Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕРМИНЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

ТЕРМИНЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

А

Абсолютный порог / Абсолютний поріг   5

Абстрагирование / Абстрагування             5

Абстракция / Абстракція      5

Абсурд / Абсурд        5

Абулия / Абулія         5, 6

Аварийная ситуация / Аварійна ситуація 6

Авиационная психология / Авіаційна психологія            6

Автокинетическое движение / Автокінетичний рух       6

Автоматизация / Автоматизація     6, 7

Автоматизм / Автоматизм   7

Авторитарный стиль руководства / Авторитарний стиль

керівництва   7, 8

Авторитет / Авторитет        8

Агапэ / Агапе 8

Агареакция / Агареакція       8

Агент / Агент 8, 9

Агрессивность / Агресивність        9

Агрессия / Агресія     9, 10

Адаптация психологического метода / Адаптація

Адаптивность / Адаптивність         11

Аддитивный индекс / Адитивний індекс  11

Адекватность психических реакций / Адекватність психічних

Акселерационные ощущения / Акселераційні відчуття    12

Аксидентная ситуация / Аксидентна ситуація       12

Активизация в психологии / Активізація в психології      13

Активность / Активність     13

Термины общей психологии

Активность личности / Активність особистості    13

Активность познавательная / Активність пізнавальна     13

Активноть сознания / Активність свідомості         13, 14

Активный отдых / Активний відпочинок              14

Активный словарь личности / Активний словник особистості             14

Актуализация / Актуалізація             14

Актуальное / Актуальне        14, 15

Актуальное призвание / Актуальне покликання  15

Актуальные способности / Актуальні здібності     15

Акцептор действия / Акцептор дії  15, 16

Акцентуирование личности / Акцентування особистості           16

Алгоритм деятельности человека-оператора / Алгоритм

діяльності людини-оператора          16

Алкоголизм / Алкоголізм      16

Алогизм / Алогізм      17

Альтернативность психических явлений / Альтернативність

психічних явищ          17

Амбивалентность / Амбівалентність          17, 18

Амнезия / Амнезія     18

Аморальное действие и деятельность / Аморальні діяння

і діяльність      18

Анализ / Аналіз          18

Анализатор / Аналізатор       19

Анализ временного (динамического) ряда / Аналіз

тимчасового (динамічного) ряду     19

Аналогія в психології / Аналогия в психологии    19

Анамнез / Анамнез    19, 20

Ангедония / Ангедонія          20

Анима, анимус / Аніма, анімус        20

Анкета / Анкета         20

Анкета психологическая / Анкета психологічна    20, 21

Аномалия / Аномалія            21

Анорексия / Анорексія          21

Антецедентная переменная / Антецедентна змінна         21

Антиципация / Антиципація           21

Антропоморфизм / Антропоморфізм          22

Термины общей психологии

Апатия / Апатія          22

Апперцепция / Аперцепція              22, 23

Артикуляция / Артикуляція              23

Архитеп / Архитип    23

Асоциальное поведение / Асоціальна поведінка              23

Ассоциативная психология / Асоціативна психологія     23, 24

Ассоциация / Асоціація        24

Атрибут / Атрибут     24

Атрибуты деятельности / Атрибути діяльності     24

Атрибуты личности / Атрибути особистості         25

Атрибуты психики / Атрибути психіки      25

Атрибуты сознания / Атрибути свідомості            25

Аутентичный и неаутентичный / Аутентичний і неаутентичний ..25

Аутизм / Аутизм        25

Аутистическое мышление / Аутистичне мислення          26

Аутогенная тренировка / Аутогенне тренування              26

Аутсайдер / Аутсайдер          26

Афазия / Афазія          26

Афаниз / Афаніз         27

Афония / Афонія        27

Аффект / Афект           27, 28

Аффект неадекватности / Афект неадекватності    28

Аффект паталогический / Афект патологічний      28

Аффективное расстройство, психоз / Афективний

розлад, психоз            28

Афферентный / Аферентний            28

Б

Базисное доверие и недоверие / Базисна довіра і недовіра         29

Баръер психологический / Бар’єр психологічний             29

Бдительность оператора / Пильність оператора    29, 30

Безусловный рефлекс / Безумовний рефлекс         30

Белый шум / Білий шум         30

Беседа / Бесіда            30

Бесплановый / Безплановий            30

Термины общей психологии

Бессознательное / Безсвідоме          31

Бета вес, или бетакоэффициент / Бета вага, або бетакоефіцієнт              31

Библиографическое описание / Бібліографічний опис     31

Библиография / Бібліографія             31

Библиотечная психология / Бібліотечна психологія         31, 32

Бинауральный эффект / Бінауральний ефект          32

Бинокулярное зрение / Бінокулярний зір    32

Биогенетический закон / Біогенетичний закон     32, 33

Биографический метод изучения личности / Біографічний

метод вивчення особистості            33

Биологизация личности / Біологізація особистості           33

Биологическое в психике / Біологічне в психіці    34

Биологическое отражение / Біологічне відображення      34

Биомеханика / Біомеханіка    34

Биополя / Біополя      34

Биопсихическое / Біопсихічне         34

Бисексуальный, бисексуальность / Бісексуальний,

бісексуальність           35, 36

Бихевиоризм / Біхевіоризм  36, 37

Бланк интервью / Бланк інтерв’ю  37

