4.2. Облік витрат на оплату праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Економічний Основним нормативно-правовим докумен-

зміст оплати том, який визначає економiчнi, правовi та

праці та її        органiзацiйнi засади оплати працi працiв-

форми никiв, що перебувають у трудових вiдноси-

нах, на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання (далi — пiдприємства), а також з окремими грома-дянами та сфери державного i договiрного регулювання оплати працi i спрямований на забезпечення вiдтворювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати є Закон України “Про оплату праці” ¹108/95 – ВР від 24.03.1995 року.

Законом визначено, що заробiтна плата — це винагорода, об-числена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за ви-конану ним роботу.

Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов вико-нуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства.

Заробітна плата складається з основної заробітної плати, до-даткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компен-саційних виплат.

Основна заробiтна плата — це винагорода за виконану робо-ту вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, об-слуговування, посадовi обов’язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та по-садових окладiв для службовцiв.

Додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi та компен-сацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.

Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них нале-жать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, компенсацiйнi та iншi

грошовi та матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi проводяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Мiнiмальна заробiтна плата — це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умовах працi, на роботах з особливими природними географiчними та геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здо-ров’я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiза-торськi пропозицiї, матерiальна допомога.

У разi, коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну) нор-му працi, нарахована заробiтна плата нижче законодавчо встановле-ного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство проводить доплату до її рiвня.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною га-рантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдприємств усiх форм власностi i господарювання.

Джерелом коштiв на оплату працi працiвникiв госпрозрахунко-вих пiдприємств є частина доходу та iншi кошти, одержанi внаслiдок їх господарської дiяльностi.

Для установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, — це кошти, якi видiляються з вiдповiдних бюджетiв, а також частина до-ходу, одержаного внаслiдок господарської дiяльностi та з iнших дже-рел.

Об’єднання громадян оплачують працю найманих працiвникiв з коштiв, якi формуються згiдно з їх статутами.

Форми оплати праці поділяють на погодинну і відрядну.

Системи оплати праці є такі: погодинна, погодинно-преміаль-на, відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, акордно-преміальна.

При погодинній оплаті праці заробітна плата працівника прямо залежить від встановленого для відповідного виду праці розміру тарифної ставки та кількості відпрацьованого робочого часу.

Використання погодинно-преміальної оплати праці передба-чає отримання працівником, крім тарифного заробітку, премії за до-сягнення кращих результатів.

Відрядна форма оплати праці виражає пряму залежність за-робітку від кількості та якості виробленої продукції або обсягу вико-наних працівниками робіт.

При відрядно-преміальній системі оплати праці, крім оплати за звичайними розцінками за кількість виробленої продукції або ви-конаних робіт у межах встановленого завдання, здійснюється преміювання працівників за перевиконання завдання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу виконаних робіт.

Що стосується відрядно-прогресивної оплати праці, то залеж-но від обсягу виконаних робіт або кількості отриманої продукції по-над установлену норму, на підприємстві можуть застосовувати про-гресивно зростаючі розцінки.

При акордній системі оплати праці заробіток працівників виз-начається, виходячи із загального обсягу здійснюваних робіт, єдиних норм часу і відповідних погодинних ставок, а також умов терміно-вості завершення робіт.

Органiзацiя оплати працi здiйснюється на пiдставi: законодав-чих та iнших нормативних актiв; генеральної угоди на державному рiвнi; галузевих, регiональних угод; колективних договорiв; трудо-вих договорiв. Суб’єктами органiзацiї оплати працi є: органи держав-ної влади та мiсцевого самоврядування; власники, об’єднання влас-никiв або їх представницькi органи; професiйнi спiлки, об’єднання професiйних спiлок або їх представницькi органи; працiвники.

Основою органiзацiї оплати працi є тарифна система, яка включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники).

Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв — залежно вiд їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою форму-вання та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на ос-новi:

-      тарифної ставки робiтника першого розряду, що встанов-

люється в розмiрi, не нижчому, нiж визначений генеральною (галузе-вою) угодою;

- мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

Держава здiйснює регулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств усiх форм власностi шляхом встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати та iнших державних норм i гарантiй, встановлення умов i розмiрiв оплати працi керiвникiв пiдприємств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що фiнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондiв оплати працi працiвникiв пiдприємств-монополiстiв згiдно з перелiком, що визначається Kабiнетом Мiнiстрiв України, а також шляхом оподаткування доходiв працiвникiв.

Умови розмiру оплати працi працiвникiв установ та ор-ганiзацiй, що фiнансуються з бюджету, визначаються Kабiнетом Мiнiстрiв України.

