Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Дерево психологической науки : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Дерево психологической науки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

наук. На нем, как и на других ветвях, вскоре за развилкой нахо-дятся ветви методологии и истории психологии труда. Выше лежит ряд в етвей — наук, изучающих определенные виды социально высо-козначимого труда. К ним относится военная психология. Самостоя-тельной ветвью стала авиационная психология и быстро и успеш-но развивающаяся на ее основе космическая психология. От ствола психологии труда отходит массивная и быстро развивающаяся ветвь инженерной психологии.

Вершина ствола психологии труда срастается с общей вершиной ство-ла социальной психологии: психологии групп и коллективов и пси-хологии коллективного творчества, а вершинные ветви всего ствола социальной психологии, в свою очередь, — с вершинами психологии личности и индивидуального творчества ствола индивидуальной пси-хологии.

Ансамбль вершинных ветвей Д.п.н. становится вершиной самосто-ятельной психологической науки — психологии идеологической р аботы как осуществления идеологической функции психологии. Стволы, корни, ветви и веточки Д.п.н. моделируют следующую ие-рархию компонентов психологии как науки в целом: частная психо-логическая наука, отрасль психологии, психологическая проблема, психологическая тема.

ДЕРЕВО ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ — модель становлення і розви-тку, структури і взаємодії різних галузей психологічної науки, число яких нині наближається до 100 і які вже неможливо дати в лінійному або двомірному плані.

Корні Д.п.н. — філософські проблеми психології. Вони розгалужу-ються на теорію відображення, рефлекторну теорію психіки, вчен-ня про принципи психології, її методологію і швидко зростаючий ко-рінь, що одержав назву математичної психології. Переходом коренів у стовбур психологічної науки служить і сторія психології. Вище лежить основний стовбур загальної психології. Від нього відходить гілка порівняльної психології. Вона розгалужуєть-ся на два стовбури: індивідуальної психології і соціальної психоло-гії, кінцеві гілки яких частково не тільки переплітаються, але і зро-щуються також, як і вершини цих двох стовбурів. Нижче і нших від стовбура індивідуальної психології відходять гілки п сихофізики і

Дерево психологической науки

психофізіології. Трохи вище них, з боку тилу, починається стовбур медичної психології з дефектопсихологією, розгалуженою на олі-гофрено-, сурдо- і тифлопсихологію; вона розгалужується з т ильного боку тому, що патологія — відхилення від норми. Вище розташову-ється вікова психологія, розгалужена на дитячу психологію, психо-логію юнацького віку і геронтопсихологію. Ще вище цей стовбур стає диференційною психологією. Майже від її фундаменту відходить гіл-ка психодіагностики з психопрогностикою. Закінчується стовбур і ндивідуальної психології двома вершинами: психологією індивіду-альної творчості і психологією особистості; і гілки, що відходять від обох цих стовбурів, зростаються з гілками, що відходять від вершини стовбура соціальної психології.

Другий стовбур Д.п.н. — стовбур соціальної психології. Від нього після гілок її методології та історії відходять гілки палеопсихології, історичної психології, етнопсихології. Тут же, з тильного боку, від-ходить гілка психології релігії, а з фронтальної — психології мис-тецтва і бібліотечної психології.

Вище стовбур знову роздвоюється: один продовжує систему соціаль-но-психологічних наук як комунікативно-психологічних, а інший представляє групу наук психології праці.

Першою по стовбурі комунікативно-психологічних наук розміщена гілка психології спорту. Вище у фронтальному напрямі відходить потужна гілка педагогічної психології. Окремі її гілки тягнуться до більшості інших гілок всього дерева, з багатьма переплітаються, а з деякими навіть зростаються. До числа останніх належать бібліотечна психологія, психогігієна, трудова терапія, професійна орієнтація, ви-правно-трудова психологія, психологія управління. Наступна гілка на стовбурі соціально-психологічних наук — юридична психологія. Гілка психології праці є достатньо міцний стовбур, що відходить від основного стовбура соціально-психологічних наук. На ньому, як і на інших гілках, невдовзі за розгалуженням знаходяться гілки методо-логії і історії психології праці. Вище лежить ряд гілок — наук, що вивчають певні види соціально високої значимості праці. До них від-носиться військова психологія. Самостійною гілкою стала авіаційна психологія і космічна психологія, яка швидко і успішно розвивалась на її основі. Від стовбура психології праці відходить масивна гілка ін-женерної психології, що швидко розвивається.