Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Интеграция : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Интеграция


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ — специфікація процедур, необхідних при проведенні спостереження; уточнення вимірювальних прийомів або засобів дослідження.

ИНТЕГРАЦИЯ (integration) — процесс, пос редством которого час-ти соединяются в целое. Со гласно классической теории, психика чело века начинается как неинтегрированное, неорганизованное Ид и с тановится интегрированной в резуль тате развития Эго. Согласно объект-теории, младенец начинает жизнь в состоянии первичной ин-теграции. Все защиты, кроме сублимации, действуют за счет инте-грации, покупая свободу от тревоги ценой расщепления или вытесне-ния частей потен циально интегрированной самости. Психоаналитическое лечение стремится восстано вить утраченные части самости и увеличить интегра цию.

ІНТЕГРАЦІЯ (integration) — процес, засобом якого частини по-єднуються в ціле. Згідно з класичною теорією, психіка людини по-чинається як інтегративне, неорганізоване Ід і стає інтегрованим в р езультаті розвитку Его. Відповідно до об’єкт-теорії, малюк починає жит тя в стані первинної інтеграції. Всі захисти, крім сублімації, ді-ють за рахунок інтеграції, купуючи свободу від тривоги ціною роз-щеплення або витіснення частин потенційно інтегрованої самості. Психоаналітичне лікування прагне поновити втрачені частини само-сті і збільшити інтеграцію.

ИНТЕЛЛЕКТ (лат. intellectus — понимание, рассудок) — психоло-гическое понятие; часто понимается как способность мышления, р ационального познания. Сейчас, когда кибернетики широко поль-зуются термином «искусственный И.», наиболее удачно такое опре-деление: это отражающая система различных уровней сложности ее природной или технической организации, находящаяся между отра-жаемыми стимулами и отраженными реакциями, система процессов улавливания, запоминания и установления связей между информа-циями, необходимыми для решения задач. У ЭВМ — это механизм, у низших животных — генетические программы, у высших — услов-ные рефлексы, у человека — познание как атрибут сознания. ІНТЕЛЕКТ (лат. intellectus — розуміння, розум, глузд) — психологіч-не поняття; часто розуміється як здатність мислення, р аціонального

Интервальное измерение

пізнання, відносно стійка структура розумових здібностей і ндивіда. Зараз, коли кібернетики широко користуються терміном «штуч-ний І.» найбільш вдале таке визначення: це відображуюча система різних рівнів складності її природної або технічної організації, що знаходиться між відображуючими стимулами і відображеними ре-акціями, система процесів уловлювання, запам’ятовування і уста-новлення зв’язків між інформаціями, необхідними для вирішен-ня завдань. В ЕОМ — це механізм, у нижчих тварин — генетичні п рограми, у вищих — умовні рефлекси, у людини — пізнання як атрибут свідомості.

ИНТЕРВЬЮ (англ. interview) — метод социальной психологии, за-ключающийся в сборе информа ции, полученной в виде ответов на поставленные вопросы. Как правило, вопросы формулируются заранее.

И. — термин, имеющий два значения: основное — беседа журналиста с кем-либо, предназначенная для печати.

Синоним беседы как психологического метода, когда ставится зада-ча получить ответы опрашиваемого на определенные (обычно заранее приготовленные) вопросы. Форма письменного И. — вопросник. ІНТЕРВ’Ю (англ. interview) — метод соціальної психології, що по-лягає в збиранні інформації, отриманої у вигляді відповідей на по-ставлені, як правило, заздалегідь сформульовані питання. І. (в психології) — спосіб отримання соціально-психологічної інфор-мації за допомогою усного опитування.

ИНТЕРВАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ — измерение, классифицирую-щее и упорядо чивающее объекты, после того как они измерены на интерваль ном уровне, а также показывающее, насколько большим или меньшим количеством измеря емого свойства по сравнению с другими объектами они характери зуются.

ІНТЕРВАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ — вимірювання, що класифікує і упорядковує об’єкти, після того як вони виміряні на інтервально-му рівні, а також, що показує, наскільки великою або меншою кіль-кістю вимірювальних властивостей в порівнянні з іншими об’єктами вони характеризуються.