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється Верхов-ною Радою України за поданням Kабiнету Мiнiстрiв України, як пра-вило, один раз на рiк пiд час затвердження Державного бюджету Ук-раїни з урахуванням пропозицiй, вироблених шляхом переговорiв, представникiв професiйних спiлок, власникiв або уповноважених ними органiв, якi об’єдналися для ведення колективних переговорiв i укладення генеральної угоди.

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати переглядається залежно вiд зростання iндексу цiн на споживчi товари i тарифiв на послуги за угодою сторiн колективних переговорiв.

Договiрне регулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств здiйснюється на основi системи угод, що укладаються на державно-му (генеральна угода), галузевому (галузева угода), регiональному (регiональна угода) та виробничому (колективний договiр) рiвнях вiдповiдно до Закону України “Про колективнi договори i угоди”.

Норми колективного договору, що допускають оплату працi нижче вiд норм, визначених генеральною, галузевою або регiональ-ною угодами, але не нижче вiд державних норм i гарантiй в оплатi працi, можуть застосовуватися лише тимчасово на перiод подолання

фiнансових труднощiв пiдприємства термiном не бiльше, як шiсть мiсяцiв.

Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри над-бавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компен-сацiйних i гарантiйних виплат встановлюються пiдприємствами у ко-лективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених за-конодавством, генеральною та галузевими (регiональними) угодами.

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першо-черговому порядку після сплати обов’язкових платежів.

Забороняється будь-яке зниження розмiрiв оплати працi залеж-но вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, членства у професiйнiй спiлцi чи iншому об’єднаннi громадян, роду i характеру занять, мiсця проживання.

Суб’єкти органiзацiї оплати працi не мають права в односто-ронньому порядку приймати рiшення з питань оплати працi, що погiршують умови, встановленi законодавством, угодами i колектив-ними договорами.

Нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного догово-ру можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено законом.

Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:

1)         для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиж-

день, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв,

якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень.

Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом на-вчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в по-передньому абзацi для осiб вiдповiдного вiку;

2)         для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умова-

ми працi, — не бiльше, як 36 годин на тиждень.

Час початку i закiнчення щоденної роботи (змiни) передба-чається правилами внутрiшнього трудового розпорядку i графiками змiнностi у вiдповiдностi з законодавством.

Для працiвникiв установлюється п’ятиденний робочий тиж-день з двома вихiдними днями. При п’ятиденному робочому тижнi тривалiсть щоденної роботи (змiни) визначається правилами внутрiшнього трудового розпорядку або графiками змiнностi, якi за-тверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї з до-держанням установленої тривалостi робочого тижня.

На тих пiдприємствах, в установах, органiзацiях, де за характе-ром виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцiльним, встановлюється шестиденний робо-чий тиждень з одним вихiдним днем. При шестиденному робочому тижнi тривалiсть щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневiй нормi 40 годин, 6 годин при тижневiй нормi 36 годин i 4 години при тижневiй нормi 24 години.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлю-ється власником або уповноваженим ним органом спiльно з профс-пiлковим комiтетом з урахуванням специфiки роботи, думки трудово-го колективу i за погодженням з мiсцевою Радою народних депутатiв.

Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв із скороченою тривалість робочого ча-су, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шес-тиденному робочому тижнi.

Напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденно-му робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.

У випадку, коли святковий або неробочий день збiгається з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого.

Kодекс законів про працю України встановлює такі свят-ковi днi:

1 сiчня — Новий рiк;

7          сiчня — Рiздво Христове;

8          березня — Мiжнародний жiночий день; 1 i 2 травня — День мiжнародної солiдарностi трудящих;

9          травня — День Перемоги; 28 червня — День Kонституцiї України; 24 серпня — День незалежностi України.

Робота також не провадиться в днi релiгiйних свят:

7 сiчня — Рiздво Христове;

один день (недiля) — Пасха (Великдень);

один день (недiля) — Трiйця.

Поряд із вказаним виникає запитання, як розрахувати заробітну плату працівнику із погодинною формою оплати праці у місяцях із різною тривалістю робочого часу?

Приклад.

Посадовий оклад працівника підприємства становить 500 грн. У травні місяці працівник брав за власний рахунок 3 дні відпустки із числа 8-годиних робочих днів. У липні місяці працівник знову брав за власний рахунок ще 3 дні відпустки. Із вказаного логічним буде уя-вити, що розмір нарахованої працівнику заробітної плати в травні і липні однаковий. Проте це буде неправильно.

