Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Научение : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Научение


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

эксперимента и измерений знания, то совер шенно очевидно, что пси-хоанализ не наука. Если оп ределять ее как попытку установления причинных отношений между событиями, то ответ зависит от того, верит ли человек, что законы ПРИЧИННОСТИ (ДЕТЕРМИНИЗМА) применимы к живым организмам, наделенным СОЗНАНИЕМ. Фрейд верил, Хоум — не верит. Если же определять науку так, как это дела-ет Краткий Оксфордский словарь (C.O.D.), т. е. как «сис тематическое и сформулированное знание», то психо анализ — наука, и вопрос тог-да в том, чтобы решить, к какой ветви науки принадлежит психоана-лиз, т. е. яв ляется ли он естественной, биологической или мо ральной наукой. По поводу идеи о том, что психоана лиз является связующим звеном между биологичес кими и гуманитарными науками, см. Ry-croft (1966). Относительно точки зрения на психоанализ как на на-уку о морали см. Szasz (1951).

НАУКА — 1) оскільки критики психоаналізу (напр., Eysenck, 1965) нерідко відкидають його на тій підставі, що він не науковий, і оскіль-ки інколи психоаналітики (напр., Ноте, 1966) заявляють, що психоа-наліз не наука, а Гуманізм стосовно людини, слід зазначити, що твер-дження «психоаналіз — це не наука можливо розглядати як істинне абообманливе, вибравши спочатку найхарактерніше визначення, що таке наука. Якщо визначити як спробу встановлення причинних зв’язків між подіями, то відповідь буде залежати від того, чи вірить людина, що закони причинності (детермінізму) можуть застосову-ватися до живих організмів, яким притаманна свідомість. Фрейд ві-рить, Хоум — не вірить. Якщо ж визначити науку так, як визначає її Короткий Оксфордський словник (СОD), тобто як «систематичне і сформульоване знання», то психоаналіз — це наука, і питання лише в тому, щоб з’ясувати, до якої гілки науки належить психоаналіз, тоб-то, чи є він природною, біологічною або моральною н аукою. 2) Сфера й особливий вид діяльності людини, результатом якої є нові знання про дійсність, що відповідають критерію істинності. 3) Сукупність (система знань, отриманих за допомогою наукового методу). Наука як вид діяльності, що характеризується методом.

НАУЧЕНИЕ — результат обучения, зависящий как от методов обу-чения, так и от особенностей обучаемой личности. НАВЧЕНІСТЬ — результат вчення, що проявляється зокрема, як професійна підготовленість.

Невнимательность

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА — процесс совершенствования

организации труда на основе достижений науки и техники.

Аббревиатура — НОТ.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ — процес здійснення організації

праці на основі досягнень науки і психіки.

Абревіатура — НОП.

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — это метод проверки теорий и гипотез путем применения определенных правил анализа к данным, получен-ным в результате наблюдений и интерпретации этих наблюдений в строго заданных условиях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — це метод перевірки теорій і гіпотез шляхом застосування певних правил аналізу до даних, отриманих внаслідок спостережень і інтерпре тації цих спостережень в суворо заданих умовах.

НАЧИТАННОСТЬ — свойство личности читателя как наличие у него знаний, полученных в результате чте ния. Различают Н. общую, в определенной области знания, в ху дожественной литературе. Н. ак-центирует способ получения эру диции, хотя может и не приводить к ней.

НАЧИТАНІСТЬ — властивість особистості читача як наявність у нього знань, одержаних в результаті читання. Розрізняють Н. за-гальну, в певній галузі знання, в художній літературі. Н. акцентує спосіб одержання ерудиції, хоча може і не призводити до неї.

НЕБРЕЖНОСТЬ — ослабление воли и произвольно го внимания как проявление снижения дисциплинированности. Н. — одна из причин ошибочных действий.

НЕДБАЛІСТЬ — ослаблення волі і довільної уваги як виявлення зни-ження дисциплінованості. Н. — одна із причин помилкових дій.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ — расстройство внимания, ко торое имеет три основных типа: рассеянность как легко непроиз вольно переклю-чаемое малоинтенсивное внимание; высокоинтенсив ное, но внут-ринаправленное на свои мысли и чувства и потому трудно переклю-чаемое на внешние воздействия внимания; быстро исто щаемое и те-ряющее интенсивность внимание.