Близость против изоляции / Близькість проти ізоляції     37

Боль / Біль       37

Больная личность / Хвора особистість       38

Борьба мотивов / Боротьба мотивів            38

Бред / Марення          38, 39

В

Валидность (обоснованность) / Валідність (обґрунтованість)     40

Валидность внешняя (обоснованность) / Валідність

зовнішня (обґрунтованість)              40

Валидность внутренняя (обоснованность) / Валідність

внутрішня (обґрунтованість)            40

Валидность психологического метода / Валідність

психологічного методу         40, 41

Вдохновение / Натхнення    41

Термины общей психологии

Вера / Віра       41

Вербализация / Вербализація           41, 42

Вероятностное мышление / Імовірне мислення    42

Вероятностное прогнозирование / Імовірне прогнозування       42

Версия / Версія           43

Вестибулярное ощущение / Вестибулярне відчуття          43

Взаимодействие / Взаємодія            43, 44

Взаимодействие личности и деятельности / Взаємодія

особистості і діяльності         44

Взаимодействие навыков / Взаємодія навичок     44

Взаимодействие процессуального и содержательного в психике

/ Взаємодія процесуального і змістовного в психіці          44, 45

Взаимодействие процессуального и содержательного

в развитии личности / Взаємодія процесуального і змістовного

в розвитку особистості         45

Взаимодействие структур сознания, личности и деятельности

/ Взаємодія структур свідомості, особистості і діяльності             45, 46

Виды речевого общения / Види мовного спілкування     46

Включенное наблюдение / Включене спостереження     46

Вкус / Смак     46

Влечение / Потяг       47

Внешняя и внутренняя структуры группы / Зовнішня

і внутрішня структури групи            47

Внимание / Увага      47

Внимания интенсивность / Уваги інтенсивність              47

Внимания концентрированность / Уваги концентрованість      48

Внимания направленность / Уваги спрямованість           48

Внимание непроизвольное / Увага мимовільна    48

Внимания объем / Уваги обсяг        48

Внимания переключение / Уваги перемикання    49

Внимание произвольное / Увага довільна             49

Внимания распределение / Уваги розподіл           49, 50

Внимания стойкость / Уваги cтійкість        50

Внутреннеличностные противоречия / Внутрішньоособистісні

протиріччя      50, 51

Внутренний конфликт / Внутрішній конфлікт        51

Внутренний мир личности / Внутрішній світ особистості           51

Термины общей психологии

Внутренняя речь / Внутрішня мова             51

Внутрипрофессиональная дифференциация

/ Внутрішньопрофесійна диференціація      51

Внушаемость / Навіюваність            52

Внушение / Навіювання        52

Возбуждение / Збудження    52

Возрастная психология / Вікова психологія           52, 53

Волевое усилие / Вольове зусилля              53

Воля / Воля     53

Воля коллектива / Воля колективу              53

Воображение / Уява              53, 54

Воображение репродуктивное / Уява репродуктивна      54

Воображение творческое / Уява творча     54

Вопрос с закрытым набором возможных ответов / Питання

із закри тих набірних мож ливих відповідей          54

Вопрос с открыты ми возможностями для ответа / Питання

з відкритими можливостями для відповіді             54

Вопросник психологический / Запитувальник психологічний  55

Воспитание / Виховання      55

Воспитывающее обучение / Виховуюче навчання           55

Восприятие / Сприйняття    56

Восприятие животных / Сприйняття тварин        56

Воспроизведение / Відтворювання             56

Воспроизводимость эксперимента / Відтворюваність

експерименту             56

Впечатление / Враження      57

Впечатлительность / Вразливість    57

Время реагирования / Час реагування        57

Время реакции / Час реакції             57

Врожденное в психике / Природжене в психіці    57

Вторая сигнальная система действительности / Друга

сигнальна система дійсності            57, 58

Вторичный анализ / Вторинний аналіз      58

Вундеркинд / Вундеркінд      58

Выборка / Вибірка      58

Выборка квотная / Вибірка квотна              59

Выразительные движения / Виразні рухи              59

Высшая нервная деятельность / Вища нервова діяльність           59

Термины общей психологии

Г

Галлюцинация / Галюцинація         60

Гаммакоэффициент (G) / Гаммакоефіцієнт (G)       60

Гебефрения / Гебефренія       61

Генезис психологический / Генезис психологічний         61

Генерализуемость / Генералізованість        61

Генеральная совокупность / Генеральна сукупність         61

Гениальность / Геніальність             61

Геронтопсихология / Геронтопсихологія  61, 62

Гетеросексуальный, гетеросексуальность / Гетеросексуальний,

гетеросексуальність  62

Гетерогенность / Гетерогенність     62

Гештальт / Гештальт              62

Гештальтпсихология / Гештальтпсихологія           62, 63

Гилозоизм / Гілозоїзм            63

Гиперкинез / Гіперкінез        63

Гиперспособности / Гіперздібності             63

Гипнагогический / Гіпнагогічний  63

Гипноз / Гіпноз          63

Гипнопомпический / Гіпнопомпічний       64

Гипнотизабельность / Гіпнотизабельність             64

Гипотеза / Гіпотеза    64

Гистограмма / Гістограма     64

Глазомер / Окомір      64

Глубинная психология / Глибинна психологія      64

Глубинный глазомер / Глибинний окомір             65

