4.1. Облік матеріальних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Враховуючи те, що матеріальні витрати (виробничі запаси, комплектуючі, електроенергія і т.ін.) займають значну питому вагу в структурі собівартисті продукції та витрат підприємств в цілому (від 60% до 95% в залежності від галузі економіки), питання правильно-го обліку і контролю матеріальних витрат на підприємстві є надзви-чайно актуальними.

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгал-терського обліку 16 “Витрати”, до складу елемента “Матеріальні ви-трати” включається вартість витрачених у вироництві (крім продук-ту власного виробництва):

-          сировини й основних матеріалів;

-          купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

-          палива й енергії;

-          будівельних матеріалів;

-          запасних частин;

-          тари й тарних матеріалів;

-          допоміжних та інших матеріалів.

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період Планом рахунків бухгалтерського обліку перебачено рахунок 80 “Матеріальні витрати”.

За дебетом рахунку 80 “Матеріальні витрати” відобража-ються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що вклю-чаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до за-трат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — ма-теріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові ре-зультати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 “Матеріальні витрати” має такі субрахунки:

801      “Витрати сировини й матеріалів”;

802      “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих

виробів”;

803      “Витрати палива й енергії”;

804      “Витрати тари й тарних матеріалів”;

805      “Витрати будівельних матеріалів”;

806      “Витрати запасних частин”;

807      “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення”;

808      “Витрати товарів”;

809      “Інші матеріальні витрати”.

У відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгал-терського обліку 9 “Запаси” при вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за одним з та-ких методiв:

-          iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

-          середньозваженої собiвартостi;

-          собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

-          собiвартостi останнiх за часом надходження запасiв (ЛIФО);

-          нормативних затрат.

Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають од-

накове призначення та однаковi умови використання, застосовується

тiльки один iз наведених методiв.

Запаси, якi вiдпускаються, та послуги, що виконуються для спецiальних замовлень i проектiв, а також запаси, якi не замiнюють од-не одного, оцiнюються за iдентифiкованою собiвартiстю.

Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться по кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких за-пасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiся-ця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв.

Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надхо-дили на пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.

Оцiнка запасiв за методом ЛIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються в послiдовностi, що є протилежною їх надходженню на пiдприємство (зарахуванню у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю останнiх за часом надходження запасiв.

Оцiнка за нормативними затратами полягає в застосуваннi норм витрат на одиницю продукцiї (робiт, послуг), якi встановленi пiдприємством з урахуванням нормальних рiвнiв використання за-пасiв, працi, виробничих потужностей i дiючих цiн. Для забезпечен-ня максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат i цiни повиннi регулярно у нормативнiй базi перевiря-тися i переглядатися.

Облік витрат       Для облiку руху матерiальних цiнностей усере-

виробничих   динi пiдприємства та їх вiдпуску підрозділам

запасів            свого пiдприємства, що розташованi за межами

його територiї, застосовується “Накладна-ви-

мога на вiдпуск (внутрiшнє перемiщення) матерiалiв” (форма ¹

М-11).

Накладна-вимога виписується в двох примiрниках i пiдпи-сується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою. Типова форма “Накладна-вимога на вiдпуск (внутрiшнє перемiщен-ня) матерiалiв” і приклад її оформлення наведено у зразку 4.1.

4£   ЗраЗОК 4.1.        Типова форма №   М-11

ВО "Росток"   Затверджено наказом Мінстату України

(підприємство, організація) від 21.06.96 р. № 193

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | Д |        КодзаУКУД      |

НАКЛАДНА-ВИМОГА НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ

 

Номер документа      Дата складання         Код

 

           

            виду операції відправника   одержувача

15        02.02.2004 р.  2          3          5

Підстава      На виробництво шаф

Кому        Керівнику бригади Ml     Степаненку А.П.

Через кого        Комірника складу № 3       Жука В.І.

 

Кореспонду-ючий рахунок Матеріальні цінносгі Одиниця виміру       Кількість         Ціна, грн        Сума, грн            Інвен-тарний номер Номер пас-порта      Порядко-вий номер запису за складсь-кою кар-тотекою

раху-нок, суб-ра-

хунок  код ана-

літично-

го

обліку  найменування, сорт, розмір, марка            номен-клатур-

ний номер     код      най-мену-вання        відправлено

(належить

відпустити,

затребувано)  прий-

нято

(відпу-

щено) 

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13

23        01        Тирсоплити   20518  04        кв. м    50        50        40-00  2000-00                                  17

23        01        Ручки дверні  20506  07        шт.      70        70        5-00    350-00                                    26

23        01        Замки дверні  20515  07        шт.      20        20        8-00    160-00                                    43

                                                                                                          2510-00                                 

Усього відпущено     три      найменувань, на суму          Дві тисячі п 'ятсот десять грн. 00 коп.