Для врегулювання даного питання, з метою врахування вище-викладених вимог законодавства, кожного року Міністерство праці та соціальної політики України видає відповідний нормативний акт, яким встановлює для всіх підприємств України єдині норми (у розрізі місяців) тривалості робочого часу на рік (див. табл. 4.6.).

За даними таблиці 4.6. норма тривалості робочого часу в травні 20__ року становила 136 годин, а у липні – 176 годин. Враховуючи посадовий оклад працівника в розмірі 500 грн. оплата однієї робочої години у вказаних місяцях становитиме:

-          у травні (500 грн. : 136 год.) = 3,67 грн.;

-          у липні (500 грн. : 176 год.) = 2,84 грн. Враховуючи те, що в травні і липні працівник не працював по

три 8-годинних робочих дні, виходить, що він не відпрацював у кож-ному з місяців по 24 год. Тобто у травні він відпрацював 112 год. (136 год. – 24 год.), а в липні 152 год. (176 год. – 24 год.) .

Виходячи із вказаного, нарахована заробітна плата щоміся-ця становитиме:

-          у травні (3,67 грн. х 112 год.) = 411,04 грн.;

-          у липні (2,84 грн. х 152 год.) = 431,68 грн. Як видно із зазначеного, різниця при нарахуванні заробітної

плати буде: 431,68 грн. – 411, 04 грн. = 20,64 грн.

Зауважимо, що неправильне нарахування заробітної плати має безпосередній вплив на визначення прибутку, що підлягає опо-даткуванню, а також на накладання штрафних санкцій на

Таблиця 4.6.

Помісячні   норми   тривалості   робочого   часу   на   20            рік

 

1.         Кількість календарних днів  31        29        31        30        31        30        31        31        30        31        30            31        366

2.         Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця,   на   яке   припадає свято)     2                      1          1          4          1                      1                                                         10

 

           

            1,7                   8          11        1,2, 9,30          28                    24                                                      

3.         Кількість вихідних днів        9          9          8          8          10        8          9          9          8          10        8            8          104

4.         Кількість днів, робота в які не проводиться          11        9          9          9          14        9          9          10            8          10        8          8          114

5.         Кількість робочих днів         20        20        22        21        17        21        22        21        22        21        22            23        252

6.         Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни)   при   40-годинному тижні зменшується на 1 го-дину  (число  місяця, в  яке скорочується тривалість ро-бочого дня)            1                                 1                                             1                                             1          4

 

           

            (6)                               (30)                                         (23)                                         (31)    

Норма тривалості робочого часу, год

7.         При 40-годинному робочо-му тижні         159      160      176      167      136      168      176      167      176            168      176      183      2012

8.         При 36-годинному робочо-му тижні         144,0   144,0   158,4   151,2   122,4   151,2   158,4   151,2   158,4            151,2   158,4   165,6   1814,4

9.         При 24-годинному робочо-му тижні         96,0     96,0     105,6   100,8   81,6     100,8   105,6   100,8   105,6            100,8   105,6   110,4   1209,6

 

підприємство податковими органами за умов необгрунтованого завищення витрат.

За погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.

За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, — за всi вiдпрацьованi надурочнi години.

Робота у вихідний, святковий i неробочий день оплачується у подвiйному розмiрi:

1)         вiдрядникам — за подвiйними вiдрядними розцiнками;

2)         працiвникам, праця яких оплачується за годинними або ден-ними ставками, — у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки;

3)         працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, — у розмiрi оди-нарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святко-вий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, як-що робота проводилася понад мiсячну норму.

Оплата в зазначеному розмiрi проводиться за години, фактич-но вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.

На бажання працiвника, який працював у вихідний, святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день вiдпочинку.

При невиконаннi норм виробiтку не з вини працiвника оп-лата проводиться за фактично виконану роботу. Мiсячна заробiтна плата в цьому разi не може бути нижчою вiд двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконаннi норм виробiтку з вини працiвника оплата проводиться вiдповiдно до вико-наної роботи.

При виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з ви-ни працiвника, оплата працi після її виготовлення проводиться за зниженими розцiнками. Мiсячна заробiтна плата працiвника в цих випадках не може бути нижчою вiд двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу).

Брак виробiв, що стався внаслiдок прихованого дефекту в об-роблюваному матерiалi, а також брак не з вини працiвника, виявлений пiсля приймання виробу органом технiчного контролю, оплачується цьому працiвниковi нарiвнi з придатними виробами.

Повний брак з вини працiвника оплатi не пiдлягає. Частковий брак з вини працiвника оплачується залежно вiд ступеня придатностi продукцiї за зниженими розцiнками.

