Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Редукционизм в психологии : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Редукционизм в психологии


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

эдипова, уровня на оральный, предпринятая как защита от кастра-ционной тревоги, делает пациента беззащитным перед вновь пере-живаемой сепарационной тревогой. В результате регрессия обычно сопровождается дальнейшими защитными мерами, предназначен-ными уберечь Эго от ее последствий.

РЕГРЕСІЯ (regression) — широкий смисл — повернення до більш раннього стану або образу дії. В спеціальному значенні — захисний процес, за допомогою якого суб’єкт уникає (або намагається уник-нути) тривоги шляхом часткового або повного повернення на більш ранню стадію лібідного і Его розвитку. Стадія, на якій відбувається регресія, визначається наявністю точок фіксації. Теорія регресії пе-редбачає, що, за винятком ідеальних випадків, інфантильні стадії розвитку переборюються не повністю, і тому більш ранні патерни по-ведінки залишаються як альтернативні способи функціонування. Р егресія, проте, не розглядається як життєздатний і ефективний за-хисний процес — навпаки, часто це «із вогню та в полум’я», оскіль-ки регресія змушує індивіда заново переживати тривогу, властиву тій стадії, до якої він регресував. Наприклад, регресія з фалічного, або едипового рівня на оральний, зроблена як захист від кастрацій-ної тривоги, робить пацієнта беззахисним перед знову сепараційною тривогою. В результаті регресія супроводжується подальшими за-хисними заходами, призначеними зберегти Его від її наслідків.

РЕДУКЦИОНИЗМ в психологии (от лат. reducere — отодвигать на-зад) — ошибочные попытки сведения психической формы отражения к физиологической и тем более к физической без учета специфичес-кого для нее субъективного в психике как системного качества. РЕДУКЦІОНІЗМ в психології (від лат. reducere — відсувати н азад) — помилкове намагання зведення психологічної форми відображення до фізіологічної, і тим більш до фізичної без врахування специфічно-го для неї суб’єктивного в психіці як системної якості.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА — научно, и в том числе психологичес-ки, обоснованное их взаимодействие, снижающее утомление и уста-лость, предупреждающее переутомление и обеспечивающее высокую эффективность труда, его результативность.

Реминисценсия

РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ — наукова і в тому числі пси-хологічно обґрунтована взаємодія праці і відпочинку, яка знижує стомленість і змореність, забезпечує високу ефективність праці, її результативність.

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОЙ — количественно выражен-ная сила воздействия независимой пере менной на зависимую (базис-ную) переменную.

РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ ОСНОВНИЙ — кількісно виражена сила впливу н езалежної змінної на залежну (базисну) змінну.

РЕЗЮМЕ — краткое изложение содержания отчета или доклада. РЕЗЮМЕ — короткий виклад змісту звіту або доповіді.

РЕЛАКСАЦИЯ (лат. relaxacio — уменьшение напряжения) — при-ем медитации и психотерапии, используемый, в частности, при а утогенной тренировке: произвольное расслабление всех мышц в удобной позе и отвлечение от неприятных мыслей и эмоций как со-четание ф изического и психического расслабления. РЕЛАКСАЦІЯ (лат. relaxacio — зменшення напруження) — фізіо-логічний стан динамічної рівноваги, який супроводжується розслаб-ленням або різким зниженням скелетної мускулатури та п роцесами р озконцентрації уваги і сприймання. Розрізняють природну, д овільну та штучну релаксацію. Приклад: природна релаксація — розслаблен-ня при відході до сну, довільна — медитація та трансові стани, штуч-на — гіпноз, фармакологічна дія міорелаксантів. Р. — засіб медитації і психотерапії, що використовується, зокрема, при аутогенному тренуванні: довільне розслаблення усіх м’язів у зручному положенні і відволікання від неприємних думок та емоцій як поєднання фізичного і психічного розслаблення.

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ (лат. reminiscentia — смутное воспоминание) — проявление неосознанной и непроизвольной памяти, мысли иллю-зорно кажущихся «своими», а фактически являющихся воспроизве-дением ранее воспринятого и забытого.

РЕМІНІСЦЕНЦІЯ (лат. reminiscentia — нечіткий спогад) — виявлен-ня неусвідомленої і мимовільної пам’яті, відстрочене відтворення того, що сприйняте раніше і здавалося забутим.