(прописом)    (прописом)

Відпуск дозволив      =   Іваненко   Головний бухгалтер       =   Петренко

Здав (відпустив)        =   Жук           Прийняв (одержав)  =   Степаненко

 

Для оформлення вiдпуску матерiалiв, що систематично витра-чаються при виготовленнi продукцiї, а також для поточного контро-лю за додержанням встановлених лiмiтiв вiдпуску матерiалiв на ви-робничi потреби, та є підтверджуючим документом для списання ма-терiальних цiнностей зi складу використовується “Лiмiтно-забiрна картка” (форми ¹ М-8 та М-9, М-28 та М-28а).

Лiмiтно-забiрнi картки виписуються плановим вiддiлом на од-не або декiлька найменувань матерiалiв (номенклатурних но-мерiв) у двох примiрниках. Один примiрник до початку мiсяця пере-дається цеху (дiльницi) — споживачу матерiалiв, другий — складу або кладовiй цеху (дiльницi). Вiдпуск матерiалiв у виробництво здiйснюється складом при пред’явленнi представником цеху свого примiрника лiмiтно-забiрної картки. Kомiрник вiдмiчає в обох примiрниках дату та кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого виз-начає залишок лiмiту за кожним номенклатурним номером ма-терiалiв. У лiмiтно-забiрнiй картцi цеху (дiльницi) розписується комiрник, а в лiмiтно-забiрнiй картцi складу — представник це-ху (дiльницi).

Для скорочення кiлькостi первинних документiв, там, де це доцiльно, рекомендується оформляти вiдпуск матерiалiв безпосеред-ньо в картках складського облiку. У цьому випадку видатковi доку-менти на вiдпуск матерiалiв не оформлюють, а сама операцiя здiйснюється на основi лiмiтних карток, якi виписують в одному примiрнику та мають характер бухгалтерських документiв. Лiмiт вiдпуску можна вказати i в самiй картцi. Представник цеху при одер-жаннi матерiалiв розписується безпосередньо в картках складського облiку, а в лiмiтно-забiрнiй картцi розписується комiрник.

По лiмiтно-забiрнiй картцi ведеться також облiк матерiалiв, що не були використанi у виробництвi (повернення). При цьому iнших додаткових документiв не складають. Типова форма “Лімітно-забірна картка” і приклад її оформлення наведено у зразку 4.2.

За умови використання на підприємстві системи калькулюван-ня собівартості “стандарт-кост”, яка передбачає застосування норма-тивів матеріальних витрат на виробництво для облiку вiдпуску ма-терiалiв понад встановленого лiмiту або при замiнi і списанні ма-терiалiв зi складу використовується “Акт-вимога на замiну (додат-ковий вiдпуск) матерiалiв” (форма ¹ М-10).

оі Зразок 4.2.

 

BO "Росток"

шдприємство, оргашзація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ \ 0 \ 0 \ 5\ 4 \ 7 \ 0\ 3 \ 8

 

Затверджена наказом Мінстату України

від 21.06.1996 р. №193

Код за УКУД      |      |

 

 

            Номер             Місяць,           Код     Кореспондуючий рахунок

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА        документа      рік       виду операції відправника   одержувача    рахунок, субрахунок     код аналітич-ного обліку

            16        4,2004 2          3          5          23        02

Но-      Кореспон-     Матеріальні    Оди-                           Повер-                                               По-

мер      дуючии          цшності          ниця               Відпущено      нуто    Всьо-                          ряд-

по по-ряд-     рахунок                      виміру Лі-міт                         го від-пу-       Ці-       Су-      ковии но-мер

 

            раху-нок,        код ана-          найме-нуван-            номен-клатур-                      най-

ме-     

            кількість          За-ли- кількість          За-ли- кількість          За-ли- кількість          За-ли- кількість         

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

                        під-    

                        під-    

                        під-    

                        під-    

                        під-    

           

           

           

 

ку        суб-     літич-  ня,       нии     код      ну-                  да-       пис      шок     да-       пис      шок     да-       пис            шок да-           пис      шок да-           пис      щено   на        ма        за-

            раху-   ного    сорт,   номер             ван-                та        зав.      Л1-      та        зав.      Л1-      та        зав.            Л1-      та        зав.      Л1-      та        зав.      3                                 пису

            нок      обліку  розмір, марка                         ня                               скла-дом або

одер-жу-вача мі-та               скла-дом або

одер-жу-вача мі-та               скла-дом або

одер-жу-вача мі-та               скла-дом або

одер-жу-вача мі-та               скла-дом або

одер-жу-вача облі-ком

по-вер-нен-

ня                               за

склад-ською

кар-тоте-

кою

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19        20        21

1          23        02        Цвяхи

100 мм            20516  01        кг         30        10        20        5          15        15        -                                              30            7-00    210-00           

 

           

           

           

           

           

           

           

            11        = Чиж

            22        = Чиж

            27        = Чиж                                   

            -          -         

           

           

           

 

