Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Облік витрат на оплату праці : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

4.2. Облік витрат на оплату праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Економічний Основним нормативно-правовим докумен-

зміст оплати том, який визначає економiчнi, правовi та

праці та її        органiзацiйнi засади оплати працi працiв-

форми никiв, що перебувають у трудових вiдноси-

нах, на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання (далi — пiдприємства), а також з окремими грома-дянами та сфери державного i договiрного регулювання оплати працi i спрямований на забезпечення вiдтворювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати є Закон України “Про оплату праці” ¹108/95 – ВР від 24.03.1995 року.

Законом визначено, що заробiтна плата — це винагорода, об-числена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за ви-конану ним роботу.

Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов вико-нуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства.

Заробітна плата складається з основної заробітної плати, до-даткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компен-саційних виплат.

Основна заробiтна плата — це винагорода за виконану робо-ту вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, об-слуговування, посадовi обов’язки). Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та по-садових окладiв для службовцiв.

Додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi та компен-сацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.

Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них нале-жать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями, компенсацiйнi та iншi

грошовi та матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi проводяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Мiнiмальна заробiтна плата — це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умовах працi, на роботах з особливими природними географiчними та геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здо-ров’я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiза-торськi пропозицiї, матерiальна допомога.

У разi, коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну) нор-му працi, нарахована заробiтна плата нижче законодавчо встановле-ного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство проводить доплату до її рiвня.

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною га-рантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдприємств усiх форм власностi i господарювання.

Джерелом коштiв на оплату працi працiвникiв госпрозрахунко-вих пiдприємств є частина доходу та iншi кошти, одержанi внаслiдок їх господарської дiяльностi.

Для установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, — це кошти, якi видiляються з вiдповiдних бюджетiв, а також частина до-ходу, одержаного внаслiдок господарської дiяльностi та з iнших дже-рел.

Об’єднання громадян оплачують працю найманих працiвникiв з коштiв, якi формуються згiдно з їх статутами.

Форми оплати праці поділяють на погодинну і відрядну.

Системи оплати праці є такі: погодинна, погодинно-преміаль-на, відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, акордно-преміальна.

При погодинній оплаті праці заробітна плата працівника прямо залежить від встановленого для відповідного виду праці розміру тарифної ставки та кількості відпрацьованого робочого часу.

Використ