Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Зкспансибность : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Зкспансибность


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

3. В широкому значенні — будь-яка поведінка, пов’язана з одер-жанням задоволення від поглядів інших людей, від самопоказу і хизування перед іншими. Хоча Фрейд розглядає ексгібіціонізм як складовий інстинкт і як нор-мальну складову інфантильної сексуальності, ексгібіціонізм в зна-ченнях 1 і 3 зазвичай інтерпретується як невротичний і захисний; його функція полягає в тому, щоб доказати, що дехто, змушуючи о б’єкт реагувати, чимось володіє. Ексгібіціонізм, що часто зустрі-чається у жінок, суспільство в певних межах приймає за норму, не-рідко інтерпретується як довільна заздрість до чоловічого статевого органу, тобто в його основі — прагнення доказати, що і жінка воло-діє чимось. Сучасні аналітики, проте, більш схильні розглядати його як маніакальний захист від депресії, фригідності або страху втрати ідентичності. Істинний ексгібіціонізм генітальний майже невідомий у жінок.

ЭКСПАНСИВНОСТЬ (лат. expansio — распространение) — свойство личности несдержанно и выраженно эмоционально реагировать на различные стимулы.

ЕКСПАНСИВНІСТЬ (лат. expansio — розповсюдження) — власти-вість особистості нестримано і виражено емоційно реагувати на різ-ні стимули.

ЭКСПЕКТАЦИЯ (англ. expectation — ожидание, надежда) — поня-тие и термин социальной психологии, оценка личности другой или другими личностями или группой (коллективом), проявляющаяся в м ежличностных отношениях. Э. определяется ценностными ориента-циями, социальными нормами, традициями и личными симпатиями. ЕКСПЕКТАЦІЯ (англ. expectation — очікування, надія) — понят-тя і термін соціальної психології, оцінка особистості іншою або ін-шими особистостями, або групою (колекти вом), що проявляється в м іжособистісних відносинах. Е. визначається ціннісними орієн-таціями, соціальними нормами, традиціями, особистими симпатіями.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — общее определение различных исследований психических явлений с помощью экспери-ментальных методов.

Зксперимент

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ — галузь психології, яка дає загальне визначення різних досліджень психічних явищ за допо-могою експериментальних методів.

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum — проба, опыт) — центральный эмпирический метод научного исследования, который получил ши-рокое распространение в психологии. Различают лаборатор ный (в специальных условиях, с аппаратурой и т. д.) и естественный эк-сперимент, проводимый в обыч ных условиях учебы, жизни, труда, но со специальной их организацией, влияние которой и изучается. Отличается от наблюдения актив ным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, который осуществляет планомерное манипу-лирование некоторыми факторами и регистрацию соответствующих изменений в состоянии и поведении испытуемого. Э. психологический — основной метод психологической науки, опи-рающийся на точный учет изменяемых независимых переменных, ко-торые влияют на зависимую переменную (объект Э.); важнейшие свой-ства Э.: возможность (как правило) повторения и (при правильной ор-ганизации) соответствие принципу единства теории и практики. Различают следующие виды Э. п.: естественный и лабораторный, констатирующий и формирующий. Выделяют особый вид Э. мыс-ленный Э.

Синоним (устаревающий) — опыт.

ЕКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum — проба, досвід) — централь-ний емпіричний метод наукового дослідження, що одержав широке поширення в психології. Розрізняють лабораторний (у спеціальних умовах, з апаратурою і т. д.) і природний експеримент, що проводить-ся у звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною організацією, вплив якої і вивчається. Відрізняється від спостере-ження активним втручан ням в ситуацію з боку дослідника, що здій-снює планомірне маніпулю вання деякими чинниками і реєстрацію відповідних змін в стані і поведінці піддослідного. Е. психологічний — 1) основний метод психологічної науки, що спи-рається на точний облік незалежних змінних, які впливають на за-лежну змінну (об’єкт Е); 2) формальний дослідний процес, під час яко-го експериментатор у контрольованих умовах здійснює с истематичні