2          23        02        Армату-ра20мм         20517  04        м         100      30        70        20        50        40        10            10                    -          100      3-80    380-00           

 

           

           

           

           

           

           

           

            4          = Чиж

            18        = Чиж

            28        = Чиж

            30        = Чиж

            -          -         

           

           

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Всього записів по лімітно-забірній картці Начальник відділу, який встановив ліміт

= Іваненко

 

Начальник підрозділу, котрий отримав матеріальні цінності

= Чиж

 

Завідуючий складом

 

= Жук

 

Понадлiмiтний вiдпуск матерiалiв та замiна одних видiв ма-терiалу iншими допускається тiльки з дозволу директора пiдпри-ємства (органiзацiї), головного iнженера або осiб, на те уповноваже-них, i пiсля погодження з вiдповiдними вiддiлами пiдприємства.

Для контролю за вiдхиленням фактичного залишку матерiалiв вiд встановлених норм запасу i для контролю залишкiв матерiалiв, що знаходяться без руху, використовується “Сигнальна довiдка про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд встановлених норм запасу” (форма ¹ М-18).

Довiдка складається в одному примiрнику завiдуючим складом (комiрником), який повинен своєчасно повiдомити вiддiлу постачан-ня про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд встановленої норми запасу та про залишки матерiалiв, що знаходяться без руху.

Слід зауважити, що передача виробничих запасів зі складу до первинного підрозділу не є підставою для їх списання на виробництво, а лише засвідчує факт зміни матеріально відповідальної особи (із завідувача складом на керівника, або іншої особи, конкретного первинного підрозділу підприємства ).

Після закінчення кожного місяця зі складу до бухгалтерії підприємства подається “Звіт про рух матеріальних цінностей” (зразок 4.3), у якому узагальнюються дані з усіх первинних доку-ментів, які стали підставою як для надходження, так і вибуття вироб-ничих запасів за вказаний період. Враховуючи потреби бухгалтерсь-ких працівників, звіт про рух матеріальних цінностей може бути де-талізований, зокрема в розрізі джерел надходження виробничих за-пасів, а також об’єктів їх витрачання.

У свою чергу виробничі підрозділи теж в кінці кожного місяця подають до бухгалтерії підприємства “Виробничий звіт”, в якому узагальнюється інформація про кількість і вартість спожитих на виробництві конкретних видів продукції виробничих запасів, а також інших елементів витрат у розрізі статей калькуляції.

Залежно від організації економічної роботи та контролю на підприємстві (затвердженої схеми документообігу) виробничі звіти підрозділів можуть подаватися на перевірку до економіста, який здійснює контроль за виконанням планів виробництва продукції (у відповідності   із  доданим  до  виробничого  звіту  документом

Й Зразок 4.3.

BO "Росток"

шдприємство, організащя

 

ЗВІТ   ПРО   РУХ

за

 

МАТЕРІАЛЬНИХ  ЦШНОСТЕИ

по складу №_3 квітень    200 4 р.

 

 

Шифр  20516  20517  20522             

~~\.                                     Назва

^~\^                матеріалів

Операції                    ^\.         Цвяхи 100 мм.           Арматура

металева

020 мм            Блоки бетонні           іпид.    Разом

 

            кіль-кість        сума, грн.       кіль-кість        сума, грн.       кіль-кість        сума, грн.       кіль-кість        сума, грн.     кіль-кість        сума, грн.

Сальдо на     1 квітня            320      2240,00           100      380,00 17        765,00 -          -          -          15000,00

Надійпшо                                                                              -          -          -         

від постачальників    -          -          250      950,00 300      13500,00         -          -          -          47200,00

із власного виробництва     150      1050,00           -          -          -          -          -          -          -          4500,00

іпид.                                                                          -          -          -         

Разом надійшло         150      1050,00           250      950,00 300      13500,00         -          -          -          51700,00

Витрачено                                                                            -          -          -         

на цех № 1     20        140,00 45        171,00 -          -          -          -          -          3000,00

на цех № 2     30        210,00 -          -          -          -          -          -          -          2375,00

на будівництво складу         25        175,00 100      380,00 200      9000,00           -          -          -          18900,00

іпид.                                                                          -          -          -         

Разом витрачено       75        525,00 145      551,00 200      9000,00           -          -          -          24275,00

Сальдо на     1 травня          395      2765,00           205      779,00 117      5265,00           -          -          -            42425,00

Жук

Підпис матеріально-відповідальної особи

 

“Прибутковий ордер” на передачу готової продукції з виробництва на склад), а також, поряд із іншими елементами і матеріальними витратами (як в цілому, так і у розрізі окремих статей калькуляції), нормативи витрат яких, у розрахунку на одиницю продукції, затверджуються на підприємстві.

Особливу увагу при даного роду перевірках економісту або бухгалтеру слід звертати не лише на вартість спожитих виробничих запасів, а й на кількість використаної сировини, оскільки зростання споживання виробничих запасів може відбутися і при незміному обсязі виробництва продукції, враховуючи вплив зростання цін на сировину і т. ін.