Час простою не з вини працiвника оплачується з розрахунку не нижче вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвни-ковi розряду (окладу).

Про початок простою, крiм простою структурного пiдроздiлу чи всього пiдприємства, працiвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, iнших посадових осiб.

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров’я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберiгається середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачується.

Первинний облік На виконання заходів по реалізації Держав-

затрат праці та ної програми переходу України на міжна-

її оплати         родну систему обліку і статистики Міністер-

ства статистики України ¹ 253 від

09.10.1995 р. затверджено і введено в дію з 01.01.1996 р. такі типові

форми первинного обліку використання робочого часу:

П-12 “Табель облiку використання робочого часу та розрахун-ку заробiтної плати”; П-13 “Табель облiку використання робочого часу”; П-14 “Табель облiку використання робочого часу”; П-15 “Список осiб, якi працювали в надурочний час”; П-16 “Листок облiку простоїв”.

Для облiку використання робочого часу всiх категорiй працю-ючих, для контролю за дотриманням працюючими встановленого ре-жиму робочого часу, для отримання даних про вiдпрацьований час, розрахунку заробiтної плати, а також для складання статистичної звiтностi з працi використовують “Табель облiку використання ро-бочого часу та розрахунку заробiтної плати” (форма ¹ П-12),

який складається в одному примірнику уповноваженою на те особою та після відповідного оформлення передається в бухгалтерію.

Відмітки в табелі про причини неявок на роботу, чи про фак-тично відпрацьований час, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності і т. п.).

Форма ¹ П-13 “Табель облiку використання робочого ча-су” застосовується в умовах автоматизованої системи управління підприємством. Бланк табеля форми № П-13 із заздалегідь заповне-ними окремими реквізитами може бути створений за допомогою за-собів обчислювальної техніки. До таких реквізитів відносяться: цех (відділ), бригада, прізвище, ім’я, по батькові, професія (посада), та-бельний номер і т.д., тобто дані, що є в довідниках умовно-постійної інформації. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки даних.

Разом з тим така форма має забезпечувати можливість відобра-жати в ній облік використання робочого часу

Типова форма № П-13, пристосована до різних умов ор-ганізації виробництва, може бути доповнена необхідними даними, наприклад для вугільної, гірничорудної та інших галузей промисло-вості, з метою контролю за знаходженням робітників на роботі під землею, доцільно включити показники часу спуску в шахту та підйо-му з неї.

Для обліку використання робочого часу працівників з твердим місячним окладом чи ставкою використовують типову форму ¹ П-14 “Табель облiку використання робочого часу” (див. зразок 4.6).

Для забезпечення обліку використання робочого часу у вказа-них документах застосовуються умовні позначення, приклади яких вміщуються в табелях, зокрема: ВЩ — вихідні (дні щотижневого відпочинку), святкові та неробочі; X — тимчасова непрацездатність та відпустки по догляду за хворим по карантину, оформлені листка-ми непрацездатності; К — відрядження службові; В — відпустка (ос-новна щорічна); ПЦ — цілозмінні простої не з вини працюючого; ПР — прогули та інші неявки з поважних причин і т.ін.

Зразок 4.6.

 

BO "Росток"

шдприємство, організація

00547038

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Цех (відділ), дільниця     Цех № 1. Виробництво столів

 

Типова форма № П-14

Затверджена наказом Мінстату України

Від 09.10.1995 р. №253

Код за УКУД

 

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

за   квітень   200¥р.

 

№ з/п  Табель-

ний номер     Прізвище,

ім'я, по батькові         Професія (посада)     Числа місяця  Днш

 

           

           

           

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        п          12        13        14        15            -          явок    нея-вок

 

           

           

           

            16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30            31       

           

 

і           12010  Тишкевич Г.К.          зеарюеаль-ник          8          8          8          8          8          вш       вш       8            8          8          X         X         вш       вш       8          -          144 год 18дні 2

 

           

           

           

            8          8          8          8          вш       вш       8          8          8          8          8          вш       вш       В         В            В        

           

 

2          11005  Трохимов CM.          спголяр          8          X         X         X         8          вш       вш       8          8            8          8          8          вш       вш       8          -          160 год 20дні 3

 

           

           

           

            8          8          8          8          вш       вш       8          8          8          8          8          вш       вш       8          8            8         

           

 

3          11470  Шапгренко В.І.          спголяр          8          8          8          8          8          вш       вш       8          8            8          8          8          вш       вш       8          -          184 год 23 дні           

 

           

           

           

            8          8          8          8          вш       вш       8          8          8          8          8          вш       вш       8          8            8         

           

 

                        іт.д.                                                                                                                                                                                                                        

 

           

           

           

                                                                                                                                                                                                       

           

 

 

Табельник (майстер)

 

: Петроеа

 

Начальник цеху (відділу), дільниці

 

Тимчук

 

Табель веде протягом місяця керівник або обліковець конкретно-го підрозділу, а в кінці місяця з підписами цих осіб його передають до бухгалтерії.