Гнев / Гнів      65

Голод / Голод             65

Гомеостаз / Гомеостаз           65, 66

Гомеостат / Гомеостат          66

Гомогенность / Гомогенність           66

Гомология в психологии / Гомологія в психології            66

Гомоморфизм в психологии / Гомоморфізм в психології             66, 67

Гомосексуальный / Гомосексуальний         67, 68

Горе / Горе      68

Гормическая психология / Гормічна психологія    68

Термины общей психологии

Готовность к труду / Готовність до праці  68, 69

Готовность памяти / Готовність пам’яті     69

Графология / Графологія       69

Графомания / Графоманія     70

Группа людей / Група людей           70

Группа автономная / Група автономна      70

Группа-ассоциация / Група-асоціація         70, 71

Группа-конгломерат / Група-конгломерат             71

Группа контактная / Група контактна         71

Группа-кооперация / Група-кооперація     71

Группа реальная / Група реальна    71

Группа условная / Група умовна     72

Группа эталонная / Група еталонна            72

Групповая деятельность / Групова діяльність        72

Групповая позиция / Групова позиція        72

Групповая совместимость / Групове сумісництво            72, 73

Групповое мнение / Групова думка            73

Групповое сознание / Групова свідомість              73

Гуманизация техники / Гуманізація техніки           73

Д

Дактилология / Дактилологія           74

Дальтонизм / Дальтонізм      74

Данные / Дані            74

Двигательные реакции / Рухові реакції       74

Движение в психологии / Рух в психології            74

Двумерная статистика / Двовимірна статистика  74, 75

Двусторонняя столбиковая диаграмма / Двостороння

стовпчаста діаграма  75

Деавтоматизация / Деавтоматизація           75

Деградация личности / Деградація особистості    75

Дедукция / Дедукція              75

Дееспособность / Дієздатність         76

Дежа вю / Дежа вю  76

Термины общей психологии

Действие / Дія            76

Дежа вю / Дежа вю  76

Делинкветная ситуация / Делінквентна ситуація              76

Делинквентность / Делінквентність           77

Делирий / Делірій      77

Деловые игры / Ділові ігри  77

Демографическая группа / Демографічна група     77

Денотат / Денотат     77

Депрессия психическая / Депресія психічна          77, 78

Депривация / Депривація     78, 79

Дереализация / Дереализація           79

Дерево психологической науки / Дерево

психологічної науки              79–83

Дермолексия / Дермолексія              83

Детектор лжи / Детектор брехні      83

Детерминизм как принцип психологии / Детермінізм

як принцип психології          84

Дефектопсихология / Дефектопсихологія  84

Дефиниция психологическая / Дефініція психологічна    84

Деятельность / Діяльність     84, 85

Деятельность вместе / Діяльність разом     85

Деятельность практическая / Діяльність практична          85

Деятельность теоретическая / Діяльність теоретична       85, 86

Диагноз / Діагноз       86

Диаграмма рассеяния / Діаграма розсіяння            86

Дидактогении / Дидактогенії           86, 87

Дизъюнктивность психического явления / Диз’юнктивність

психічного явища      87

Дикция / Дикція         87

Дилетант / Дилетант             87

Динамическая модель / Динамічна модель            87

Динамическая структура / Динамічна структура  88

Динамическая функциональная структура личности / Динамічна

функціональна структура особистості         88

Динамичность психики / Динамічність психіки    88

Дискриминантная валидность (обоснованность) / Дискримінантна

валідність (обґрунтованість)            88, 89

Термины общей психологии

Дискурсивное мышление / Дискурсивне мислення         89

Диссимуляция / Дисимуляція          89

Диссоциация / Дисоціація    89

Дисциплинированность / Дисциплінованість      89, 90

Дифференциальная психология / Диференційна психологія       90

Дифференциальный порог / Диференційний поріг          90

Доверие / Довір’я (довіра)    90

Доверительное общение / Довірче спілкування    90

Доминанта / Домінанта        90, 91

Доминирующий вид деятельности / Домінуючий вид

діяльності        91

Доминирующий мотив / Домінуючий мотив        91

Дополнительные цвета / Додаткові кольори         91, 92

Дружба / Дружба       92

Е

Единица анализа / Одиниця аналізу           93

Единство сознания, личности и деятельности / Єдність

свідомості, особистості, діяльності              93

Естественный эксперимент / Природній експеримент    93

Ж

Жаргон / Жаргон       94

Желание / Бажання  94

Жизнедеятельность / Життєдіяльність        94, 95

Жизненная позиция личности / Життєва позиція особистості ....95

З

Забота / Піклування  96

Забывание / Забування         96

Зависимая переменная / Залежна змінна  96

Зависимая переменная в психологическом эксперименте

/ Залежна змінна в психологічному експерименті             96

Термины общей психологии

Зависимость, инфантильная и взрослая / Залежність

інфантильна і доросла           97

Зависть / Заздрість     97, 98

Задатки / Задатки (здібності)            98

Задача / Завдання      98

Задачи психологии / Завдання психології              98

Закон Вебера-Фехнера / Закон Вебера-Фехнера  98, 99

Закон контраста / Закон контрасту              99

Закон психологии / Закон психології          99

Закон силы / Закон сили       99