Основою для списання використаного на підприємстві паль-ного є дані лічильників про роботу виробничого обладнання, яке споживає пальне. Підставою для списання пального на роботу ван-тажного автомобіля виступає відповідним чином оформлений “По-дорожній лист вантажного автомобіля” (див. зразок 5.2.), який засвідчує обсяги здійснених за напрямками вантажних перевезень згідно показників спідометра автомобіля. Підставою для списання пального на роботу легкового автомобіля виступає відповідним чи-ном оформлений “Подорожній лист легкового автомобіля”, в якому зазначається (спираючись на показники спідометра) кілометраж пробігу.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відно-сяться витрати запасів конкретного виробничого підрозділу у відповідності із затвердженними на підприємстві стандартними нор-мативами (тобто кількості і вартості сировини і т. ін.) з розрахунку на одиницу продукції (робіт, послуг). Разом з тим понаднормативні ви-трати матеріалів (не кількості, а вартості) відносяться на собівартість реалізованої в звітному періоді продукції (робіт, послуг), тобто на де-бет рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Враховуючи те, що за рахунком 92 “Адміністративні витрати” та рахунком 93 “Витрати на збут” здійснюється облік витрат звітно-го періоду, які без розподілу відразу переносяться на дебет рах. 79 “Фінансові результати”, витрати матеріалів до рахунків 92 і 93 можна включати без застосування нормативів.

Розглядаючи питання відображення в обліку Облік відходів      матеріальних витрат і витрачання в госпо-дарській діяльності запасів, особливу увагу

виробництва

слід приділити відходам виробництва.

Враховуючи фізичні особливості запасів (сировини, матеріалів та ін.), а також технологічні недоліки, в резуль-таті виробництва можуть утворюватися відходи. Відходи представля-ють собою залишки від згоряння теплоносіїв (вугільний шлак), за-лишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів (металева стружка, тирса на пилорамах та ін.), які утворилися в результаті роботи як ос-новних, так і допоміжних підрозділів підприємства. В свою чергу відходи поділяються на:

1)         незворотні;

2)         зворотні. Незворотними є відходи, які (враховуючи розвиток технологій як

на конкретному підприємстві, так і в цілому) не можуть бути використані на підприємстві для виробництва на їх основі інших видів продукції, або такі, для подальшої переробки яких і виготовлення на їх основі інших видів продукції у підприємства немає відповідного обладнання або ба-жання здійснювати їх поглиблену переробку.

Утилізація незворотних відходів здійснюється шляхом їх виве-зення на загальні та спеціалізовані звалища або зберігання у спеціально відведених місцях безпосередньо на підприємстві.

Незворотні відходи оцінюванню не підлягають і в бухгалтерсь-кому обліку не відображуються. Враховуючи те, що незворотні відхо-ди не оцінюються, вартість спожитих у процесі виробництва сирови-ни і матеріалів повністю включається до елемента витрат “Ма-теріальні витрати” без вирахування відходів.

Поряд з тим, під зворотними розуміють відходи, які викорис-туються в подальшому на підприємстві для виробництва на їх основі нових видів продукції, або реалізуються стороннім підприємствам, які , в свою чергу, на їх основі будуть виробляти певну продукцію.

Враховуючи зазначене відмітимо, що одні й ті самі відходи од-ночасно для одного підприємства можуть бути зворотними, а для іншого, зважаючи на відсутність засобів для їх подальшої обробки, — незворотними.

Між окремими видами продукції, яка вироблена в одному цеху з тієї самої сировини, зворотні відходи розподіляються залежно від кількості використаних матеріалів або за встановленими на підприємстві 54 нормативами. В свою чергу вартість зворотних відходів мінусується із загальних витрат на виробництво певного виду продукції. Порядок оцінки зворотних відходів для виключення їх з витрат виробництва і пе-редачі на склад або в інші підрозділи врегулювується Наказом про облікову політику підприємства або окремим наказом керівництва.

Визначення кількості відходів здійснюється шляхом їх обміру або зважування, а також розрахунковим методом, який передбачає визначення кількості відходів за нормативами залежно від обсягів пе-реробленої сировини або виробленої продукції.

Для оприбуткування зворотних відходів з виробництва на склад використовується документ “Прибутковий ордер” (типова форма ¹ М-4), а для передачі з одного виробничого підрозділу до іншого з метою подальшої переробки — документ “Накладна-вимо-га на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (форма ¹ М - 11) (див. зразок 4.1.). Оприбуткування зворотних відходів з виробництва на склад відображується бухгалтерським проведенням:

—        Дебет рах. 20 “Виробничі запаси”;

—        Кредит рах. 23 “Виробництво” (основне або допоміжне).

