Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Облік матеріальних витрат : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

4.1. Облік матеріальних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Враховуючи те, що матеріальні витрати (виробничі запаси, комплектуючі, електроенергія і т.ін.) займають значну питому вагу в структурі собівартисті продукції та витрат підприємств в цілому (від 60% до 95% в залежності від галузі економіки), питання правильно-го обліку і контролю матеріальних витрат на підприємстві є надзви-чайно актуальними.

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгал-терського обліку 16 “Витрати”, до складу елемента “Матеріальні ви-трати” включається вартість витрачених у вироництві (крім продук-ту власного виробництва):

-          сировини й основних матеріалів;

-          купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

-          палива й енергії;

-          будівельних матеріалів;

-          запасних частин;

-          тари й тарних матеріалів;

-          допоміжних та інших матеріалів.

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період Планом рахунків бухгалтерського обліку перебачено рахунок 80 “Матеріальні витрати”.

За дебетом рахунку 80 “Матеріальні витрати” відобража-ються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що вклю-чаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до за-трат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — ма-теріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові ре-зультати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 “Матеріальні витрати” має такі субрахунки:

801      “Витрати сировини й матеріалів”;

802      “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих

виробів”;

803      “Витрати палива й енергії”;

804      “Витрати тари й тарних матеріалів”;

805      “Витрати будівельних матеріалів”;

806      “Витрати запасних частин”;

807      “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення”;

808      “Витрати товарів”;

809      “Інші матеріальні витрати”.

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгал-терського обліку 9 “Запаси” при вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за одним з та-ких методiв:

-          iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

-          середньозваженої собiвартостi;

-          собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

-          собiвартостi останнiх за часом надходження запасiв (ЛIФО);

-          нормативних затрат.

Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають од-

накове призначення та однаковi умови використання, застосовується

тiльки один iз наведених методiв.

Запаси, якi вiдпускаються, та послуги, що виконуються для спецiальних замовлень i проектiв, а також запаси, якi не замiнюють од-не одного, оцiнюються за iдентифiкованою собiвартiстю.

Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться по кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких за-пасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiся-ця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв.

Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надхо-дили на пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за