Законы развития навыков (Р.Н.): / Закон

розвитку навичок (Р.Н.):       100

З. эффекта / З. ефекту             100

З. изменения скорости Р.Н. / З. зміни швидкості Р.Н. .    100

З. неравномерности Р.Н. / З. нерівномірності Р.Н. .         100

З. плато в Р.Н. / З. плато в Р.Н. .     100

З. отсутствие предела Р.Н. / З. відсутності межі Р.Н. .      100, 101

Закон Рибо / Закон Рібо        101

З. угасания навыка / З. погашення навички           101

Замыкание / Замикання        101

Запас слов / Запас слів          101

Запечатление / Засвідчення             101

Запоминание / Запам‘ятовування  101

Застенчивость / Сором’язливість    102

Заторможенность / Загальмованість           102

Затруднения общения / Труднощі спілкування      102

Здоровье / Здоров’я  103

Здравый смысл / Здоровий глузд    103

Знак в психологии / Знак в психології        103, 104

Знание / Знання         104

Значение / Значення             104, 105

Значимость / Значущість       105

Значимость результатов / Значущість результатів             105

Зоопсихология / Зоопсихологія       105

Зоофилия / Зоофілія  106

Зрелый и незрелый / Зрілий і незрілий       106

Зубрежка / Зубріння  106

Термины общей психологии

И

Игра / Гра        107

Игра «дилемма заключенного» / Гра «дилема,

що виникає перед ув’язненим»       107

ИД (ID) / ІД (ID)         107–109

Идеал / Ідеал  109

Идеализация / Ідеалізація      109, 110

Идеальное в психике / Ідеальне в психіці  110, 111

Идейность / Ідейність           111

Идентификация / Ідентифікація       111–113

Идентичность / Ідентичність           113, 114

Идеомоторика / Ідеомоторика         114

Идея / Ідея       114

Иерархия / Ієрархія    114

Иерархия видов принятия решения / Ієрархія видів прийняття

рішення           115

Иерархия категорий в психологии / Ієрархія категорій

у психології     115

Иерархия общепсихологических категорий / Ієрархія

загальнопсихологічних категорій    115, 116

Избирательность восприятия / Вибірковість сприйняття            116

Измерение / Вимірювання    116

Измерение разброса (дисперсии) / Вимірювання розкидання

(дисперсії)       116

Изоляция / Ізоляція    116, 117

Иллюзия / Ілюзія        117, 118

Имитационная модель / Імітаційна модель            118

Импотенция / Імпотенція     118, 119

Импринтинг / Імпринтинг  119

Импульсивные акты / Імпульсивні акти     119

Индивид / Індивід     120

Индивидуализм / Індивідуалізм       120

Индивидуальная психология / Індивідуальна психологія            120

Индивидуальность / Індивідуальність        120, 121

Индивидуальный подход / Індивідуальний підхід            121

Индикатор в психологии / Індикатор в психології            121

Термины общей психологии

Индуктируемое движение / Індукований рух        121

Индукция / Індукція  121

Инженерная психология / Інженерна психологія             122

Инициатива / Ініціатива       122

Инициатива против вины / Ініціатива проти провини  122

Инсайт / Інсайт          122, 123

Инстинкт / Інстинкт              123

Инструментализация / Інструменталізація             123, 124

Интеграция / Інтеграція        124

Интеллект / Інтелект             124, 125

Интервью / Інтерв’ю             125

Интервальное измерение / Інтервальне вимірювання     125

Интерес / Інтерес       126

Интериоризация / Інтеріоризація    126

Интернализация / Інтерналізація     126

Интерорецепторы / Інтерорецептори         126, 127

Интероцепция / Інтероцепція          127

Интерперсональный / Інтерперсональний            127

Интерпретация / Інтерпретація       127, 128

Интерференция навыков / Інтерференція навичок           128

Интерференция памяти / Інтерференція пам’яті    128, 129

Интонация / Інтонація          129

Интроверт / Інтроверт          129

Интроекция / Інтроекція       129, 130

Интроспективная психология / Інтроспективна психологія        130

Интроспекция / Інтроспекція           130, 131

Интуиция / Інтуїція    131

Инфантилизм / Інфантилізм             131, 132

Инфантильный / Інфантильний      132, 133

Информация / Інформація     133

Инцест / Інцест          133

Искусственный интеллект / Штучний інтелект     133

Исправительнотрудовая психология / Виправно трудова

психологія       133

Испытуемый / Досліджуваний        134

Истерия / Істерія        134, 135

История психологии / Історія психології    135

Термины общей психологии

К

Карта личности / Карта особистості           136 –140

Катарсис / Катарсис              141

Кататония / Кататонія           141

Категории медицинской психологии / Категорії медичної

психології        141

Категории общепсихологические / Категорії

загальнопсихологічні            141, 142

Категории психологии труда / Категорії психології праці            142

Категории психологических наук / Категорії психологічних

наук     142, 143

Категории социальной психологии / Категорії соціальної

психології        143

Категории частнопсихологические / Категорії

спеціальнопсихологічні        143, 144

Категории юридической психологии / Категорії юридичної

психології        144

Катексис / Катексис              145

Каузальный рефлекс / Каузальний рефлекс           145, 146

Качества внимания / Якості уваги              146

Качество психического феномена / Якість психічного феномену .. 146 Квазиэксперименталь ное исследование / Квазіекспериментальне

