Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Дедукция : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Дедукция


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ДВОВИМІРНА СТАТИСТИКА — статистика, що узагальнено відобра-жає залежність між двома змінними.

ДВУСТОРОННЯЯ СТОЛБИКОВАЯ ДИАГРАММА — график, на ко-тором столбики изобра жают варьирование перемен ной выше или ниже некоторой нормы.

ДВОСТОРОННЯ СТОВПЧАСТА ДІАГРАМА — графік, на якому стовп-чики зобража ють варіювання змінної вище або нижче деякої норми.

ДЕАВТОМАТИЗАЦИЯ — закономерное для навыка исчезновение его автоматизации под влиянием ряда факторов: перерывов в рабо-те, эмоций, утомления, болезненного самочувствия, ускорения тем-па работы и т. д.

ДЕАВТОМАТИЗАЦІЯ — закономірне для навичок зникнення їх ав-томатизації під впливом ряду факторів: перерв у роботі, емоцій, стом-лення, хворобливого самопочуття, прискорення темпу роботи та ін.

ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ (лат. gradus — ступень, фр. degrada¬tion — упадок) — распад как ослабление субординации иерархичес-ки высшими уровнями низших уровней динамической функциональ-ной структуры личности. Д.л. может быть социально обусловлена и связана с аморальным и противоправным поведением личности. Она вызывается также психическим заболеванием, наркоманией, алко-голизмом и склерозом мозга (особенно в старческом возрасте). Наибо-лее выраженная болезненная форма Д.л. — психический маразм. ДЕГРАДАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ (лат. gradus — ступінь, фр. — degrada¬tion — занепад) — розпад або послаблення субординації ієрархічно вищими рівнями нижчих рівнів динамічної функціональної струк-тури особистості. Д.о. може бути соціально обумовлена і пов’язана з аморальною і протиправною поведінкою особистості. Вона обумовле-на також психічними захворюваннями, наркоманією, алкоголізмом і склерозом мозку (особливо в похилому віці). Найбільш виражена хвороблива форма Д.о. — психічний маразм.

ДЕДУКЦИЯ (лат. deductio — выведение) — вид умозаключения от общих суждений к частному; метод познания.

ДЕДУКЦІЯ (лат. deductio — виведення) вид умовиводу від загальних суджень до часткових; метод пізнання.