Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e007953c38386eaca6c5912ddde38f57, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Принцип оптимизации : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Принцип оптимизации


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

пацієнта є (або відсутні) ознаки того, чи іншого захворювання, тоді як симптом — це явище, яке несе пацієнту страждання і від якого він просить його звільнити. Ознака може сприйматися або не сприйма-тися пацієнтом; якщо вона сприймається, то може або спричиняти, або не спричиняти йому страждання. В психоаналітичній теорії озна-ка вказує на наявність будь-чого, в той час як символ відноситься до чогось відмінного від нього і одержує своє значення від цього «іншо-го». Нерозбірливі окрики, спонтанна жестикуляція і вирази, фізичні прояви тривоги є ознаками того, що відчуває суб’єкт, в той час як образи сновидінь, невротичні конверсійні симптоми — це символи, оскільки лише за допомогою інтерпретації можна добратися до того, до чого вони відносяться.

ПРИКЛАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — исследование, первичной це-лью которого является изучение или решение конкретных полити-ческих проблем.

ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — дослідження, первинною метою якого є вивчення або розв’язання конкретних політичних проблем.

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТЕОРИИ, ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРАКТИ-КИ — принцип психологии, значение которого показано Б. Ф. Ло-мовым; кратко формулируется так: эксперимент, обосновываясь т еорией, ее проверяет и уточняет и, вместе с ней, проверяясь прак-тикой как высшим критерием истины, служит ей, улучшая ее. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТЕОРІЇ, ЕКСПЕРИМЕНТУ І ПРАКТИКИ — принцип психології, значення якого показано Б. Ф. Ломовим; фор-мулюється так: експеримент, обґрунтовуючись теорією, перевіряє її і уточнює і, разом з нею, перевіряючись практикою як вищим кри-терієм істини, служить їй, покращуючи її.

ПРИНЦИП ОПТИМИЗАЦИИ (лат. optimus — наилучший) — наи-более общий принцип организации: сознательный выбор в каждой конкретной ситуации оптимального варианта по критериям резуль-тативности и затратам времени и ресурсов.

ПРИНЦИП ОПТИМІЗАЦІЇ (лат. optimus — найкращий) — найбільш загальний принцип організації: свідомий вибір в кожній конкретній ситуації оптимального варіанта за критеріями результативності і ви-тратами часу та ресурсів.

Принципы психологии

ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИИ — основные проверенные временем и практикой положения, определяющие дальнейшее развитие пси-хологии и ее применение. Основные П.п.: детерминизм; единство л ичности, сознания и деятельности; рефлекторная и социально-исто-рическая обусловленность психики человека; развитие психики; и ерархия; системный и личностный подходы; единство теории, экс-перимента и практики. Каждый из П.п. должен рассматриваться и в качестве закона психологии.

Психологические науки, используя эти общие для них П.п., мо-гут дополнять их принципами смежных наук, на пересечении с ко-торыми развиваются. Примером могут быть принципы социальной психологии.

ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЇ — основні, перевірені часом і практикою положення, що визначають подальший розвиток психології і її засто-сування. Основні П.п.: детермінізм, єдність особистості, свідомості і діяльності; рефлекторна і соціально-історична обумовленість пси-хіки людини; розвиток психіки; ієрархія; системний і особистісний підходи; єдність теорії, експерименту і практики. Кожний із П.п. п овинен розглядатися як закон психології.

Психологічні науки, використовуючи загальні П.п., можуть допов-нювати їх принципами сумісних наук, на перетині з якими розвива-ються. Прикладом можуть бути принципи соціальної психології.

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ — социальной детер-минации общественно-психологических явлений, конкретно-исто-рического подхода, системности и примата общественной пользы. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ — соціальної детерміна-ції суспільно-психологічних явищ, конкретно-історичного підходу, системності і примату суспільної користі.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ — психическое явление получения ответа на возникший вопрос на основе доминирования различных форм психи-ческого отражения и иерархии видов принятия решений. П.р. — ум-ственный или волевой навык, в котором может проявляться инсайт. Принятие решения на основе умозаключений — результат процесса мышления, проходящего обычно по этапам (которые могут и ногда

Причины, влияющие на продуктивность навыка (основные)

растягиваться или перекрывать друг друга): осознание вопроса; п оявление ассоциации; отсев ассоциаций; появление предположе-ния; его проверка; подтверждение; решение.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — вибір одного з варіантів розв’язання зав-дань, одержання відповіді на питання, яке виникло, на підставі д омінування різних форм психічного відображення та ієрархії видів прийняття рішень П.р. — розумові або вольові навички, в яких може виявлятися інсайт.

Прийняття рішення на підставі умовиводів — результат процесу мислення, що проходить по етапах: усвідомлення питання; поява асоціації; вибір асоціацій, поява передбачень, їх перевірка, підтвер-дження, рішення.

ПРИОБРЕТЕННОЕ В ПСИХИКЕ — все возникающее и развивающее-ся у индивидов после рождения как следствие внешних воздействий на него.

НАБУТЕ В ПСИХІЦІ — все те, що виникло і розвивалося у індивідів після народження як наслідок зовнішніх впливів на нього.

ПРИРОДНОЕ В ПСИХИКЕ — все существующее и развивающееся у человека независимо от непосредственного и опосредованного влия-ния на него других людей и социальной среды. П. — не синоним био-логического, так как акцентирует аспект развития. ПРИРОДНЕ В ПСИХІЦІ — все, що існує і розвивається у людини не-залежно від безпосереднього і опосередкованого впливу на неї та ін-ших людей і соціального середовища. П. — не синонім біологічного, так як акцентує аспект розвитку.

ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ НАВЫКА (основные):

определяемые об-ьектом: конструкция оборудования; состояние

оборудования; условия (физические, социальные, организаци-

онные);

определяемые суб-ьектом: физиологические (утомление, состоя-

ние здоровья); психологические (отношение к деятельности,

уверенность в своих силах, настроение, динамика навыка).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e007953c38386eaca6c5912ddde38f57, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0