дослідження  146

Квалиметрия психологическая / Кваліметрія психологічна         146

Квант / Квант            147

Квантификация в психологии / Квантифікація в психології        147

Кванторы / Квантори           147

Кинестезические ощущения / Кінестетичні відчуття        148

Клаустрофобия / Клаустрофобія      148

Клептомания / Клептоманія            148

Ключевое слово или ключевая фраза / Ключове слово або

ключова фраза            148

Ключевые понятия / Ключові поняття       149

Ковариационные отношения / Коваріаційні відношення            149

Когнитивный / Когнітивний           149

Когнитивный дисонанс / Когнітивний дисонанс            149

Когортное обследование / Когортне обстеження             149

Термины общей психологии

Кодирование / Кодування    150

Кодировальный бланк / Кодувальний бланк        150

Кодировщик / Кодувальник             150

Коллектив / Колектив           150

Коллективизм / Колективізм           150, 151

Коллективная деятельность / Колективна діяльність       151

Коллективное мышление / Колективне мислення           151, 152

Коллективное руководство / Колективне керівництво    152

Коллективность / Колективність     152

Коллективные способности / Колективні здібності         152

Командование / Командування       152, 153

Коммуникативная деятельность / Комунікативна діяльність .... 153

Коммуникативные способности / Комунікативні здібності         153

Компенсаторность / Компенсаторність     153

Компенсация психическая / Компенсація психічна         153, 154

Комплекс / Комплекс            154

Комплексы ощущений / Комплекси відчуттів       154

Компонент структуры / Компонент структури     154, 155

Компьютерная имитация / Комп’ютерна імітація            155

Компьютерная модель / Комп’ютерна модель      155

Комфорт / Комфорт  155

Конвергентная валидность (обоснованность) / Конвергентна

валідність (обґрунтованість)            155

Конверсия / Конверсія          155, 156

Конденсация / Конденсація             156

Конкурирующая гипотеза / Конкуруюча гіпотеза             156

Константность восприятия / Константність сприйняття            157

Конструктная теоретическая валидность (обоснованность)

