Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Психологияя религии : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Психологияя религии


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

для психологічно обґрунтованого вирішення наступних питань: про-фесіологія професій і спеціальностей; професійна орієнтація на різ-ні професії; відбір і розстановка кадрів; підготовка, перепідготовка і виховання кадрів; оптимізація професійної адаптації, суміщен-ня професій; пересування кадрів і резервів на висунення; проблема з аохочення і покарання, боротьба з плинністю кадрів; оптимізація психологічного клімату; навчання психології працівників відділів кадрів; включення П.р. з к. в єдину систему психологічної служби.

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ — отрасль социальной психологии; имеет тенденцию стать самостоятельной психологической наукой. Предмет П.р. — религиозное сознание и его объективизация в религиозных р итуалах, а задача — научно обоснованная работа по профилактике религиозных предрассудков и суеверий и перевоспитание верующих. Основная категория П.р. — понятие веры как обязательного ком-понента религиозного сознания, которому подчинены такие пси-хические явления и понятия, как молитва, грех, жертва, исповедь, р елигиозные ритуалы, суеверия, неверие.

ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ — галузь соціальної психології; має тен-денцію стати самостійною психологічною наукою. Предмет П.р. — р елігійна свідомість і її об’єктивізація в релігійних ритуалах, а за-вдання — науково обґрунтована робота з профілактики релігійних забобонів та перевиховання віруючих.

Основна категорія П.р. — поняття віри як обов’язкового компоненту релігійної свідомості, якій підлягають такі психічні явища і поняття як любов, віра, молитва, сповідь особиста відповідальність, релігійні ритуали, гріх, забобони, невіра.

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА — отрасль психологической науки, пред-метом которой являются психологические особенности различных видов спортивной деятельности и спортивные способности личности, а задачами — обоснование роли спорта в гармоническом развитии личности спортсмена и содействие как его массовому развитию, так и достижению рекордов.

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ — галузь психологічної науки, предметом якої є психологічні особливості різних видів спортивної діяльності і спортивні здібності особистості, а завданнями — обґрунтування ролі

Схема системы психологии труда

спорту в гармонійному розвитку особистості спортсмена і сприяння як розвитку загалу, так і досягненні рекордів.

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА — отрасль психологической науки, став-шая самостоятельной наукой, изучающая психологические особен-ности различных видов трудовой деятельности, их зависимости от общественно-исторических и конкретных производственных усло-вий, орудий труда, методов трудового обучениями психологических свойств трудящихся (их способностей и призвания). ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ — галузь психологічної науки, що стала само-стійною наукою і вивчає психологічні особливості різних видів тру-дової діяльності, їх залежності від суспільно-історичних і конкрет-них виробничих умов, знарядь праці; методів трудового навчання і психологічних властивостей осіб (їх здібності і покликання).