Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Идеомоторика : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Идеомоторика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ідентифікації в дитинстві з батьками, особливо з батьком своєї ста-ті, зменшує почуття ідентичності, але і невдалий відхід від іденти-фікації з ними в підлітковому віці призводить до того ж результату. Почуття ідентичності, ймовірно, є синонімом самосвідомості, і його можна розглядати як суб’єктивний еквівалент Его, яке психоаналі-тична теорія схильна наділяти об’єктивністю.

ИДЕОМОТОРИКА — форма психомоторики, в которой выполняе-мые движения непосредственно и непроизвольно вызваны ярким представлением об их выполнении.

ІДЕОМОТОРИКА — форма психомоторики, в якій рухи, що викону-ються безпосередньо і мимовільно, викликані яскравою уявою про їх виконання.

ИДЕЯ (греч. idea — понятие, представление) — философское поня-тие как форма постижения в мысли объективной реальности. В пси-хологии — четко осознанная мысль как основа дальнейшего п роцесса мышления или деятельности. Процессуальная сторона И. — функ-ция второй сигнальной системы действительности. ІДЕЯ (грец. idea — поняття, уявлення) — філософське поняття як форма досягнення в думці об’єктивної реальності. В психології — чітко осмислена думка як основа подальшого процесу мислення або д іяльності. Процесуальна форма І. — функція другої сигнальної сис-теми дійсності.

ИЕРАРХИЯ — принцип психологии, в соответствии с которым все психические явления должны рассматриваться как ступени, вклю-ченные в иерархическую лестницу, где нижние ступени субордини-рованы (подчинены и управляются) высшими, а высшие — включая низшие в измененном, но не устраненном виде и опираясь на них, — к ним не сводятся. Схемы составлены в соответствии с принципом И. ІЄРАРХІЯ — принцип психології, відповідно до якого всі психоло-гічні явища повинні розглядатися як ступені, включені в ієрархічну систему, де нижчі сходинки субординовані (підпорядковані і управ-ляються) вищими, а вищі — включаючи нижчі в зміненому, але не усуненому вигляді і спираючись на них, — до них не зводяться. Схе-ми складені відповідно за принципом І.

Иерархия общепсихологических категорий

ИЕРАРХИЯ ВИДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

6 путем практической проверки решения в процессе его осущест-вления как завершающего этапа волевого действия;

5          борьбы мотивов как этапа волевого действия;

4          принятия решения на основе умозаключений;

3          проб и ошибок на основе сенсомоторного мышления;

2          быстрого перебора возможных сочетаний в соответствий с про-

граммой;

1          готового на основе памяти.

ІЄРАРХІЯ ВИДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:

6          шляхом практичної перевірки рішення в процесі його здійснен-

ня як завершального етапу вольового діяння;

5          боротьба мотивів як етапу вольового діяння;

4          прийняття рішення на підставі умовиводів;

3          проб і помилок на основі сенсомоторного мислення;

2          швидкого перебору можливих сполучень відповідно до програми;

1 готового на основі пам’яті.

ИЕРАРХИЯ КАТЕГОРИЙ В ПСИХОЛОГИИ — иерархия как прин-цип психологии упорядочивает категории в следующую иерархичес-кую лестницу: философские категории; общенаучные понятия; ка-тегории общепсихологические; категории частнопсихологические; категории отдельных психологических наук.

ІЄРАРХІЯ КАТЕГОРІЙ У ПСИХОЛОГІЇ — ієрархія як принцип пси-хології упорядковує категорії в наступних ієрархічних сходах; філо-софські категорії; загальнонаукові поняття; категорії загальнопси-хологічні; категорії спеціальнопсихологічні; категорії окремих пси-хологічних наук.

ИЕРАРХИЯ ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ — психика понимается через формы психического отражения; их дополняют по-требности (как толчок), внимание (как организация) и психомотори-ка (как объективизация), объединяемые в категорию психических явлений; их высшее обобщение, свойственное только человеку и без них непонятное, — сознание; носителем его и потому подчинений его закономерностям является личность, проявлением которой служит только ей свойственная деятельность, выступающая как основной фактор развития психики на всех иерархических ступенях.

Избирательность восприятия

ІЄРАРХІЯ ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ — психіка розуміється через форми психічного відображення; їх доповнюють потреби (як поштовх), увага (як організація) і психомоторика (як об’-єктивізація), які об’єднуються в категорію психічних явищ. Їх вище узагальнення, категорії психологічних явищ — притаманне тіль-ки людині і без них незрозуміле — свідомість; носієм її і тому під-леглим їй закономірностям є особистість, яка виявляється через ді-яльність, що виступає як основний фактор розвитку психіки на всіх ієрархічних ступенях.

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — качество восприятия вы-делять «фигуру из фона», определяемое потребностями, направ-ленностью или опытом личности (при апперцепции), волей или о собенностями воспринимаемого объекта.

ВИБІРКОВІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ — властивість сприйняття виділя-ти «фігуру на тлі», що зумовлюється потребами, спрямованістю або досвідом особистості (при апперцепції), волею або особливостями сприймаючого об’єкта.

ИЗМЕРЕНИЕ — применение инструментария для подсчета или лю-бого другого спосо ба количественной характеристики результатов наблюдений над действительностью.

ВИМІРЮВАННЯ — застосування інструментарію для підрахунку або будь-якого іншого способу кількісної характеристики результа-тів спостережень дійсності.

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗБРОСА (ДИСПЕРСИИ) — показатель того, как ко-леблются (варьируют) значения признаков вокруг средней тенден-ции, т. е. показатель ее репрезентативности.

ВИМІРЮВАННЯ РОЗКИДАННЯ (ДИСПЕРСІЇ) — показник того, як коливаються (варіюють) значення ознак навколо середньої тен-денції, тобто показник її репрезентативності.

ИЗОЛЯЦИЯ (isolation) — защитный меха низм, с помощью которого субъект изолирует некое событие, препятствуя тому, чтобы оно ста-ло частью континуума значимого для него опыта. Когда с че ловеком произошло что-то неприятное или когда он сделал что-то, что з начимо