/ Конструктна теоре тична валідність (обґрунтованість)             157

Контентанализ / Контентаналіз      157

Контраст / Контраст             158

Контроль / Контроль            158, 159

Контроль за частотным распределением / Контроль

за частотним розподілом      159

Контрольная группа / Контрольна група  159

Контрольное тестирование / Контрольне тестування     159

Конфабуляция / Конфабуляція         159

Кофликт / Конфлікт  159, 160

Термины общей психологии

Конформность / Конформність        160

Конформность / Конфронтація        160

Концентрация внимания / Концентрація уяви     161

Координация движений / Координація рухів        161

Кора головного мозга / Кора головного мозку      161

Корковая нейродинамика / Коркова нейродинаміка        161, 162

Корпорация / Корпорація     162

Косвенная каузация / Непряма каузація      162

Коэффициент вариации / Коефіцієнт варіації        162

Коэффициент корреляции (R) / Коефіцієнт кореляції (R)             162

Коэффициент связи / Коефіцієнт зв’язку    162

Кошмар / Кошмар      163

Кривая упражнения / Крива вправи          162

Критерий в психологии / Критерій в психології  163, 164

Критическая ситуация / Критична ситуація          164

Л

Лабильность / Лабільність    165

Лай-детектор / Лай-детектор           165

Латентное время реакции / Латентний час реакції           165

Лень / Лінощі              165

Либидо / Лібідо          166

Лидер / Лідер             166

Лингвистика / Лінгвістика    166, 167

Линейная диаграмма / Лінійна діаграма     167

Линия регрессии / Лінія регресії      167

Личностный подход / Особистісний підхід           167

Личность / Особистість        167, 168

Личный фактор / Особистий фактор          168

Ловкость / Спритність          168

Логическое мышление / Логічне мислення           169

Логотерапия / Логотерапія  169

Ложный авторитет / Хибний авторитет    169

Локализация психических явлений / Локалізація

психічних явищ          169

Термины общей психологии

Локомиция / Локомоція        170

Ломброзианство / Ломброзіанство             170

Лонгитюдный метод исследования / Лонгітюдне дослідження ... 170

Лонгитюдный опрос / Лонгітюдне опитування    171

Любовь / Любов        171

Любовь к детям / Любов до дітей    171, 172

Любовь к матери и Родине / Любов до матері і Батьківщини     172

Любознательность / Допитливість             172

Любопытство / Зацікавленість         172

Лямбдакоэффициент (Λ) / Лямбдакоефіцієнт (Λ)              172

М

Мазохизм / Мазохізм             173, 174

Малая группа /Мала група    174

Маниакальность / Маніакальність  174

Маргинальное распределение / Маргінальний розподіл             175

Маскулинный, маскулинность / Маскулинний, маскулинність .. 175

Мастерство / Майстерність              175

Массовидное явления / Явища загалу        175, 176

Мастурбация / Мастурбація             176

Математическая психология / Математична психологія              176

Математическая модель / Математична модель    177

Медиана / Медіана    177

Медитация / Медитація        177

Медицинская психология / Медична психологія              177, 178

Межличностные отношения / Міжособистісні відносини           178

Меланхолик / Меланхолік     178, 179

Меланхолия / Меланхолія     179

Метод / Метод           179, 180

Метод комплексный / Метод комплексний           180

Методика психологических исследований / Методика

психологічних досліджень    180

Метод сравнительный / Метод порівняльний      180, 181

Методика / Методика            181

Методический прием / Методичний прийом       181

Термины общей психологии

Метод обобщения независимых характеристик / Метод

узагальнення незалежних характеристик  181

Методология психологии / Методологія психології          181

Метод полярных баллов / Метод полярних балів             182, 183

Метод укрепления коллектива (основной) / Метод

згуртування колективу (основний)             183

Методы психологической науки / Методи

психологічної науки              183, 184

Методы управления психологические / Методи управління

психологічні  184, 185

Метод экспертов в психологии / Метод експертів в психології .... 185

Мечта / Мрія  185

Мигрень / Мігрень     185, 186

Мимика / Міміка        186

Минимум коллектива / Мінімум колективу           186

Минимум личности / Мінімум особистості           186, 187

Минимум социальной зрелости личности / Мінімум соціальної

зрілості особистості  187

«Минимум человека» / «Мінімум людини»            187

Мировоззрение (индивидуальное) / Світогляд (індивідуальне) .... 188

Мнемоника / Мнемоніка       188

Мнемосхема / Мнемосхема              188

Мнение /Думка          189

Мнестичекие действия и навыки / Мністичні дії і навички         189

Многомерный / Багатовимірний     189

Многоступенчатая случайная районированная выборка

/ Багатоступінчаста випадкова районована вибірка         189

Множественная регрессия / Множинна регресія              189

Мода / Мода  189, 190

Моделирование психологическое / Моделювання психологічне .... 190

Модель / Модель       190

Модель будущих результатов / Модель майбутніх

результатів      190,191

Модель личности профессионала / Модель особистості

професіонала              191

Модель личности профессионала теоретическая / Модель

особистості професіонала теоретична        191

Термины общей психологии

Модель личности профессионала эмпирическая / Модель

особистості професіонала емпірична          191

Монотония / Монотонія       192

Момент наблюдения / Момент спостереження    192

Монотонность / Монотонність        192

Моральная воспитанность / Моральне виховання           192

Морально-воспитанная воля / Морально-виховна воля             192

Морально-психологический климат / Морально-психологічний

клімат              192

Моральные явления / Моральні явища       193

Мортидо / Мортидо              193

Мотив / Мотив          193, 194

Мотивация / Мотивація        194

Моторика / Моторика           194

Моторное поле / Моторне поле      194

Мудрость / Мудрість             195

Муштра / Муштра      195

Мы / Ми          195

Мы и они / Ми і вони           195

Мышечное чувство / М’язове почуття        195

Муштра / Мислення              196

Н

Наблюдательность / Спостережливість      197

Наблюдение / Спостереження         197

Наблюдение (в науке) / Спостереження (в науці)             197

Наблюдение (внешнее) / Спостереження (зовнішнє)       198

Навык / Навичка        198

Навыки общетрудовые / Навички загальнотрудові           198

Навязчивая идея / Нав’язлива ідея              198

Наглядно-действенное мышление / Наочно-дійове мислення  199

Наглядное пособие / Наочний посібник     199

Надежда / Надія          199

Надежность / Надійність       199

Надежность деятельности / Надійність діяльності            199, 200

Термины общей психологии

Намерение / Намір     200

Наклонность / Нахил             200

Направленность личности / Спрямованість особистості             200

Направленное интервьюирование / Спрямоване інтерв’ювання .. 200

Напряженность / Напруженість       200, 201

Наркомания / Наркоманія     201

Нарциссизм / Нарцисизм     202

Наследственное в психике / Спадкове в психіці  202, 203

Наставничество / Наставництво     203

Настойчивость / Наполегливість     203

Настроение / Настрій            203

Наука /Наука  203, 204

Научение / Навченість          204

Научная организация труда / Наукова організація праці  205

Научное исследование / Наукове дослідження      205

Начитанность / Начитаність            205

Небрежность / Недбалість    205

Невнимательность / Неуважність    205, 206

Неврастения / Неврастенія  206

Негативизм / Негативізм       206

Недисциплинированность / Недисциплінованість          206, 207

Независимая переменная / Незалежна змінна       207

Нейродинамический стереотип / Нейродинамічний стереотип ... 207

Нейропсихология / Нейропсихологія          207

«НЕЛЬЗЯ!» / «Не можна!»    207

Немгновенный инсайт / Немиттєвий інсайт         208

Немота / Німота         208

Ненависть / Ненависть         208, 209

Ненадежность / Ненадійність           209

Необработанные данные / Необроблені дані         209

Неосознанное / Неусвідомлене        209

Непосредственное (прямое) наблюдение / Безпосереднє (пряме)

