Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_18b356738e8eda2d466019c4b1ab649e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Амнезия : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Амнезия


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

п ротирічні в ідносини мають спільне джерело і є взаємозалежними, тоді як змішані почуття можуть базуватися на реалістичній оцінці недосконалої природи об’єкта.

АМНЕЗИЯ (греч. а — частица отрицания, mnēmē — память) —

0          тсутствие воспоминаний вследствие нарушения памяти. Чаще

встречается как результат патологического аффекта пли в форме

посттравматпческой ретроградной А., при которой больной забывает

все, что было до травмы мозга.

Инфантильная амнезия — утрата детских и инфантильных воспоми-наний. Истерическая амнезия — невротический симптом, при кото-ром пациент жалуется на потерю памяти, длящуюся определенный период времени.

АМНЕЗІЯ (грец. а — частка заперечення, mnēmē — пам’ять) — від-сутність спогадів внаслідок порушення пам’яті. Частіше зустрічається як результат патологічного афекту або в формі посттравматичної ретро-градної А., при якій хворий забуває все, що було до травми мозку. Інфантильна амнезія — втрата дитячих і інфантильних спогадів.

1          стерична амнезія — невротичний симптом, при якому пацієнт скар-

житься на втрату пам’яті протягом певного періоду часу.

АМОРАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — дейст вия и дея-тельность, противоречащие принципам и нормам нравственности. АМОРАЛЬНІ ДІЯННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ — діяння і діяльність, що не відповідають принципам й нормам моральності.

АНАЛИЗ (греч. analysis — разложение, расчленение) — мысленное или реальное расчленение предмета, явления, процесса на части, первая стадия научного исследования. Как познавательный процесс изучается психологией, теорией познания. Процедура, обратная ана-лизу, — синтез.

АНАЛІЗ (грец. analysis — розкладення, розчленування) — уявне або реальне розчленування предмета, явища, процесу на частини, з метою глибокого їх пізнання, перша стадія наукового дослідження. Як пізнавальний процес вивчається психологією, теорією пізнання. Процедура, протилежна аналізу, — синтез.

Анамнез

АНАЛИЗАТОР — орган, обеспечивающий образование ощущений и восприятий; термин введенный в 1909 г. И. П. Павловым (1849–1936) вместо устаревшего «орган чувств». А. состоит из трех частей: пе-риферического рецептора, проводящих путей и центрального участ-ка коры головного мозга. Различают А. зрительный, слуховой, обо-нятельный, вкусовой, осязательный, термический, кинестетический (двигательный), акцелярационный, проприцептивный. АНАЛІЗАТОР — орган, що забезпечує утворення відчуттів і сприй-няттів; термін введений 1909 року І. П. Павловим (1849–1936) за-мість застарілого «орган чуття». Складна нейрофізіологічна система, механізм якої полягає у сприйнятті та аналізі подразників зовніш-нього середовища і органів власного тіла; складається з трьох частин: рецептор, нервові шляхи, центральна частина та зворотний зв’язок. А. складається з трьох частин: периферичного рецептора, провідних шляхів і центральної ділянки кори головного мозку. Розрізняють А. зоровий, слуховий, нюховий, смаковий, дотиковий, термічний, ки-нестетичний (руховий), акцеляраційний, проприцептивний.

АНАЛИЗ ВРЕМЕННОГО (ДИНАМИЧЕСКОГО) РЯДА — метод ана-лиза данных, основан ный на построении регрессии и ставящий це-лью установление причинных связей (зависимо стей) с помощью упо-рядочения данных.

АНАЛІЗ ТИМЧАСОВОГО (ДИНАМІЧНОГО) РЯДУ — метод аналізу даних, заснований на побудові регресії і має на меті встановлення при-чинних зв’язків (залежностей) за допомогою упорядкування даних.

АНАЛОГИЯ в психологии (греч. analogia — сходство) — сходные психические явления и особенности поведения, вызванные одина-ковыми условиями среды и потребностями, а не гомологией. А. в п. имеет большое значение для понимания развития психики. АНАЛОГІЯ в психології (грец. analogia — подібність) — подібні пси-хічні явища і особливості поведінки, викликані однаковими умова-ми середовища і потребами, а не гомологією. А. в п. має велике зна-чення для розуміння розвитку психіки.

АНАМНЕЗ (греч. anamnēsis — воспоминание) — медицинский тер-мин, принятый и в психологии: сведения о прошлом изучаемого,Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_18b356738e8eda2d466019c4b1ab649e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0