЙ   ОРДЕР   №   450 .

від " 8 " січня 2004 р.

Платник Виробниче об'єднання "Росток"

КодзаЄДРПОУ 00547038

Банк платника           код банку

АКБ      "Пріоритет"     в м. Київ     340560

Одержувач АКБ "Пріоритет"

КодзаЄДРПОУ 02734504

Банк одержувача       код банку

АКБ "Пріоритет"    в м. Київ           340560

М.П.

Сума (словами) Двісті п'ятдесят грн. 00 коп.

 

0410008

Одержано банком 200 _р.

 

ДЕБЕТ            СУМА

26003404705507       250,00

КРЕДИТ        

 

           

 

6102540         

 

Проведено банком

_"         200 _ р.

Підпис банку

 

Зразок 4.12.

 

340560                       26003404705507       08.01.2004      зо.:

Рахунок                      (Поточний рахунок)                        

Вхідне сальдо            ;                                  0,00                 19.654,92

1  322045                   260071451      03        0,00                 375,00

1  300335                   2600510179    4          0,00                 750,00

5  820019        37178972900011       3          15,00   65/3     0,00

4  340560                   611002            1          24,68   63/1     0,00

5  820019        37176999900104       5          35,12   65/4     0,00

5  300335                   2560225          2          36,00   65/1     0,00

5  322614                   2560558          4          80,65   65/2     0,00

5  340560                   6102540          6          250,00 92        0,00

20 340560                  100131            086      3.433,00          30        0,00

Всього оборо тів:                              3874,45                      1.125,00

Вихідне сальдо:                                 0,00                 16.905,47

Акціонерний Комерційний Банк "Пріоритет"

Накопичення даних як про витрати на розрахунково-касове обслуговування, так і інших статей калькуляції інших елементів ви-трат протягом року в складі адміністративних витрат при обох фор-мах обліку доцільно здійснювати у Книзі обліку виробництва (див. дод. Б 17).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про ви-трати на розрахунково-касове обслуговування, поряд з іншими вит-ратами у складі адміністративних витрат, здійснюється в електронно-му вигляді аналогічно із прикладом, наведеним у дод. Б 17.

Підставою для включення до витрат робіт і послуг інших сторонніх підприємств, зокрема рекламних; аудиторських фірм (за проведення аудиторських перевірок і т. ін.); поштово-телеграфних послуг; підприємств, які здійснюють на договорній основі про-фесійну підготовку або перепідготовку працівників підприємства; оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру, які пов’язані із забезпеченням виробництва, зберіганням та реалізацією продукції; за обслуговування технічних засобів управління підприємством — обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації; за протипожежну і сторожову охорону, що забезпечу-

ються сторонніми підприємствами; за приймання, зберігання і зни-щення екологічно небезпечних відходів підприємства іншими суб’єктами господарювання (очищення стічних вод, викидів у повітря і т. ін.), виступають рахунки на сплату (незалежно від фак-ту здійснення оплати) за конкретні послуги, або акти виконаних робіт, здійснення яких передбачалося згідно з укладеними угодами з певними підприємствами.

Що стосується витрат на послуги зв'язку, то документаль-ною підставою для включення їх вартості до інших операціних вит-рат підприємства виступають рахунки на сплату наданих послуг (згідно з укладеними угодами з підприємствами зв’язку) як від дер-жавних підприємств (Укртелеком), так і комерційних структур (UMC, Київстар і т. ін.).

Інформація про виставлені підприємству і сплачені рахунки за послуги зв’язку, а також роботи згідно актів виконаних робіт (послуг рекламних агенцій, аудиторських фірм, підприємств по підготовці та перепідготовці кадрів і т. ін.) з метою включення до витрат суб’єкта господарювання знаходить своє відображення при журнально-ор-дерній формі обліку в журналах-ордерах ¹ 1, ¹ 3 (розділі ІІ), ¹ 5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі ІІ Відо-мості 1-М, розділі І Відомості 3-М та розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А1, А3 та А5).

Накопичення даних про вартість виконаних для підприємства робіт і послуг сторонніми підприємствами, так і інших статей каль-куляції в розрізі елементів витрат протягом року за об’єктами витрат, при обох формах обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку вироб-ництва (див. дод. Б).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про ро-боти і послуги інших суб’єктів господарювання, поряд з іншими ви-тратами, здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикла-дом, наведеним у дод. Б.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по включен-ню до витрат підприємства вартості робіт і послуг інших суб’єктів господарювання наведено в табл. 4.17.

Таблиця 4.17. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по включеню до витрат вартості робіт і послуг сторонніх підприємств

 

з/п

1          господарської операції        

 

           

            Дебет  Кредит

 

            2          3          4

1.