спостереження           209

Неспособность / Нездатність           209

Номинальное измерение / Номінальне вимірювання       210

Норма, нормальный и ненормальный, анормальный / Норма,

нормальний і ненормальний, анормальний          210

Термины общей психологии

Нормальное распределение / Нормальний розподіл        210, 211

Номативное поведение / Нормативна поведінка              211

Нормы нравственные / Норми моральні    211

Нормы правовые / Норми правові              211

Нормы социальные / Норми соціальні       211

Ностальгия / Ностальгія        211

Нравственные способности / Моральні здібності             211, 212

Нужда / Нужда           212

О

Обморок / Непритомність    213

Обобщение / Узагальнення              213

Обобщение в психологии / Узагальнення в психології    213

Обоняние / Нюх         213

Образ / Образ             214

Образ жизни / Образ життя             214

Образ оперативный / Образ оперативний            214

Образное мышление / Образне мислення             214

Обратная афферентация / Обернена аферентація             215

Обсессия / Обсесія     215

Обучаемость / Навчаємість  215

Обучающее поведение / Навчаюча поведінка       215

Обучение в психологическом аспекте / Навчання

в психологічному аспекті      215, 216

Общая психология / Загальна психологія  216

Общенаучное понятие / Загальнонаукове поняття           216

Общение / Спілкування        216, 217

Общественное мнение коллектива / Громадська думка

колективу        217

Общественное сознание / Громадська свідомість             217

Общность / Спільність          217

Объективное / Об’єктивне  218

Объекты психологии / Об’єкти психології             218

Объекты управления / Об’єкти управління           218

Объем восприятия / Обсяг сприйняття      218

Термины общей психологии

Объем внимания / Обсяг уваги       219

Объяснение / Пояснення      219

Объяснительное исследование / Пояснювальне дослідження    219

Обыденный язык / Повсякденна (буденна) мова              219

Обычай / Звичай       219

Одаренность / Обдарованість          220

Одновременная деятельность / Одночасна діяльність     220

Ожидание / Очікування        220

Озарение / Осяяння  220

Оккультизм / Окультизм       220

Олигофрения / Олігофренія              220, 221

Олигофренопсихология / Олігофренопсихологія              221

Онтогенез психики / Онтогенез психіки    221

Онтология / Онтологія          222

Операция психологическая / Операція психологічна       222

Операционализа ция / Операціоналізація              222

Опережающее отражение / Випереджаюче відображення          223

Описательное исследование / Описове дослідження      223

Опрос / Опитування             223

Оптимальное / Оптимальне            223

Оптимизация психических явлений / Оптимізація

психічних явищ          223

Опыт в философии / Досвід (в філософії)    223, 224

Опьянение алкогольное / Сп’яніння алкогольне  224

Организаторская деятельность / Організаторська діяльність       224

Организаторские способности / Організаторські здібності .... 224, 225

Организация / Організація    225

Организм человека / Організм людини      225

Органы управления / Органи управління              225

Оректический / Оректичний           226

Ориентировка личности / Орієнтування особистості      226, 227

Ориентировочная основа действия / Орієнтовна основа дії       227

Ориентировочный рефлекс / Орієнтовний рефлекс         227

Ортопсихиатрия / Ортопсихіатрія  227

Основная психологическая категория / Основна психологічна

категорія          227

Термины общей психологии

Осознанное / Осмислене      227, 228

Отбор / Відбір             228

Отвага / Відвага         228

Ответственность / Відповідальність           228

Отклоняющееся поведение / Відхилена поведінка           228, 229

Относительное движение (двигательный паралакс) / Відносний

рух (руховий параллакс)       229

Отношение / Відносини       229

Отношение к труду / Відношення до праці            229

Отношения общественные / Відносини суспільні             229, 230

Отношения психические / Відносини психічні     230

Отношения сознательные / Відносини осмислені            230

Отражение отражения / Відображення відображення      230

Отражение психическое / Відображення психічне           231

Отрасли психологии / Галузі психології     231

Отрицательное отношение / Негативне ставлення          231

Оценка / Оцінка         231, 232

Очевидная валидность (обоснованность) / Очевидна

валідність (обґрунтованість)            232

Очищение условий / Очищення умов        232

Очное интервьюирование / Очне інтерв’ювання            232

Ошибка / Помилка     232

Ошибка выборки / Помилка вибірки          232

Ошибка измерения / Помилка вимірювання         233

Ошибочное действие / Помилкова дія        233

Ощущение / Відчуття             233, 234

П

Палеопсихология / Палеопсихологія           235

Память / Пам’ять        235

Память долговременная / Пам’ять довготривала              235, 236

Память кратковременная / Пам’ять короткочасна             236

Память механическая / Пам’ять механічна             236

Память оперативная / Пам’ять оперативна           236

Память смысловая / Пам’ять смислова       236

Термины общей психологии

Панельное обследование / Панельне обстеження            237

Паника / Паніка          237

Панпсихизм / Панпсихізм     237

Пантомимика / Пантоміміка             237

Парадигма в психологии / Парадигма в психології           238

Параметр в психологии / Параметр в психології  238

Парапраксия / Парапраксія  238

Парапсихология / Парапсихологія  238, 239

Пассивность / Пасивність     239

Патологическое развитие личности / Патологічний розвиток

особистості     239

Патопсихология / Патопсихологія  239

Педагогическая психология / Педагогічна психологія      240

Педагогические способности / Педагогічні здібності        240

Педология / Педологія           241

Первая сигнальная система действительности / Перша сигнальна

система дійсності       241

Перевоспитание / Перевиховання              241

Переживание / Переживання          241, 242

Перекрестное обследование / Перехресне обстеження    242

Переменная / Змінна             242

Переменная базисная («Лежащая в основе») / Змінна

базисна («Що лежить в основі»)      242

Переменная единичная независимая / Змінна

одинична незалежна             242

Переменная качественная / Змінна якісна              242

Переменная количественная независимая / Змінна

кількісна незалежна  242, 243

Переменная расширенная / Змінна розширена      243

Перенос навыков / Перенесення навичок              243

Переориентация личности или группы / Переорієнтація

особистості або групи           243

Переосмысливание жизненного пути / Переосмислення

життєвого шляху        243

Переутомление / Перевтома            244

Переходный возраст / Перехідний вік         244

Периодизация в психологии / Періодизація в психології             244

Термины общей психологии

Периодизация отечественной социальной психологии

/ Періодизація вітчизняної соціальної психології  244, 245

Персеверация / Персеверація           245

Персона / Персона     245

Персонализм / Персоналізм             245

Персонология / Персонологія          245, 246

Перспектива жизненная / Перспектива життєва              246

Перцептивный / Перцептивний     246