Враховуючи вимоги П(С)БО 16 “Витрати” вартість зво-ротних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включають до елемента операційних витрат “Матеріальні витрати”.

Приклад 1.

Підприємство “А” має в своєму складі підрозділ теплопостачання (котельну) для забезпечення підприємства теплом. За місяць підрозділ споживає 50 тон вугілля. Вартість вугілля — 300 грн. за 1 тону. Із спожи-того вугілля на підприємстві щомісяця отримують (для прикладу) 10 тон. шлаку, який підприємство не має можливості в подальшому переробля-ти. У цьому випадку шлак для підприємства є незворотними відходами.

За цих обставин матеріальні витрати підрозділу теплопоста-чання склали 15000 грн. (50 тон х 300 грн. )

Приклад 2.

Підприємство “Б” має в своєму складі підрозділ теплопоста-чання (котельну) для забезпечення підприємства теплом. За місяць підрозділ споживає 50 тон вугілля. Вартість вугілля — 300 грн. за 1 тону. Із спожитого вугілля на підприємстві щомісяця отримують (для прикладу) 10 тон. шлаку, який підприємство використовує для вироб-ництва будівельних матеріалів (шлакоблоків). У цьому випадку шлак для підприємства є зворотними відходами.

Згідно з наказом керівництва, для відображення шлаку в бух-галтерському обліку (з метою складування або передачі безпосеред-ньо до підрозділу по виробництву шлакоблоків) прийнято оцінювати 1 тону шлаку за ціною 100 грн.

За цих обставин, враховуючи те, що вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включають до елемента опе-раційних витрат “Матеріальні витрати”, матеріальні витрати підрозділу теплопостачання склали 14000 грн.: 15000 грн. вартість вугілля (50 тон х 300 грн.) - 1000 грн. вартість шлаку (10 тон х 100 грн.).

Розкриваючи   питання   обліку   ма-

Облік витрат теріальних витрат окрему увагу треба малоцінних та приділити витратам малоцінних та швидкозношуваних швидкозношуваних предметів, облік предметів       витрат яких має деякі особливості.

Спеціальною формою документа, за допомогою якого здійснюється видача малоцінних та швидкозношу-ваних предметів на господарські потреби і в індивідуальне користу-вання працівникам зі складу або керівниками структурних підрозділів, за встановленими нормами є “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв” (форма ¹ МШ-7) (див. зразок 4.4.).

Поряд з цим, видача зі складу підприємства керівникам його структурних підрозділів малоцінних та швидкозношуваних пред-метів (за умови наступної їх видачі працівникам підрозділів) здійснюється на підставі документів “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 4.1) або “Лімітно-забірна картка” (див. зразок 4.2).

При отриманні працівниками зі складу або в керівника свого підрозділу малоцінних та швидкозношуваних предметів вони розпису-ються у відомості, чим і засвідчують безпосередньо факт їх отримання.

Залежно від особливостей документообігу на конкретному підприємстві відомості обліку видачі можуть оформлюватися як в одному, так і в двох екземплярах.

Документом, який є підставою для облікового працівника для віднесення вартості виданих на господарські потреби, а та-кож в індивідуальне користування працівникам підприємства ма-лоцінних та швидкозношуваних предметів до витрат того чи іншого підрозділу, є “Акт на списання малоцінних та швидкоз-

Зразок 4.4.

BO "Росток"

підприємство, організащя

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 0 | 0 | 5 | 4 | 7\0\ 3\ 8

 

Затверджена наказом Мінстату України від 22.05.1996 р. №145

Код за УКУД     |       |

 

 

 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ (ПОВЕРНЕННЯ)

СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА

ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ

 

 

Номер доку-мента    Місяць, рік     Код

виду

операції          Цех, відділ, дільниця

4          2/2004             Рем.майстерня

 

 

Номер

за

поряд-

ком      Прізвище, ім'я, по батькові   Табель-

ний номер     Спецодяг, спецвзутгя та запобіжні пристрої         Одиниця виміру       Кіль-

кість,

шт.      Ціна, грн.       Дата

надход-

ження в

експлуата-

цію      Строк служби            Підпис в

одержанні

(здачі)

 

           

           

            найменування           номен-

кла-турний номер     код      найме-

нуван-

ня       

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

1          Крикун П.С.  42017  Електророзетка         22508  01        иіт.      1          3-00    5.02. 04           —        = Крикун

2          ШатрукА.О.   42048  Рукавиці брезентові  22302  04        пара    1          9-58    5.02. 04           1 міс.   = Шатрук

3          Астапов ПЛ.  41010  Пороиіок "Лотос"      22909  01        иіт.      1          1-75    7.02. 04           1 міс.   = Астапов

4          Крикун П.С.  42017  Замок навісний         22507  01        иіт.      1          9-17    8.02. 04           —        = Калина

5          Ямполець М.М.        40302  Мило господарське  22911  01        иіт.      1          0-58    8.02. 04           1 міс.            = Ямполець

6          Ткаченко A.M.           40311  Рукавиці комбіновані           22303  04        пара    1          1-35    15.02. 04            2 міс.   = Ткаченко

7          ШатрукА.О.   42048  Пороиіок "Лотос"      22909  01        иіт.      1          1-75    5.02.04            1 міс.            =Шатрук

            іпид.                                                                                                            

Оі        Матеріально-відповідальна особа  — Жук

 

gj Зразок 4.5.

