Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Облік амортизації необоротних активів : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

4.4. Облік амортизації необоротних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Другим етапом кругообігу господарських засобів виступає процес виробництва, який характеризується взаємодією засобів праці, предметів праці та трудових ресурсів.

У процесі виробництва як основні засоби, так і нематеріальні активи втрачають свою вартість і у вигляді амортизаційних відраху-вань переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також окремою статтею входять до складу адміністратив-них та інших витрат.

Порядок нарахування і використання амортизаційних відраху-вань основних засобів і нематеріальних активів визначено як подат-ковим законодавством, так і П(С)БО ¹7 “Основні засоби” та П(С)БО ¹8 “Нематеріальні активи”.

Амортизацiя — систематичний розподiл вартостi, яка аморти-зується, необоротних активiв протягом строку їх корисного викорис-тання (експлуатацiї).

Знос необоротних активiв — сума амортизацiї об’єкта необо-ротних активiв з початку їх корисного використання.

Амортизація    Положенням (стандартом) 7 “Основні засоби”

основних        визначено, що об’єктом амортизації є основні

засобів            засоби (крім землі).

Нарахування амортизацiї здiйснюється протя-гом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його рекон-струкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.

При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати:

–  очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуван-ням його потужностi або продуктивностi; –  фiзичний та моральний знос, що передбачається; –  правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об’єкта та iншi фактори.

Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єкта основ-них засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних ви-год вiд його використання.

Амортизацiя об’єкта основних засобiв нараховується, виходя-чи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця, на-ступного за мiсяцем змiни строку корисного використання.

Згідно із П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1)         прямолінійного;

2)         зменшення залишкової вартості;

3)         прискореного зменшення залишкової вартості;

4)         кумулятивного;

5)         виробничого.

Треба зауважити, що підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені по-датковим законодавством. Отже, шостим методом нарахування амортизації є податковий.

Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно. Пiдпри-ємства з сезонним характером виробництва рiчну суму амортизацiї нараховують протягом перiоду роботи пiдприємства у звiтному роцi.

Мiсячна сума амортизацiї при застосуваннi методiв зменшення залишкової вартостi, прискореного зменшення залишкової вартостi, прямолiнiйного та кумулятивного визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12.

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об’єкт основних засобiв став придатним для корис-ного використання.

Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв.

Використовуючи дані наведеного прикладу, покажемо порядок визначення амортизації, використовуючи зазначені методи щодо її розрахунку.

Приклад

Первісна вартість придбаного підприємством виробничого об-ладнання становила 81000 грн. На підприємстві було прийняте рішення про граничний термін експлуатації обладнання — 4 роки,

після чого в результаті фізичного і моральног