Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Индукция : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Индукция


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

І. не може ні ототожнюватися з особистістю, що нерідко робиться, ні відриватися від неї. Особистість завжди неповторна, і, відповідно, ін-дивідуальна. Але І. людини проявляється не тільки в її особистості, але і в її організмі.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД — принцип педагогики: подход к человеку с учетом конкретных индивидуальных его особенностей и индивидуальности в целом. Учет личностных ценностей поднимает И. п. до уровня личностного подхода принципа психологии. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД — принцип педагогіки: підхід до лю-дини з врахуванням конкретних індивідуальних її особливостей та індивідуальності в цілому. Врахування особистісних властивостей пі-діймає І.п. до рівня особистісного підходу як принципу психології.

ИНДИКАТОР в психологии (греч. indicator — указатель) — величи-на, обобщающая несколько параметров и позволяющая оценивать по соответствующему критерию психическое явление, действие или де-ятельность, в частности при их формализации.

ІНДИКАТОР в психології (грец. indicator — покажчик) — величина, яка узагальнює декілька параметрів і дозволяє оцінити за відповід-ним критерієм психічне явище, дію або діяльність, зокрема, при їх формалізації.

ИНДУКТИРУЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ — мнимое движение неподвиж-ного объекта, которое вызвано движе нием других, окружающих его объектов.

ІНДУКОВАНИЙ РУХ — уявний рух нерухомого об’єкта, який ви-кликаний рухом інших об’єктів, що оточують його.

ИНДУКЦИЯ — рассуждение, в котором выводы о том, что наблю-далось, переносятся на то, что не наблюдалось, т. е. рассуждение, в котором на основа нии конкретного опыта строится абстрактная те-ория.

ІНДУКЦІЯ — міркування, в якому висновки про те, що спостеріга-лося, переносяться на те, що не спостерігалося, тобто міркування, в якому на підставі кон крет но го досвіду будується аб страктна теорія.

Инженерная психология

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологии труда; раз-вивается в самостоятельную психологическую науку. Предмет И.п. — получение, хранение и переработка информации во всех звеньях взаимодействующей системы «коллектив — человек — техника». Ее объект — психологические закономерности этой систе-мы, изучаемые с целью их учета при конструировании и эксплуатации новой техники. И.п. взаимодействует с психологией управления. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ — галузь психології праці; розвиваєть-ся в самостійну психологічну науку. Предмет І.п. — одержання, збері-гання і переробка інформації в усіх ланках взаємодіючої системи «ко-лектив—людина—техніка». Її об’єкт — психологічні закономірності цієї системи, що вивчається з метою їх обліку при конструюванні і експлуатації нової техніки. І.п. взаємодіє з психологією управління.

ИНИЦИАТИВА (лат. initiate — начинать) — проявление творчества в деятельности, внутреннее побуждение к ее новым формам. Синоним — предприимчивость.

ІНІЦІАТИВА (лат. initiare — починати) — прояв творчості в діяль-ності, внутрішнє спонукання до її нових форм. Синонім — ініціативність, завзятість.

ИНИЦИАТИВА ПРОТИВ ВИНЫ (initiative guilt) — третья из вось-ми стадий жизни человека Эриксона. Она соответствует эдиповой фазе классической теории, при чем «инициатива» проявляется interalia в предчув ствии соперничествами с теми, кто оказался там пер вым, что ведет к кульминации в финальном состяза нии за благосклонность ма-тери; неизбежная неудача ве дет к покорности, чувству вины и тревоге. ІНІЦІАТИВА ПРОТИ ПРОВИНИ (initiative guilt) — третя із восьми стадій життя людини згідно з теорією Е.Еріксона. Вона відповідає едиповій фазі класичної теорії, і ця ініціатива проявляється interalia в передчутті суперництва з тими, хто виявився там першим, що веде до кульмінації у фінальному змаганні за прихильність матері; неми-нуча невдача призводить до покірливості, почуття вини і тривоги.

ИНСАЙТ (англ. insight — проницательность) — термин психоло-гии, по-разному трактуемый: в идеалистической психологии — акт н епосредственного познания сущности феномена.