Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Наблюдение (в науке) : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Наблюдение (в науке)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Н

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ — свойство личности как способность заме-чать в воспринимаемом малозаметные, но существенные для опреде-ленной цели детали как «фигуры» на мало нужном «фоне». СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ — риса особистості, яка:

а)         має здатність помічати у тому, що сприймається, малопомітні,

але суттєві з певної точки зору деталі як «фігури» на потрібному

«фоні»;

б)         полягає у постійній спрямованості на сприймання об’єктів на-

вколишнього світу.

НАБЛЮДЕНИЕ — метод психологической науки, являющийся со-ставной частью двух других методов — беседы и эксперимента. Сущ-ность Н. — в фиксации проявлений пове дения и получении инфор-мации о субъективных психи ческих явлениях наблюдаемого, про-являющихся в его поведении. Раз личают Н.: срез, лонгитудигальное (длительное, иногда в течение ряда лет), выборочное и сплошное; осо-бый вид — включенное Н.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ — систематичне й цілеспрямоване сприйняття психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін в певних умо-вах і знаходження сенсу цих явищ. С. — метод психологічної науки є складовою частиною двох інших методів — бесіди і експе рименту. Суть С. — в фіксації проявів поведінки і одержанні інформації про суб’єктивні психічні явища за спостерігаючим, що проявляються в його поведінці. Розрізняють С.: зріз лонгітюдне (довготривале, іноді впродовж років), вибіркове і суцільне; особливий вид — включене.

НАБЛЮДЕНИЕ (в науке) — применение инструмента для при-писывания анализируемым случаям определенных значений показателей.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ (в науці) — застосування інструмента для припису-вання випадкам, що аналізуються при певних значеннях показників.

Наблюдение (внешнее)

НАБЛЮДЕНИЕ (внешнее) — метод, который заключается в предна-меренном, систематическом, целеустремленном восприятии и фик-сации внешних проявлений психики.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ (зовнішнє) — метод, що полягає в навмисному, систематичному, цілеспрямованому сприйнятті і фіксуванні зовніш-ніх виявів психіки.

НАВЫК — действие, автоматизировавшееся в результате упражне-ния и проходящее через ряд этапов формирования. Различают сен-сорные, умственные (мыслительные, мнестические, волевые) и дви-гательные (психомоторные) Н. Они не только используются, но и формируют ся в процессе деятельности.

НАВИЧКА — дія, що автоматизувалася в результаті вправ і прохо-дить через ряд етапів формування. Розрізняють сенсорні, розумові (мислительські, мнестичні, вольові) і рухові (психомоторні) Н. Вони не тільки використовуються, але і формуються в процесі діяльності.

НАВЫКИ ОБЩЕТРУДОВЫЕ — сложные навыки орга низации рабо-чего места, планирования труда, общие для любой трудовой деятель-ности и существенные для ее результатов, грани чащие с трудовой направленностью личности, трудовыми интереса ми, коллективиз-мом, чувством долга, ответственной зависимости и удовлетворения достигнутым. Формирование Н.о. начинается с детства. НАВИЧКИ ЗАГАЛЬНОТРУДОВІ — складні навички організації ро-бочого місця, планування праці, загальні для будь-якої трудової ді-яльності і суттєві для її результатів, що межують з трудовою спря-мованістю особистості, трудовими інтересами, колективізмом, п очуттям обов’язку, відповідальної залежності і задоволення досяг-нутим. Формування Н.з. починається з дитинства.

НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ — вид психического со стояния, проявляю-щийся в персеверации мышления. Необходимо отличать от сверхцен-ной идеи, т. к. человек обычно борется с Н.и. и за сверхценную идею. Синоним — навязчивое состояние.

НАВ’ЯЗЛИВА ІДЕЯ — вид психічного стану, що проявляється в пер-северації мислення. Необхідно відрізняти від надцінної ідеї, бо лю-дина звичайно бореться з Н.і. і за надцінну ідею. Синонім — нав’язливий стан.

Надежность деятельности

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ — простейший вид мышления (в элементарной форме присущий и высшим обезьянам) как отражение на основе каузального рефлекса связей и отношений предметов и явлений, которые непосредственно вклю чены в практи-ческие действия. У человека на основе Н.-д.м. образуются простей-шие суждения, носящие характер здравого смысла. НАОЧНО-ДІЙОВЕ МИСЛЕННЯ — найпростіший вид мислення (в елементарній формі властивий і вищим мавпам) як відображення на основі каузального рефлексу зв’язків і відношення між предметами та явищами, які безпосередньо включені в практичні дії. У людини на основі Н.-д.м. утворюються простіші судження, що носять харак-тер здорового глузду.

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ — учебное пособие, предназначенное для формирования знаний путем облегчения средствами наглядности по-нимания и запоминания их содержания.

НАОЧНИЙ ПОСІБНИК — навчальний посібник, призначений для формування знань шляхом полегшення засобами наочності розумін-ня і запам’ятовування їх змісту.

НАДЕЖДА — чувство ожидания радостного, благоприятного или избавления от неблагоприятного, связанное с большей или меньшей степенью уверенности в осуществлении желаемого. НАДІЯ — відчуття очікування радісного, сприятливого або позбав-лення від неспри ятливого; пов’язане з більшим або меншим ступе-нем упевненості у здійсненні бажаного.

НАДЕЖНОСТЬ — степень постоянства, с которой данный измери-тельный инструмент позволяет при писывать различным случаям определенные значения.

НАДІЙНІСТЬ — ступінь постійності, з якого даний вимірювальний інструмент дозволяє при писувати різним випадкам певні значення.

НАДЕЖНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — объективный атрибут деятель-ности как вероятность достижения ее цели путем преодоления как трудности, так и сложности. Н.д. определяется и содержанием самой Д., и способностями и подготовленностью ее совершающего.