Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Класифікація витрат підприємства : Бухгалтерський облік підручник : Бібліотека для студентів

3.1. Класифікація витрат підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Раціональна організація управлінського обліку має безпосе-редній вплив на ефективність аналізу витрат у процесі управління підприємством, яка забезпечується глибоким разумінням сутності витрат операційної діяльності та їх економічно обгрунтованою кла-сифікацією.

Витрати можна класифікувати за багатьма ознаками. Погляд на витрати з різних точок зору дає можливість більш гнучно оперувати категорією собівартості продукції з метою визначення на ринку вда-лої цінової пропозиції на товари і послуги фірми, а також викорис-тання облікової інформації для різних потреб управління.

Найбільш доцільна класифікація витрат операційної діяльності підприємства представлена на рис. 3.1.

Спираючись на представлену на рисунку 3.1. схему кла-сифікації витрат операційної діяльності, подамо детальніше їх харак-теристику.

Так, за економічним змістом операційні витрати групуються за економічними елементами і статтями калькуляції.

Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат.

Нормативним документом, який забезпечує групування витрат за економічними елементами, є Положення (стандарт) бухгалтерсь-кого обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України ¹318 від 31.12.1999 р.

24

 

за економічним змістом

В И Т Р А Т И

О П Е Р А Ц І Й Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І

 

елементи витрат

статті калькуляції

за відноношення до калькулюванн

враховуються при калькулюванні

собівартості   не враховуються при калькулюванні

за врахуванням

при визначенні

прибутку

собівартість реалізованої продукції витрати діяльності

прямі

за способом

включення до

непрямі

собівартості

основні

за відношенням

до виробничого

накладні

процесу

за відношенням         змінні

постійні

до обсягів виробництва

за відношенням         стандартні (нормативні)

до заданих

актичні

параметрів

контрольовані

неконтрольовані

за сферою повноважень керівництва

 

 

 

Згідно із П(С)БО ¹16 “Витрати”, витрати операцiйної дiяль-ностi групуються за такими економiчними елементами:

-          матерiальнi затрати;

-          витрати на оплату працi;

-          вiдрахування на соцiальнi заходи;

-          амортизацiя;

-          iншi операцiйнi витрати. Групування витрат за елементами не повною мірою забезпечує

інформацією про витрати для прийняття певних управлінських рішень. З цією метою класифікацію витрат за елементами доповню-ють класифікацією витрат за статтями калькуляції, що дозволяє більш детально проаналізувати собівартість продукції, робіт, послуг і виявити резерви щодо її зниження. Визначення переліку і складу ста-тей калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг підприємства відноситься до компетенції його керівництва і врегульовується нака-зом про облікову політику.

З урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” підприємства можуть використовувати нижче на-ведені калькуляційні статті в розрізі елементів витрат операційної діяльності.

До складу елемента “Матерiальнi затрати” включається вартiсть витрачених у виробництвi (крiм продукту власного вироб-ництва):

-          сировини й основних матерiалiв;

-          купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв;

-          палива й енергiї;

-          будiвельних матерiалiв;

-          за