Для працівників з погодинною оплатою праці дані табеля є ос-новою для нарахування їм заробітної плати. Поряд з тим, для працівників як із погодинною, так і відрядною оплатою праці дані та-беля є основою для здійснення аналізу використання робочого часу працівників підприємства.

Для облiку часу, який вiдпрацьовано надурочно, та оплати ро-боти в надурочний час використовується “Список осiб, якi працю-вали в надурочний час” (форма ¹ П-15), який заповнюється май-стром або iншими посадовими особами, якi вiдповiдальнi за облiк робочого часу, та передається до бухгалтерiї.

Облiк часу простоїв здiйснюється на пiдставi “Листка облiку простоїв” (форма ¹ П-16). Аркуш облiку простоїв з вiдмiткою про час простоїв використовується для запису в табелi.

Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і на-рахованої заробітної плати членам бригади, оплата праці яких здійснюється за відрядною формою оплати праці, у первинних ви-робничих підрозділах використовують “Наряд на відрядну роботу (для бригади)”. Наряд виписують строком до одного місяця в одно-му примірнику. У ньому протягом місяця, поряд з обсягами викона-них бригадою робіт, на зворотній стороні щоденно відмічають також кількість відпрацьованого часу кожним працівником бригади (див. зразок 4.7.).

За фактом виконання завдання або закінчення календарного місяця визначається загальна сума заробітку, яка належить бригаді за виконані роботи. Заробіток кожного працівника визначається, вихо-дячи з його кваліфікаційного розряду та кількості відпрацьованого ним часу.

Для проведення такого роду розрахунку скористаємося при-кладом, який наведено в зразку 4.7. Як бачимо, заробітна плата працівників будівельної бригади за квітень місяць 2004 року ста-новила 2690 грн. 00 коп. Враховуючи те, що працівники бригади мають різні кваліфікаційні розряди, а також різну кількість відпрацьованого часу при виконанні бригадою роботи, здійсню-

Зразок 4.7.

 

Організація (підприємство) ВО "Росток"

Дільниця (цех, відділ)      будівельна дільниця № 3

Бригада

будівельна бригада № 4

 

Затверджую

економіста

 

Заступник голоеного = Мартин

30    "   кеітня 200 4 р.

 

НАРЯД №      47

на відрядну роботу (для бригади) на період квітень 2004р.

 

№ з/п  Дата    Опис робіт     Од. виміру     Кількість ви-робів, робіт      Норма на оди-ницю виміру            Всього            При-мітка

 

           

           

           

            задано прий-нято      розцін-ка, грн            час      нормо-години           сума заро-бітку, грн.

 

1          1-5      Встаноелення деерних блоків         шт       25        25        20-00  450 хе.            188      500-00           

2          8-12    Встаноелення еіконних блокіе        шт       50        50        15-00  300 хе.            250      750-00           

3          15-30  Покриття даху шифером хеильоеим           м2       2400    2400    0-60    10 хе.  402      1440-00           

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

           

                                                                                                         

 

                        Всього:           -          -          -          -          -          840      2690-00         

 

Завдання видав

Завдання прийняв

 

:Засонко

начальник дільниці

: Ятренко

бригадир

 

Завдання здав Завдання прийняв

 

: Ятренко

бригадир

:Засонко

начальник дільниці

 

Оцінка якості виконаних робіт   Відмінна

 

Продовження зразка 4.7.