 

ВО «Росток»

(підприємство, організація)

Типова форма № МШ-8

Ідентифікаційний код        00.54      70.?$ за ЄДРПОУ

Затверджено наказом Мінстату України

від 22.05.96 р. №145

Код за УКУД I

Затверджую:

            Директор      

(посада)

=ІванвНКО    Іваненко В.М.          

«     23    »        квітня 200      4    р.

АКТ НА   СПИСАННЯ   МАЛОЦШНИХ   ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ   ПРЕДМЕТШ

 

Комісія,   яка  призначена   наказом     від     «    4      »    СІЧНЯ            200      4    Р-   №    1    > переглянула прийняті за

«          »          200      р. малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходилися в експлуатації, і визнала їх непридатними,

які належать до здачі у брухт.

 

Номер документа      Дата                Код виду                    Цех, відділ,     Комора           Кореспондуючий рахунок

 

            складання      операції          дільниця        

            рахунок, субрахунок код аналітичного обліку

17        22.04.04                     Рем.майстерня                      235      02

Предмет         Одиниця виміру       Кіль-кість       Дата надход-ження  Ціна, грн.       Сума, грн.      Строк

служ-

би        Причина списання   Номер паспорта

найменування           номенклатур-ний номер      інвентар-ний номер код      наймену-вання        

           

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

І.Електрична розетка            22508              01        шт.      1                      3-00    3-00                встановлено 

2.Порошок «Лотос»  22909              01        шт.      9                      1-75    15-75              видано          

З.Рукавиці брезентові           22302              02        пара    1                      9-58    9-58                видано          

іт. д.                                                                                                                         

Разом                                                                                    699-18                                   

 

Продовження зразка 4.5.

 

                                                                                                                      Зворотний бік форми № МШ-8

Предмет         Одиниця виміру       Кіль-кість       Дата надход-ження  Ціна, грн.       Сума, грн.      Строк

служ-

би        Причина списання   Номер паспорта

найменування           номенклатур-ний номер      інвентар-ний номер код      наймену-вання        

           

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

21.3амок навісний    22507              01        шт.      1                      9-17    9-17                встановлено 

22.Мило господарське         22911              01        шт.      1                      0-58    0-58                видано          

іт. д.                                                                                                                         

ЗІ.Рукавиці комбінов.           22303              02        пара    8                      1-35    10-80              видано          

іт. д.                                                                                                                         

Разом                                                                                    347-33                                   

Всього                                                                                              1046-51                                 

 

CO

 

 

Тридцять один

Загальна кількість предметів прописом

На суму одна тисяча сорок шість грн. 51 коп.

Номери та дати актів вибуття

Перераховані в цьому акті предмети у присутності комісії перетворені на брухт, який підлягає оприбуткуванню:

Брухт  Одиниця виміру       Кількість         Ціна, грн.       Сума, грн.      Порядковий номер за складською картотекою

найменування           номенклатурний номер       код      найменування          

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

Брухт, що не підлягає обліку, знищено.

ЩирАП.

= Щир

Голова комісії

Заст. директора

(підпис)

= Петренко

(П.І.Б.)

Петренко М. П.

(посада)

Члени комісії:

бухгалтер

(підпис)

Тимчук

(П.І.Б.)

Тимчук Г.А.

(посада)

керівник цеху № 1

(підпис)

: Майстренко

(П.І.Б.)

Майстренко М.З.

(посада)

інженер

(підпис)

(П.І.Б.)

Брухт за накладною №

200

(посада)

 

ношуваних предметів” (типова форма ¹ МШ-8) (див. зразок 4.5). Акт складається в одному примірнику на підставі докумен-та “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв” наведеного у зразку 4.4.

З метою чіткого розмежування витрат бажано відомості на ви-дачу та акти на списання малоцінних та швидкозношуваних пред-метів складати окремо по кожному підрозділу так, як це представле-но у вказаних зразках.

Транспортно-заготівельні витрати

На рахунках по обліку виробничих запасів, крім безпосередньо наявних запасів, можна на одному із субрахунків здійснювати також облік транспортно-заготівельних витрат. Приклад розподілу і включення до матеріаль-них витрат транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що засто-совують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат, наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

 

            Вартість          Транспортно-

            запасів, тис.   заготівельні витрати,

            грн. (рахунки тис. грн. (окремий

            20, 22) субрахунок)

1          2          3

1. Залишок на початок місяця         250      55

2. Надійшло за місяць           400      80

3. Вибуло за місяць (витраче-                    

но, реалізовано тощо)          300      62*

4. Залишок на кінець місяця                       

(ряд. 1 + ряд 2 – ряд.3)         350      73

* Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на ви-робничі запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

[(55+80) : (250+400)] х 300 = 62.

