Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Азарт : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Азарт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

АЖИТОВАНИЙ (agitated) — ажитована депресія і меланхолія — це психіатричні діагностичні терміни, що відносяться до пацієнтів, які знаходяться як в стані глибокої депресії і напруги, так хвилювання і тривоги.

АЗАРТ — эмоциональное состояние, проявляющееся как возбуж-дение, связанное с ожиданием желаемого результата своей деятель-ности или того, за кого «болеют»; может дойти до уровня аффекта. А. н аиболее проявляется при со ревновании, но может иметь место и в любой деятельности при увле чении ею. А. как проявление эмоции тормозит «голос» разума.

АЗАРТ — емоційний стан, що проявляється як збудження, пов’язане з очікуванням бажаного результату своєї діяльності або того, за кого «вболівають»; може дійти до рівня афекту. А. найбільше проявляєть-ся під час змагання, але може мати місце і в будь-якій діяльності при захопленні нею. А. як прояв емоції гальмує «голос» розуму.

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ (лат. accelerare — уско рять) — ощущения изменений скорости своего движения, улавливаемых вес-тибулярным аппаратом.

АКСЕЛЕРАЦІЙНІ ВІДЧУТТЯ (лат. accelerare — прискорювати) — відчуття змін швидкості свого руху, що уловлюються вестибулярним апаратом.

АКСЕЛЕРАЦИЯ (лат. acceleratio — ускорение) — ускорение роста и полового созревания детей и подростков по сравнению с предыдущи-ми поколениями.

АКСЕЛЕРАЦІЯ (лат. acceleratio — прискорення) — прискорення росту і статевого дозрівання дітей і підлітків в порівнянні з поперед-німи поколіннями.

АКСИДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ (греч. axios — ценный) — вид пси-хологической ситуации, в которой один из ком понентов отчетливо д оминирует по психологической ценности, определяя ее содержа-тельную сторону.

АКСИДЕНТНА СИТУАЦІЯ (грец. axios — цінний) — вид психоло-гічної ситуації, в якій один із компонентів чітко домінує за психоло-гічною цінністю, визначаючи її змістовну сторону.