Зворотна сторона

 

Прізвище, ім'я, по батькові   Профе-сія       Роз-ряд           Та-бель-

нии номер     Відпрацьовано годин за числами місяця   Усього відпра-цьова-но, год           Усього відпра-цьова-но, днів           Усього, грн

 

           

           

           

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        п          12        13        14        15            -         

           

           

 

           

           

           

                                                                                                                                                                                                       

           

           

 

           

           

           

            16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30            31       

           

           

 

Саченко І.Г.   буді-вельник  4          1740    8          8          8          8          8          вш       вш       8          8          8            8          8          вш       вш       8          -          176      22        924,63

 

           

           

           

            8          8          8          8          ВШ      вш       8          8          8          8          8          ВШ      вш       8          8            -         

           

           

 

Матус П.З.     буді-вельник  2          1808    8          8          8          8          8          вш       вш       8          8          8            8          8          вш       вш       8          -          176      22        462,42

 

           

           

           

            8          8          8          8          ВШ      вш       8          8          8          8          8          ВШ      вш       8          8            -         

           

           

 

Шинко А. 0.   буді-вельник  3          1614    8          8          8          8          8          вш       вш       8          8          8            8          8          вш       вш       8          -          176      22        693,48

 

           

           

           

            8          8          8          8          ВШ      вш       8          8          8          8          8          ВШ      вш       8          8            -         

           

           

 

Антипов С.І. буді-вельник  1          1874    X         X         8          8          8          вш       вш       8          8          8            8          8          вш       ВШ      8          -          160      20        210,14

 

           

           

           

            8          8          8          8          ВШ      вш       8          8          8          8          8          ВШ      вш       8          8            -         

           

           

 

Тимчук Г.М.  буді-вельник  2          1820    8          8          8          8          8          вш       ВШ      8          8          8            8          8          вш       ВШ      8          -          152      19        399,33

 

           

           

           

            8          8          8          8          ВШ      вш       8          8          X         X         X         ВШ      вш       8          8            -         

           

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

           

           

           

           

           

                                                                                                                                                                               

           

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Усього            840      105      2690,00

 

Підпис відповідальної особи

 

= Ращушняк

 

ється розрахунок загальної кількості по бригаді розрядо-годин: (4х176+2х176+3х176+1х160+2х152) = (704+352+528+160+304) = = 2048 розрядо-годин.

Заробітна плата працівників бригади у розрахунку на 1 розря-до-годину розраховується діленням загальної заробітної плати на за-гальну кількість розрядо-годин по підрозділу. Множенням заробітної плати у розрахунку на 1 розрядо-годину на кількість розрядо-годин конкретного працівника визначають розмір його заробітної плати.

При нарахуванні оплати праці працівникам бригади можна та-кож використовувати й інший варіант розрахунку, згідно з яким відпрацьований час кожного працівника множиться на його годинну тарифну ставку і таким чином визначається заробіток працівника за тарифом. Співвідношенням нарахованої по бригаді суми заробітної плати до суми заробітку працівників за тарифом визначається співвідношення у відсотках загального відрядного заробітку до та-рифного. Враховуючи даний відсоток, визначають заробіток кожного працівника.

Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і на-рахованої заробітної плати працівників-відрядників використо-вується також “Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)” (див. зразок 4.8.), який відкривається на кожного працівника у розрахунку на календарний місяць.

Первині документи по обліку оплати праці працівникам-відрядникам із виробничих підрозділів передаються бухгалтеру, який проводить нарахування оплати праці. Залежно від організації еко-номічної роботи та контролю на підприємстві (затвердженої схеми документообігу) первинні документи по зарплаті можуть потрапляти на перевірку до економіста (або безпосередньо до економіста по оп-латі праці), який здійснює контроль обсягів здійснених тих, чи інших робіт, а також правильності застосування обліковцями підрозділів розцінок на їх виконання, що затверджені на підприємстві. Якщо по-рушень не виявлено, то вказана посадова особа візує документ і пе-редає до бухгалтерії для здійснення нарахування працівникам за-робітної плати.

Для нарахування заробітної плати водіям вантажних авто-мобілів використовується “Подорожній лист вантажного авто-

°° Зразок 4.8.

 

Затверджую   Заступник головного = Мартин

Організація (підприємство) BO "РОСШОК"        

економіста

Дільниця (цех, відділ)           Ремоптпа майсмерня

Бригада                      =         

31 "    січпя     200 £р.

НАРЯД№ _9_

на відрядну роботу (індивідуальний) на період        січень     200 4_р.

Призвище, ім'я, по-батькові Про-фесія       Роз-ряд           Табель-

ний номер     Відпрацьовано годин по числах місяця     Відпра-

цьовано,

год.     Відпра-

цьовано,

днів.

 

           

           

           

            1          2          3          4          5          6          1          8          9          10        11        12        13        14        15            -         

           

 

           

           

           

            16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30            31       

           

 

Крутюк           слюсар           6          1410    ВШ      ВШ      вш       ВШ      8          8          ВШ      8          8          BZZ/            BZZ/    8          S          S          8          -          128      16

 

           

           

           

            8          вш       вш       8          8          8          8          8          ВШ      BZZ/    S          8          X         X         X            вш      

           

 

 

 

№ з/п  Дата    Опис робіт     Од. виміру     Кількість виробів, робіт        Норма на одиницу виміру   Всього            При-мітка

 

           

           

           

            задано прийнято       розцінка, грн. час      нормо -години          сума

зароботку,

грн.    

