Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Группа реальная : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Группа реальная


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ГРУПА-АСОЦІАЦІЯ (лат. associare — сполучаю, об’єдную) — група, що піднялася в ієрархії розвитку груп вище номінальної, оскільки завдання діяльності її членів уже починають об’єднуватися є диною метою і впливати на міжособистісні відносини.

ГРУППА-КОНГЛОМЕРАТ (лат. congloineratus — скопившийся) — низ-ший уровень развития коллектива: собравшаяся (или собранная) груп-па, еще не осознавшая единой цели своей совместной деятельности. ГРУПА-КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomeratus — скупчений) — най-нижчий рівень розвитку колективу: зібрана група, яка не усвідомила єдиної мети своєї спільної діяльності.

ГРУППА КОНТАКТНАЯ — группа, объединенная общением на од-ной территории (бригада, школьный класс, спортивная команда, рота и т.п.).

ГРУПА КОНТАКТНА — група, об’єднана на одній території (брига-да, шкільний клас, спортивна команда, рота тощо).

ГРУППА-КООПЕРАЦИЯ (лат. cooperatio — сотрудничество) — груп-па, осуществляющая совместную деятельность, при которой «...мно-го лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства...». Ее межличностные отноше-ния четко подчинены цели совместной деятельности. ГРУПА-КООПЕРАЦІЯ (лат. cooperatio — співробітництво) — група, що здійснює спільну діяльність, при якій «...багато осіб планомірно працює поруч і у взаємодії один з одним в одному і тому ж процесі виробництва або в різних, але пов’язаних між собою процесом виробництва...». Її між-особистісні відносини чітко підпорядковані меті спільної діяльності.

ГРУППА РЕАЛЬНАЯ — группа, конкретно существующая в опред-еленном пространстве и времени и являющаяся общностью. Г.р. мо-жет являться контактной группой или может ею стать (большой за-вод, вуз и т. д.). В этом ее отличие от условной группы. ГРУПА РЕАЛЬНА — група, що конкретно існує в певному просторі і часі і є спільністю. Г.р. може бути конкретною групою або може нею стати (великий завод, вищий навчальний заклад та ін.). В цьому її відмінність від умовної групи.

Группа условная

ГРУППА УСЛОВНАЯ — группа, реально не существующая, а по-добранная по определенному признаку (школьники 1-го класса, н аладчики, пенсионеры и т. д.).

ГРУПА УМОВНА — група, реально не існуюча, а підібрана за пев-ними ознаками (учні 1-го класу, наладчики, пенсіонери і та ін.).

ГРУППА ЭТАЛОННАЯ — см. референтная группа. ГРУПА ЕТАЛОННА — див. референтна група.

ГРУППОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — социологический и социально-психологический феномен, продукт общения, не равный механичес-кой сумме деятельности людей, входящих в группу. Г.д. имеет следующий иерархический ряд видов, различаемых в основном по их целям (его лучше читать с конца): коллективная д еятельность; совместная деятельность; деятельность вместе; одно-временная деятельность.

ГРУПОВА ДІЯЛЬНІСТЬ — соціологічний і соціально-психологіч-ний феномен, продукт спілкування, що не дорівнює механічній сумі діяльності людей, які входять до групи.

Г.д. має такий ієрархічний ряд видів, що відрізняються в основному за їх метою (його краще читати з кінця): колективна діяльність, од-ночасна діяльність, сумісна діяльність і діяльність разом.

ГРУППОВАЯ ПОЗИЦИЯ (лат. positio — положение, расположение, частей, получившее значение и исходной точки зрения) — свойство группы, обобщающее групповые мнения и групповую оценку, кото-рая может принять форму групповой нормы. Г.п. проявляется в груп-повой деятельности, взаимодействуя с уровнем развития группы. ГРУПОВА ПОЗИЦІЯ (лат. positio — положення, розташування час-тин, що одержало значення і вихідну точку зору) — властивість г рупи, яка узагальнює групові думки і групову оцінку, яка може прийняти форму групової норми. Г.п. проявляється в груповій діяльності, взає-модіючи з рівнем розвитку групи.

ГРУППОВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ — социальнопсихологическое яв-ление, означающее различные аспекты и уровни совместимости ин-дивидов в группе, объясняющее, почему не любые люди, собранные в группу, дают одинаковую эффективность групповой деятельности.