За умови, якщо на підприємстві було прийняте рішення не обліковувати на окремому субрахунку транспортно-заготівельні вит-рати, їх можна враховувати (збільшення облікової ціни) при оприбут-куванні на склад матеріалів.

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків без   використання   рахунку   80   “Ма-

теріальні витрати” при відображенні вит-рачання на підприємстві запасів представ-лена у табл.4.2.

Таблиця 4.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків без використання рахунку 80 “Матеріальні витрати” при відображенні витрачання на підприємстві запасів

Кореспондуючі рахунки

Відображення витрат запасів на

рахунках

бухгалтерського

обліку

Зміст господарської операції

¹ з/п

1

2

1.

2.

Відображено вартість ви-трачених придбаних або власного виробництва ви-робничих запасів, напів-фабрикатів, готової про-дукції, продукції сільсь-когосподарського вироб-ництва та товарів у під-розділах основних і до-поміжних виробництв підприємства, а також об-слуговуючих виробництв Відображено вартість ви-трачених придбаних або власного виробництва ви-робничих запасів, готової продукції та товарів на за-гальновиробничі та адміні-стративні витрати, а також на витрати пов’язані із збу-том продукції (пакування готової продукції і т. ін)

 

Дебет

3

23 “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва) 949 “Інші витрати операційної діяльно-сті” (обслуговуючі виробництва)

91        “Загальнови-

робничі витрати”

92        “Адміністративні

витрати”

93        “Витрати на збут”

 

Кредит

4

20 “Виробничі запаси”

25        “Напівфабрикати”

26        “Готова продукція”

27        “Продукція сільсь-когосподарського ви-робництва”

28        “Товари”

20 “Виробничі запаси” 26 “Готова продукція” 28 “Товари”

 

н

Кореспонденція бухгалтерських рахунків із використанням ра-80 “Матеріальні витрати” при відображенні витрачання на

підприємстві запасів (нагадаємо, що у відповідності з вимогами П(С)БО 16 “Витрати” до складу елемента “Матеріальні витра-ти” включається вартість витрачених у виробництві запасів /крім продукту власного виробництва/), представлена в табл.4.3.

 

Таблиця 4.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків із використанням рахунку 80 “Матеріальні витрати” при відображенні витрачання на підприємстві запасів

 

з/п

1

господарської операції

Дебет

Кредит

2

3

4

Відображення витрачання придбаних запасів

Відображено вартість ви-трачених, придбаних ви-робничих запасів, напів-фабрикатів та товарів у підрозділах основних і до-поміжних виробництв під-приємства, а також обслу-говуючих виробництв

Відображено вартість ви-трачених придбаних вироб-ничих запасів та товарів на загальновиробничі та адмі-ністративні витрати, а та-кож на витрати, пов’язані зі збутом продукції (пакуван-ня готової продукції і т. ін)

80 “Матеріальні трати”

20 “Виробничі запаси” 28 “Товари”

1.

23 “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва) 949 “Інші витрати операційної діяльно-сті” (обслуговуючі виробництва) 80 “Матеріальні ви-трати”

80 “Матеріальні витра-ти”

20 “Виробничі запаси” 28 “Товари”

2.

91        “Загальновироб-

ничі витрати”

92        “Адміністративні

витрати”

93        “Витрати на збут”

80 “Матеріальні витра-ти”

ви-

Відображення витрачання запасів отриманих із власного виробництва

23 “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва) 949 “Інші витрати операційної діяльно-сті” (обслуговуючі виробництва)

20 “Виробничі запаси”

25        “Напівфабрикати”

26        “Готова продукція”

27        “Продукція сільсь-

когосподарського виро-

бництва”

91        “Загальновироб-

ничі витрати”

92        “Адміністративні

витрати”

93        “Витрати на збут”

20 “Виробничі запаси” 26 “Готова продукція”

3.         Відображено вартість за-пасів власного виробницт-ва (виробничих запасів, напівфабрикатів, готової продукції, продукції сіль-ськогосподарського виро-бництва), витрачених у підрозділах основних і до-поміжних виробництв під-приємства, а також обслу-говуючих виробництв

4.         Відображено вартість за-пасів власного виробницт-ва (виробничих запасів і готової продукції), витра-чених на загальновироб-ничі та адміністративні витрати, а також на витра-ти, пов’язані зі збутом продукції (пакування го-тової продукції і т. ін).

Згідно з вимогами Положення (стандарту) Облік витрат бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, до енергії, тепла        складу  елемента  “Матеріальні  витрати”

та води           включається вартість використаної у вироб-

ництві (крім продукту власного вироб-ництва) електроенергії, тепла та води.

