Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Я : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Я


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Я

Я — основное проявление сознания и самосознания личности как про-тивопоставление окружающему ее миру не Я. Формирование Я осу-ществляется на основе деятельности, воспитания и самовоспитания, освоения социального опыта, памяти. Правильная нравственная и пра-вовая оценка своего Я в отношении общества, других лежит в основе чувства долга, неправильная — приводит к эгоцентризму и эгоизму. Я — основне виявлення свідомості і самосвідомості як протиставлен-ня оточуючому її світу не Я. Формування Я здійснюється на п ідставі діяльності, виховання і самовиховання, засвоєння соціального досві-ду, пам’яті. Правильна моральна і правова оцінка свого Я стосовно суспільства, інших лежить в основі почуття обов’язку, неправиль-на — призводить до егоцентризму і егоїзму.

ЯЗЫК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ — совокупность терминов, включающая не только систему психологических понятий — соб-ственно Я.п.н., но и категории и понятия смежных с психологией наук, необходимые для познания и оптимизации психических явле-ний, — общий Я.п.н., включающий фундаментальные для системы психологических понятий категории и понятия диалектического ма-териализма, в том числе теории отражения.

МОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ — сукупність термінів, що вклю-чає не тільки систему психологічних понять — власне М.п.н., але і категорії та поняття сумісних з психологією наук, необхідні для піз-нання і оптимізації психічних явищ, — загальна М.п.н., що включає фундаментальні для системи психологічних понять категорії і понят-тя діалектичного матеріалізму, в тому числі теорії відображення.

ЯСНОСТЬ СОЗНАНИЯ — степень четкости и адекватности анали-тико-синтетического отражения окружающего. Имеет различные уровни Я.с.

ЯСНІСТЬ СВІДОМОСТІ — ступінь чіткості і адекватності аналітико-синтетичного відображення оточуючого. Я.с. має різні рівні.

Термины общей психологии