Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cb9b9d9129984f7a6dececfa1e768ad1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зксперимент : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Зксперимент


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

спостереження за реакціями досліджуваних на змінювані фактори (маніпулювання незалежною змінною).

Розрізняють наступні види Е.п. — природний і лабораторний, конста-туючий і формуючий. Виділяють особливий вид Е. — мисленний Е. 3) активне втручання в ситуацію зі сторони дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однією або декількома змінними (чинника-ми) й реєстрацію відповідних змін в поведінці об’єкта, що вивчається.

ЗКСПЕРИМЕНТ АССОЦИАТИВНЫЙ — метод, разработанный К. Г. Юнгом, ориентированный на фиксацию, диагностику и психотерапию скры тых аффективных комплексов. ЕКСПЕРИМЕНТ АСОЩАТИВНИЙ — метод, розроблений К. Г. Юнгом, орієнтований на фіксацію, діагно стику і психоте-рапію прихованих афективних комплексів.

ЗКСПЕРИМЕНТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ — соотносится с по нятием

валидности эксперимента. Различные типы безупречного экспе-

римента соответ ст вуют разделению внутренней и внешней ва-

лидности.

ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗДОГАННИЙ — співвідноситься з поняттям

валід ності експерименту. Різні типи бездоганного експерименту

відпові дають поділу на внутрішню і зовнішню валідність.

ЗКСПЕРИМЕНТ БЛИКСА — по температурным ощущениям. ЕКСПЕРИМЕНТ БЛІКСА — за температурними відчуттями.

ЗКСПЕРИМЕНТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ — психологический экспе-

римент, включенный в деятельность или общение незаметно для

испытуемого.

ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИРОДНИЙ — психологічний експери мент,

який використовується в діяльності або спілкуванні непомітно

для випробу ваного.

ЗКСПЕРИМЕНТ EX POST FACTO — исследование, при котором контроль за ходом эксперимента имитируется при анализе данных. ЕКСПЕРИМЕНТ EX POST FACTO — дослідження, при якому контроль за ходом експерименту імітується при аналізі даних.

Зксперимент

ЭКСПЕРИМЕНТ ИСКУССТВЕННЫЙ — эксперимент, проводя-щийся в усло виях имитации реальности, позволя ющий достичь отно сительной ста билизации уровней побочных и дополнитель-ных пере менных.

ЕКСПЕРИМЕНТ ШТУЧНИЙ — експеримент, що проводиться в умо вах імітації реальності і дозволяє досягти відносної стабілі-зації рівнів побічних і додаткових змінних.

ЭКСПЕРИМЕНТ КОМПЛЕКСНЫЙ (СЛОЖНЫЙ) — опыт с участием многих факторов.

ЕКСПЕРИМЕНТ КОМПЛЕКСНИЙ (СКЛАДНИЙ) — дослід за участю багатьох чинників.

ЭКСПЕРИМЕНТ КОНТРОЛЬНЫЙ — повторный эксперимент, разработан ный для подтверждения результатов предыдущего исследования посред ством специальной оценки влияния пере-менной, которая не контроли ровалась (или частично контроли-ровалась) в изначальном экспери менте.

ЕКСПЕРИМЕНТ КОНТРОЛЬНИЙ — повторний експеримент, розробле ний для підтвердження результатів попереднього до-слідження за допо могою спеціальної оцінки впливу змінної, яка не контролювалася (або частково контролювалася) в попе-редньому експерименті.

ЭКСПЕРИМЕНТ КРИТИЧЕСКИЙ (РЕШАЮЩИЙ) — когда есть две конкурирующие гипо тезы и эксперимент позволяет выбрать одну из них.

ЕКСПЕРИМЕНТ КРИТИЧНИЙ (ВИРІШАЛЬНИЙ) — коли є дві конкуруючі гіпотези і в ході експерименту можна вибрати одну з них.

ЭКСПЕРИМЕНТ КРОСС-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — предъявле-ние каждому из испыту емых (или их групп) всех иссле дуемых уровней независимой пере менной в определенной последова-тельности, причем позиции каждого уровня в наборе этих последо вательностей численно уравнены.

ЕКСПЕРИМЕНТ КРОС-ІНДИВІДУАЛЬНИЙ — пред’яв-лення кожному з випробову ваних (або їхнім групам) всіхWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cb9b9d9129984f7a6dececfa1e768ad1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0