 

1          5-6      Заміна первинного вала                                                                                        

                        коробки передач ГАЗ - 53   шт       1          1          36-00  6 год.  6          36-00 

2          8-9      Заміна планєтарки                                                                                     

                        заднюго моста ЗІЛ -130       шт       1          1          48-00  8 год.  8          48-00 

                        і т. д.                                                                                     

                        Всього:           -          -          -          -          -          102      612-00           

Завдання здав Завдання прийняв = Обліковченко

Тауаненко

Оцінка якості виконанних робіт

Відмінна

= Куутюк

Завдання видав

Завідуючий реммайстернею

= Куутюк

Робітник

Тауаненко

Завдання прийняв

Робітник

Завідуючий реммайстернею

Підпіс відповідальної особи

 

мобіля”, зокрема: типова форма ¹ 1 (міжнародна) і типова форма ¹ 2 — в межах України (див. зразок 5.2). Подорожній лист виписується у розрахунку на кожен день (при далеких рейсах у розрахунку на один рейс). Для нарахування оплати праці водіям легкових авто-мобілів використовуються “Подорожній лист службового легково-го автомобіля” (типова форма ¹ 3).

Враховуючи особливості окремих галузей економіки, відповідним галузевим міністерствам надано право запроваджувати й інші спеціалізо-вані форми первинних документів по обліку праці та її оплати.

Згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” до складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються:

-          заробітна плата за окладами і тарифами;

-          премії та заохочення;

-          матеріальна допомога;

-          компенсаційні виплати;

-          оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;

-          інші витрати на оплату праці. Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за

звітний період за умови використання рахунків класу 8 призначено рахунок 81 “Витрати на олпату праці”.

За дебетом рахунку 81 “Витрати на оплату праці” відобра-жається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом — спи-сання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат до-поміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збу-тових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 “Витрати на оплату праці” має такі субрахунки:

811      “Виплати за окладами й тарифами”;

812      “Премії та заохочення”;

813      “Kомпенсаційні виплати”;

814      “Оплата відпусток”;

815      “Оплата іншого невідпрацьованого часу”;

816      “Інші витрати на оплату праці”.

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, — з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонента-ми) здійснюється на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”.

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці” має такі субрахунки:

661      “Розрахунки за заробітною платою”;

662      “Розрахунки з депонентами”.

За кредитом рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” відобража-ються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова за-робітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими доку-ментами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку витрат на оплату праці наведено в таблиці 4.7.

Таблиця 4.7. Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку витрат на оплату праці

 

з/п

1          господарської операції        

 

           

            Дебет  Кредит

 

            2          3          4

1.

2. 3.     Нараховано    заробітну    плату працівникам основного і допо-міжного виробництва         23 “Виробництво”         81 “Витрати на оплату праці”

 

           

            81 “Витрати на оплату праці”         661 “Розрахунки за заробітною платою”

 

            Нараховано    заробітну    плату працівникам   загальновиробни-чого і адміністративного при-значення            91        “Загальновиро-

бничі витрати”

92        “Адміністрати-

вні витрати”  81 “Витрати на оплату праці”

 

           

            81 “Витрати на оплату праці”         661 “Розрахунки за заробітною платою”

 

            Нараховано    заробітну    плату працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції        93 “Витрати на збут”          81 “Витрати на оплату праці”

 

           

            81 “Витрати на оплату праці”         661 “Розрахунки за заробітною платою”

Продовження табл. 4.7.

 

 

5*.       працівникам обслуговуючих виробництв раційної діяльності”  оплату праці”

 

           

            81 “Витрати на оплату праці”         661 “Розрахунки за заробітною платою”

 

            Відображено створення фо-нду (резерву) забезпечення виплат        відпусток        у майбутньому  23 “Виробництво”

91        “Загальновиробничі

витрати”

92        “Адміністративні

витрати”

93        “Витрати на збут”

949 “Інші витрати опе-

раційної діяльності”  81 “Витрати на оплату праці”

 

           

            81 “Витрати на оплату праці”         471 “Забезпечення виплат відпусток”

6*.