Що стосується спожитих у процесі господарської діяльності підприємства із зовнішніх джерел електроенергії, тепла та води, то документальною підставою для включення їх вартості до матеріаль-них витрат виступають рахунки від відповідних постачальницьких організацій на адресу підприємства (в яких зазначаються кількість і вартість спожитої електроенергії, тепла і води).

Розподіл спожитих електроенергії, тепла та води за об’єктами витрат здійснюється за показниками лічильнників по подрозділах, які знаходять своє відображення у таких документах, як “Звіт про використання електроенергії” (див. зразок 5.1.), “Звіт про викори-стання тепла”, “Звіт про використання води”, які щомісяця за підписом головного енергетика підприємства (тепловика, інженера та ін.) передаються до бухгалтерії. За умови відсутності лічильників по подрозділах, розподіл спожитих на виробництвах електроенергії, тепла та води може здійснюватися пропорційно коефіцієнтів, які, згідно з наказом керівництва, запроваджуються на конкретному підприємстві.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку витрат еле-ктроенергії, тепла та води представлена в табл.4.4.

Таблиця 4.4.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку витрат електроенергії, тепла та води

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          2          3          4

1.         Відображено         вартість спожитих   підприємством із зовнішніх джерел елект-роенергії,  тепла  та  води без використання рах. 80 “Матеріальні витрати”.   23       “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва)

91        “Загальновироб-

ничі витрати”

92        “Адміністративні

витрати”

93        “Витрати на збут”     63   “Розрахунки   з постачальниками та підрядниками”

Продовження табл. 4.4.

 

 

1

2

2. Відображено вартість спо-житих підприємством із зовнішніх джерел елект-роенергії, тепла та води при використанні рах. 80 “Матеріальні витрати”

3. Відображено вартість спо-

житих підприємством

власного виробництва

електроенергії, тепла та

води як без використан-

ня, так і при викорис-

танні рах. 80 “Матеріаль-

ні витрати”

 

3

80 “Матеріальні ви-трати”

23 “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва)

91        “Загальновироб-ничі витрати”

92        “Адміністративні витрати”

93        “Витрати на збут”

23 “Виробництво” (основні і допоміжні виробництва)

91        “Загальновироб-ничі витрати”

92        “Адміністративні витрати”

93        “Витрати на збут”

 

4

63   “Розрахунки постачальниками та підрядниками” 80       “Матеріальні витрати”

23 “Виробництво” (субрахунки елек-тропостачання, те-плопостачання, во-допостачання)

 

Облік інших

матеріальних

витрат

Планом рахунків бухгалтерського обліку пе-редбачено, що на субрахунку 809 “Інші ма-теріальні витрати” рахунка 80 “Матеріальні витрати” відображається вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого ха-рактеру.

Підставою для включення до матеріальних витрат вартості робіт та послуг виробничого та невиробничого характеру, виконаних сторонніми підприємствами (здійснення окремих операції з вироб-ництва продукції, обробки сировини та матеріалів, які використову-ються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою техно-логічного процесу виробництва тощо), виступають акти виконаних робіт (незалежно від факту здійснення оплати) у відповідності із укладеними угодами із певними підприємствами.

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого ха-рактеру наведено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру

 

№ з/п

1 1.

2.         Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

 

            2          3          4

 

            Відображено  вартість  вико-наних для підприємства робіт і послуг виробничого та не-виробничого   характеру   без використання рах. 80 “Ма-теріальні витрати”    23 “Виробництво”

91        “Загальновироб-

ничі витрати”

92        “Адміністра-

тивні витрати”

93        “Витрати на

збут”   63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

            Відображено  вартість  вико-наних для підприємства робіт і послуг виробничого та не-виробничого  характеру  при використанні рах. 80 “Мате-ріальні витрати”     80 “Матеріальні витрати”    63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

           

            23 “Виробництво”

91        “Загальновироб-

ничі витрати”

92        “Адміністра-

тивні витрати”

93        “Витрати на

збут”   80 “Матеріальні витрати”

* * *

Узагальнення даних про витрати підприємства (в тому числі й матеріальні) знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі- ордері ¹ 5, а при спрощеній формі обліку — у Відомостях 2-М, 3-М (розділ І), 5-М (розділ ІІ) (див. додаток А).

Накопичення даних як про витрати матеріалів у розрізі статей калькуляції, а також статей калькуляції інших елементів витрат протягом року в розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства як при журнально-ордерній, так і при спрощеній формі бухгалтерського обліку доцільно здійснювати в Книзі обліку виробництва (див. додаток Б).

При автоматизованій формі обліку накопичення даних як про витрати матеріалів у розрізі статей калькуляції, так і статей кальку-ляції інших елементів витрат у розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства протягом року здійснюється в електронно-му вигляді аналогічно з прикладом, наведеним у додатку Б.