Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Инструментализация : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Инструментализация


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

И. — неожиданное для самого человека нахождение решения какой-нибудь проблемы; внезапное понимание ситуации, что не выводимо из прошлого опыта. С помощью инсайта достигается осмысленное ре-шение проблемы.

ІНСАЙТ (англ. insight — проникливість) — термін психології, що трактується по-різному: в ідеалістичній психології — акт безпосеред-нього пізнання сутності феномену (феноменологія). І. — несподіване для самої людини вирішення будь-якої проблеми; раптове розуміння ситуації, що не витікає з минулого досвіду. За до-помогою інсайта досягається осмислене розв’язання проблеми.

ИНСТИНКТ (instinct) — форма генетически обусловленного поведе-ния или его слагаемого — реагирования, физиологическим механиз-мом которых являются безусловные рефлексы. В этом отличие И. от навыков и деятельности, осуществляемых на основе условных реф-лексов.

И. — врожденное, биологи чески детерминированное побуждение к действию. Согласно классической теории, инстинкт имеет: а) биоло-гический источник; б) запас энергии этого источника; в) цель, т. е. осуществляет спе цифические для данного инстинкта действия, веду-щие к его удовлетворению и к разрядке заключенной в нем энергии; и г) объект, в отношении которого цель может быть достигнута. ІНСТИНКТ (instinct) — пристосувальна вроджена поведінка тварин, зумовлена видовим характером, спадковістю, автоматичністю, біо-логічною доцільністю. Фізіологічним механізмом І. є безумовні реф-лекси. В цьому відмінність І. від навичок і діяльності, що здійсню-ються на підставі умовних рефлексів.

І. — природжене, біологічно детерміноване спонукання до дії. Згідно з класичною теорією психоаналізу, інстинкт має: а) біологічне дже-рело; б) запас енергії цього джерела; в) мету, тобто здійснює специ-фічні для даного інстинкту дії, що ведуть до його задоволення; і до розрядки енергії; яка в ньому знаходиться; г) об’єкт, стосовно якого мета може бути досягнут.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ — спецификация процедур, необходи-мых при ведении наблюдения; уточнение измери тельных приемов или инструментария исследования.