Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Гипноз : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Гипноз


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Т акож організоване й сприйняття цього світу. Людина сприймає світ як «певне організоване ціле», а не просто «суму його частин». Мож-ливо, такий механізм сприйняття існує у людини ще до народження.

ГИЛОЗОИЗМ — см. панпсихизм. ГІЛОЗОЇЗМ — див. панпсихізм.

ГИПЕРКИНЕЗ (греч. hyper — сверх, kinēsis — движение) — чрез-мерные непроизвольные движения, вызванные эмоциями, сильные и стойкие — заболеванием центральной нервной системы. ГІПЕРКІНЕЗ (грец. hyper — над, kinēsis — рух) — надмірні мимо-вільні рухи, що викликані емоціями. Сильні і стійкі рухи, викликані захворюванням центральної нервової системи.

ГИПЕРСПОСОБНОСТИ — способности, или очень выраженные и рано проявляющиеся (у вундеркиндов), или редко встречаемые (эй-детизм, обратное произнесение слов, феноменальный счет в уме, «кожное зрение», ощущение препятствий слепыми и т. д.). ГІПЕРЗДІБНОСТІ — здібності, які яскраво виражені і рано виявлені (у вундеркіндів), або що рідко зустрічаються (ейдетизм, «дзеркаль-но» вимовлене слово, феноменальна лічба в умі, «шкірний зір», від-чуття перешкод сліпими тощо).

ГИПНАГОГИЧЕСКИЙ (hypnagogic) — относящийся к дремотному состоянию, возникаю щему при засыпании (см. сон), и к таким явле-ниям как галлюцинации, имеющим место во время этого состояния. ГІПНАГОГІЧНИЙ (hypnagogic) — відноситься до сонливого стану, що виникає під час засинання (див. сон), і до таких явищ, як галюци-нації, які мають місце під час цього стану.

ГИПНОЗ (греч. hypnos — сон) — искусственно вызванное сноподоб-ное психическое состояние, сопровождающееся раппортом между суггерендом и суггестором.

ГІПНОЗ (грец. hypnos — сон) — штучно викликаний сноподібний психічний стан, трансоподібний стан, що супроводжується рапортом між сугерендом і сугестором.

Гипнопомпический

ГИПНОПОМПИЧЕСКИЙ (hupnopompic) — относящийся к дремотно-му состоянию, кото рое появляется в период пробуждения от сна, и к возникающим в этом состоянии явлениям типа галлюцинаций. ГІПНОПОМПІЧНИЙ (hupnopompic) — відноситься до сонливого ста-ну, який проявляється під час пробудження від сну до явищ типу га-люцинацій, що виникають в цьому стані.

ГИПНОТИЗАБЕЛЬНОСТЬ — свойство личности подвергаться гип-нозу с различной степенью скорости и глубины. Синоним — гипнабельность.

ГІПНОТИЗАБЕЛЬНІСТЬ — властивість особистості підлягати гіп-нозу з різним ступенем швидкості і глибини. Синонім — гіпнабельність.

ГИПОТЕЗА — утверждение, предсказывающее существование неко-торой зависи мости (некоторых зависимостей) между переменными. ГІПОТЕЗА — твердження, що передбачає існування деякої залеж-ності (деяких залежностей) між змінними.

ГИСТОГРАММА — столбиковая диаграмма, на которой показано распределение значений некоторой переменной.

ГІСТОГРАМА — стовпчаста діаграма, на якій пока заний розподіл значень деякої змінної.

ГЛАЗОМЕР — способность с различной точностью воспринимать, оценивать и сравнивать величины зрительно воспринимаемых объектов, интервалов между ними и расстояний до них. ОКОМІР — здатність з різною точністю сприймати, оцінювати і по-рівнювати величини зоровосприйнятих об’єктів, інтервалів між ними і відстаней до них.

ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — обобщенное название ряда яв-лений в психологии, примыкающих к гормической психологии и фрейдизму.

ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ — узагальнена назва ряду напрямів в психології. До неї належать: класичний психоаналіз З. Фрейда, інди-відуальна психологія А. Адлера, структурний психоаналіз К. Юнга.