Перцепция / Перцепція         246

Перципиент / Перцепієнт     246

Пилотажное исследование / Пілотажне дослідження      246

План / План    246, 247

Планирование / Планування           247

Планирование действий / Планування дій            247

Пластичность личности / Пластичність особистості        247

Поведение / Поведінка          247, 248

Повторение / Повторення    248

Подавление / Подавлення    248

Подражание / Наслідування             248

Подструктуры психического явления / Підструктури психічного

явища              249

Познавательные психические процессы / Пізнавальні психічні

процеси          249

Познание / Пізнання             249

Поисковое исследование / Пошукове дослідження          249

Показатель / Показник          249

Полевой эксперимент / Польовий експеримент  249, 250

Политика / Політика              250

Политическая психология / Політична психологія           250

Половая любовь / Статева любов  250, 251

Половая потребность / Статева потреба    251

Положительное отношение / Позитивне ставлення         251

Помрачение сознания / Потьмарення свідомості              252

Понимание / Розуміння        252

Понятие / Поняття     252

Понятия корректные и некорректные / Поняття коректні

і некоректні     252, 253

Термины общей психологии

Пороги ощущения / Пороги відчуття           253

Порог дифференциальный / Поріг диференційний           253

Порог фрустрации / Поріг фрустрації          253

Порядковое измерение / Порядкове вимірювання            253

Последовательность действий / Послідовність дій           254

Постморбидная личность / Постморбідна особистість     254

Построение модели / Побудова моделі       254

Потенциальное / Потенційне           254

Потенциальное призвание / Потенційне покликання      254

Потенциальные способности / Потенційні здібності        254, 255

Потребности биологические / Потреби біологічні            255

Потребности социальные / Потреби соціальні      255

Потребность / Потреба         255, 256

Потребность в труде / Потреба в праці       256

Почтовый опрос / Поштове опитування    256

Правонарушение / Правопорушення          256

Правоправные способности / Правоправні здібності       256, 257

Прагматическая валидность (обоснованность) / Прагматична

валідність (обґрунтованість)            257

Предварительное тестирование / Попереднє тестування            257

Предмет психологии / Предмет психології            257

Преднамеренное / Навмисне           258

Предпочтение / Перевага     258

Предрассудки / Передсуди    258

Предстартовая лихорадка / Передстартова лихоманка     258

Предстартовое состояние / Передстартовий стан            258, 259

Прекриминальная личность / Прекримінальна особистість        259

Преморбидная личность / Преморбідна особистість        259, 260

Пренатальная психология / Пренатальна психологія       260

Пренатальное развитие психики / Пренатальний розвиток

психіки            260

Преобразование данных / Перетворення даних    260

Престиж / Престиж  260

Преступление / Злочин         260, 261

Преступная личность / Злочинна особа     261

Преступное действие и деятельность / Злочинна діяльність       261

Привычка / Звичка    261

Термины общей психологии

Призвание / Покликання      262

Признак, симптом и символ / Ознака, симптом і символ            262, 263

Прикладное исследование / Прикладне дослідження      263

Принцип единства теории, эксперимента и практики / Принцип

єдності теорії, експерименту і практики     263

Принцип оптимизации / принцип оптимізації     263

Принципы психологии / Принципи психології    264

Принципы социальной психологии / Принципи соціальної

психології        264

Принятие решений / Прийняття рішень     264, 265

Приобретенное в психике / Набуте в психіці         265

Природное в психике / Природне в психіці           265

Причины, влияющие на продуктивность навыка / Причини,

що впливають на продуктивність навичок            265, 266

Проблемная ситуация / Проблемна ситуація         266

Пробный вопрос / Пробне питання            266

Прогнозирование / Прогнозування             266

Прогностическая валидность (обоснованность) / Прогностична

валідність (обґрунтованість)            266, 267

Проградиентность психического явления / Проградієнтність

психічного явища      267

Программно-ролевой подход / Програмно-рольовий підхід       267

Продукт в психологии / Продукт в психології       268

Продуктивность памяти / Продуктивність пам’яті            268

Продуктивность чтения / Продуктивність читання          268

Проект, основан ный на анализе временного (динамического) ряда / Проект, заснований на аналізі тимчасо вого (динамічного) ряду .... 268 Проект, основан ный на контролируемом анализе временного (динамического) ряда / Проект, заснований на аналізі тимчасо вого

(динамічного) ряду, що контролюється      269

Проективные тесты / Проективні тести     269

Произвольное / Довільне      269

Пролонгированная психодиагностика / Пролонгована

психодіагностика       269, 270

Промежуточная переменная / Проміжна змінна    270

Проприорецепторы / Пропріорецептори  270

Проступок / Проступок         270

Термины общей психологии

Противоборство / Протиборство    271

Противоборство / Протиборство    271

Профессиография / Професіографія             271

Професиология / Професіологія       271

Профессиональная адаптация / Професійна адаптація     272

Профессиональная готовность / Професійна готовність              272

Профессиональная консультация (профконсультация)

/ Професійна консультація    272

Профессиональная ориентация / Професійна орієнтація             273

Профессиональная подготовка / Професійна підготовка              273

Профессиональная подготовленность / Професійна

підготовленість          273

Профессиональная пригодность / Професійна придатність         273

Профессиональная пропаганда / Професійна пропаганда           274

Профессионально-важные качества / Професійно важливі

якості  274

Профессиональное развитие личности / Професійний розвиток

особистості     274

Профессиональный отбор (профотбор) / Професійний

відбір  274, 275

Профессиональный подбор (профподбор, дифференциальный подбор, дифподбор) / Професійний підбір (профпідбір,

диференційний підбір)          275

Профессия / Професія            275

Процессуальное в психике / Процесуальне в психіці       276

Психика / Психіка      276, 277

Психическая активность / Психічна активність     277

Психическая саморегуляция / Психічна саморегуляція .... 277, 278

Психическая эпидемия / Психічна епідемія            278

Психические явления / Психічне явище     278

Психический процесс / Психічний процес            278

Психическое пресыщение / Психічне перенасичення      279

Психическое состояние / Психічний стан              279

Психоанализ / Психоаналіз  279

Психоанамнез / Психоанамнез        279

Психоботаника / Психоботаніка      280

Психогигиена / Психогігієна            280

Термины общей психологии

Психограмма / Психограма  280

Психодиагностика / Психодиагностика      280, 281

Психодрама / Психодрама    281

Психолингвистика / Психолінгвістика        281

Психологизация наук / Психологізація наук           281

Психологическая атосфера / Психологічна атмосфера      281, 282

Психологическая готовность к труду / Психологічна

готовність до праці    282