Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Сновидения : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Сновидения


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Согласно Freud (1900, 1902), функция сновидений заключается в сохранении сна путем представления желаний как исполненных — иначе они разбудили бы спящего. Недавнее психологическое иссле-дование, однако, допускает существование двух видов сна — без сно-видения и со сновидениями.

СНОВИДІННЯ — образи, що мимовільно виникають під час сну, і ноді швидко забуваються, іноді стійкі, особливо якщо С. ситуацій-ні, тобто пов’язані за змістом з раніше актуальними переживаннями: травмами психічними, боротьбою мотивів.

С. — психічна активність під час сну; серія картин і подій, які уявля-ються під час сну. Психоаналіз передбачає, що сновидіння мають пси-хологічний смисл, досягти якого можна за допомогою інтерпретації. Згідно з вихідними формулюваннями Фрейда, сновидіння мають:

а)         явний зміст, тобто сновидіння в тому вигляді, як його пережива-

ють, розповідають і пам’ятають;

б)         прихований зміст, який розкривається шляхом інтерпретації.

Він також вважав, що той, хто спить, виконує роботу, переводячи

прихований зміст в явний і, що відповідно, інтерпретація сновидіння

є процесом встановлення перспектив між свідомістю та неусвідомле-

ним в психіці людини.

Згідно з фрейдівською теорією, сновидіння є місцем виконання ба-жань. Прихований зміст є бажанням, яке виконується уві сні в г алюцинаторній формі, причому необхідність його переведення в яв-ний зміст обумовлена двома факторами:

а)         фізіологічними умовами сну, які роблять сновидіння в основно-

му візуальним, а не вербальним процесом;

б)         тим, що бажання неприпустиме для супер Его — відповідно,

в имагає його замаскування, щоб обминути Цензора.

Жахи і тривожні сни складають невдачі в роботі сновидінь. Травма-тичні сновидіння (див. травма), в яких просто повторюється трав-матичне переживання, є винятком з теорії.

Інтерес Фрейда до сновидінь виник із того факту, що вони є нор-мальними процесами, знайомими кожному, але які, тим паче, є п рикладом того, як працюють процеси формування невротичних симптомів. Ці процеси — конденсацію, зміщення, символізацію, байдужість до категорій просторовості і часу, терплячість до проти-ваг, — Фрейд назвав первинними процесами, на противагу вторин-ним процесам збудливої думки. Інтерпретація сновидіння з водиться

Совесть

г оловним ч ином до переведення мислення первинного процесу в мислення вторинного процесу.

Згідно з Фрейдом, функція сновидінь полягає в збереженні сну шля-хом уявлення побажань як виконаних, — інакше вони розбудили б того, хто спить. Проте і деякі психологічні дослідження допускають існування двох видів сну — без сновидіння і зі сновидіннями.

СОВЕСТЬ — понятие морального сознания, убежденность в том, что есть добро и зло, сознание и чувство ответственности человека за свое поведение. Основана на нравственном самосознании, самооценке, са-моконтроле личности. Различают спокойную С, угрызения С. СОВІСТЬ — поняття моральної свідомості, переконання в тому, що є добро і зло, свідомість і почуття відповідальності людини за свою поведінку. Заснована на моральній самосвідомості, самооцінці, само-контролі особистості. Розрізняють спокійну С., каяття С.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — вид групповой деятельности, в которой действия ее участников подчинены общей цели. С.д. — со-знательное взаимодействие двух или нескольких человек в процессе совместного достижения общей цели в труде, игре, спорте, обучении, воспитании, лечении, руководстве и т. д. Высший вид С. д. — коллективная деятельность. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ — вид групової діяльності, в якій діяння її учасників підпорядковані загальній меті.

С.д. — свідома взаємодія двох або декількох осіб у процесі спільного досягнення мети в праці, грі, спорті, навчанні, вихованні, лікуванні, керівництві тощо. Вищий вид С.д. — колективна діяльність.

СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ — понятие педагогики и психологии профессионального обучения и воспитания: свойственное коллек-тивной организации труда, опирающееся на гармоническое развитие личности, возможность взаимозамены членов бригады, имеющих различные профессии и специальности.

СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ — поняття педагогіки і психології профе-сійного навчання і виховання: властиве колективній праці, що спи-рається на гармонійний розвиток особистості, можливість взаємоза-міни членів колективу, які мають різні професії і спеціальності.