471 “Забезпечення ви-плат відпусток”

661 “Розрахунки за заробітною платою”

Відображено нарахування працівникам відпускних за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток

* Дані проведення передбачені Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку, але Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” створення фонду забезпечення виплат відпусток не передбачено. Віднесення відпускних до витрат підприємства згідно із Законом здійснюється без-посередньо в той звітний період, коли вони були нараховані працівникам аналогічно проводкам 1-4 таблиці 4.7.

Враховуючи відсутність у податковому обліку можливості формування на підприємстві резерву на оплату відпусток (за раху-нок включення вказаних сум до витрат частинами на протязі року так, як це здійснювалося раніше), а як наслідок — і відсутності доцільності його визначення, розрахунок процента відрахувань у ре-зерв на оплату відпусток у навчальному посібнику не наводиться.

Слід зауважити, що згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відносяться прямі витрати на оплату праці (витрати виробничого підрозділу) відповідно із затвердженими на підприємстві стандартними нормативами з розрахунку на одиницю продукції (робіт, послуг).

До складу прямих витрат на оплату праці включається за-робітна плата та інші виплати працівникам, які зайняті на вироб-ництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат.

Разом з тим, понаднормативні витрати на оплату праці відно-сяться на собівартість реалізованої у звітному періоді продукції (робіт, послуг), тобто на дебет рах. 90 “Собівартість реалізації”.

Враховуючи те, що за рах.92 “Адміністративні витрати” та рах. 93 “Витрати на збут” здійснюється облік витрат звітного періоду, су-ма витрат яких без розподілу відразу переноситься на дебет рах. 79 “Фінансові результати”, включення витрат на оплату праці до ра-хунків 92 і 93 здійснюється без обмежень і застосування нормативів.

Нормативно-правовим документом, який встановлює державнi гарантiї права на вiдпустки, визначає умови, тривалiсть i порядок на-дання їх працiвникам для вiдновлення працездатностi, змiцнення здоров’я, а також для виховання дiтей, задоволення власних життєво важливих потреб та iнтересiв, всебiчного розвитку особи, виступає Закон України “Про відпустки” ¹ 504/96 – ВР від 15.11.1996 року.

Тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв робо-ти розраховується в календарних днях.

Святковi та неробочi дні при визначеннi тривалостi щорiчних вiдпусток та додаткової вiдпустки працiвникам не враховуються.

Нормативним документом, на підставі якого здійснюється обчис-лення середньої заробітної плати для оплати часу щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або виплати їм компенсацiї за невикори-станi вiдпустки; надання працiвникам творчої вiдпустки; виконання працiвниками державних i громадських обов’язкiв у робочий час; пере-ведення працiвникiв на iншу легшу нижче оплачувану роботу за станом здоров’я; переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, на iншу легшу роботу; надання жiнкам додаткових перерв для годування дитини; виплати вихiдної допомоги; службових вiдряд-жень; вимушеного прогулу; направлення працiвникiв на обстеження до медичних закладiв; звiльнення працiвникiв-донорiв вiд роботи; залу-чення працiвникiв до виконання вiйськових обов’язкiв; тимчасового пе-реведення працiвника у разi виробничої потреби на iншу нижче опла-чувану роботу; iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати провадяться, виходячи iз середньої заробiтної плати, є поста-нова Kабінету Міністрів України ¹100 від 08.02.1995 р. “Порядок об-числення середньої заробітної плати”.

Чинність даної постанови поширюється на підприємства, уста-нови і організації усіх форм власності.

Правила обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для роз-рахунку виплат за загальнообов’язковим державним соцiальним стра-хуванням на випадок безробiття, у зв’язку з тимчасовою втратою пра-цездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням i вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (далi — страховi виплати) у разi настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днiв тимча-сової непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, ор-ганiзацiї чи фiзичної особи, яка використовує працю найманих працiвникiв визначено “Порядком обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням”, який затверджено постано-вою Kабiнету Мiнiстрiв України ¹ 1266 вiд 26 вересня 2001 р.

Порядок поширюється на пiдприємства, установи та ор-ганiзацiї незалежно вiд органiзацiйно-правових форм i форм влас-ностi та на фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв (далi — роботодавцi).

Синтетичний облік оплати праці на підприємстві щомісяця здійснюється при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку у журналі-ордері ¹ 5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку як синтетичний, так і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці здійснюється в розділі ІІ Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Накопичення даних як про затрати праці та її оплату, так і інших статей калькуляції протягом року в розрізі виробництв і струк-турних підрозділів підприємства як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку, доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. додаток Б).

При автоматизований формі обліку накопичення даних як про затрати праці та її оплату, так і інших статей калькуляції у розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства протягом року здійснюється в електроному вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у дод. Б.