2.

3. 4.     Відображене включення до витрат вартості послуг під-приємств зв’язку       84 “Інші операцій-ні витрати”        63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

           

            91        “Загальновиро-

бничі витрати”

92        “Адміністрати-

вні витрати”

93        “Витрати    на

збут”

949 “Інші витрати операційної  діяль-ності” (обслугову-ючі виробництва)     84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Відображене включення до адміністративних      витрат підприємства   вартості  ро-біт,  виконаних  для  нього аудиторською фірмою (згі-дно заключеного договору і акту виконаних робіт)     84 “Інші операцій-ні витрати”        63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

           

            92   “Адміністрати-вні витрати”     84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Відображене включення до адміністративних      витрат, поштово-телеграфних     по-слуг, послуг сторонніх під-приємств за протипожежну і сторожову охорону           84 “Інші операцій-ні витрати”         63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

           

            92   “Адміністрати-вні витрати”     84 “Інші опера-ційні витрати”

 

            Відображене  включеня  до витрат на збут вартості ре-кламних заходів (згідно за-ключеного договору і акту виконаних робіт)          84 “Інші операцій-ні витрати”         63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

           

            93    “Витрати    на збут”      84 “Інші опера-ційні витрати”

 

Включення до

витрат

підприємства

витрат майбутніх

періодів

 

Враховуючи те, що облік витрат май-бутніх періодів широко розкрито в на-ступному розділі, для опрацювання да-ного питання доцільно ознайомитися з пунктом 5.2. розділу 5.

 

Включення до           Виходячи з вимог законодавства, вит-

витрат сум податків     рати операційної діяльності форму-

та зборів         ються з урахуванням податків (крім

(обов'язкових податку   на   прибуток)   та   зборів

платежів)       (обов’язкових платежів), які, з однієї

сторони, виступають як заборго-ваність перед бюджетом (місцевим або державним), а з іншої — як витрати підприємства.

До цього виду витрат можна віднести податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України (плата за землю, збір за реєстрацію підприємства та його відособлених структурних підрозділів в орга-нах державної виконавчої влади, оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для здійснення господарської діяльності підприємства, оплата робіт із сертифікації продукції, збір за патенту-вання окремих видів діяльності, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, плата за технічний огляд транспортних засобів, дорожній збір, комунальний податок, збір за використання місцевої символіки, витрати на оплату експорт-ного (вивізного) мита та митних зборів, платежі за викиди і скиди за-бруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та ін.).

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по віднесенню по-датків та зборів (обов’язкових платежів) до витрат підприємства буде наступною:

1)         віднесено до інших операційних витрат суми обрахованих і належних до сплати або суми вже сплачених до бюджету (місце-вого або державного) податків і платежів (Дебет рах. 84 “Інші опе-раційні витрати” — Кредит рах. 64 “Розрахунки за податками й пла-тежами”);

2)         віднесено інші операційні витрати до складу витрат кон-кретного структурного підрозділу підприємства або певного об'єкта витрат (кредит рах. 84 “Інші операційні витрати” — дебет рах. 23 “Виробництво”, 92 “Адміністративні витрати” 93 “Витрати на збут” 949 “Інші витрати операційної діяльності” /обслуговуючі вироб-ництва/).

Слід зауважити, що нарахування і включення відповідних податків і платежів до витрат здійснюється або на підставі бухгал-терського розрахунку, який у довільній формі оформляють працівники бухгалтерської служби, або на підставі офіційних доку-ментів, які надходять на адресу підприємства від відповідних дер-жавних структур з вимогою здійснення платежу на зазначені цілі.

Сплата належних податків і платежів до бюджету (місцево-го або державного) з розрахункового рахунку здійснюється за допо-могою документа “Платіжне доручення”, інформація якого знахо-дить своє відображення у банківській виписці (див. зразок 4.12.)

Інформація про нараховані до сплати податки і платежі з ме-тою їх включення до витрат суб’єкта господарювання знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журна-лах-ордерах ¹ 1, ¹ 3 (розділі ІІ), ¹ 5, а при спрощеній формі бух-галтерського обліку — у розділі ІІ Відомості 1-М, розділі І Відо-мості 3-М та розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А1, А3 та А5).

Накопичення даних про податки і збори, які є складовою ви-трат підприємства поряд із іншими статями калькуляції протягом року в розрізі виробництв і структурних підрозділів при обох фор-мах обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. дод. Б).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних про су-ми податків і зборів у витратах підприємства поряд з іншими вит-ратами здійснюється в електронному вигляді аналогічно з прикла-дом, наведеним у дод. Б.