Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Шизоидншй : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Шизоидншй


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

але розрізняються в своїх базисних положеннях відносно природи і нстинкту: Клейн використовував фрейдівську теорію інстинкту життя та інстинкту смерті, а Ферберн розумів агресію, як відповідь на фрустрацію і відторгнення.

ШИЗОИДНЫЙ (schizoid) —

1.         В перво начальном значении относится к человеку, у которо го имеется разрыв между эмоциональными и интел лектуальными функциями. Использование термина идет от Блейлера, считав-шего, что этот разрыв явля ется основным нарушением при ши-зофрении и шизоидных типах личности.

2.         В более широком зна чении применим к любому, чьи особеннос-ти допус кают сравнение с шизофреническими, или кто скорее станет развиваться по шизофреническому типу, нежели по типу маниакально-депрессивного психоза.

3.         Отсю да — еще более широко: отстраненный, подозритель ный, склонный вести жизнь, богатую фантазиями.

4.         Относится к лицам, психопатология которых включает исполь-зование таких защит как расщепление, отрицание, интроекция и проекция, что дает возможность отрицать вину и депрессию.

5.         Используется для обозначения этих защит и описания той по-зиции в детстве, отку да происходят эти защиты.

ШИЗОЇДНИЙ (schizoid) —

1.         В первинному значенні стосується людини, у якої є розрив між емоційними та інтелектуальними функціями. Використання тер-міну йде від Блейлера, який вважав, що цей розрив є основним порушенням при шизофренії та шизоїдних типах особистості.

2.         В більш широкому розумінні застосовується до будь-кого, чиї особливості допускають порівняння із шизофренічними, або хто швидше стане розвиватися за шизофренічним типом, ніж за ти-пом маніакально-депресивного психозу.

3.         Звідси — ще більш широко: відсторонений, підозрілий, схиль-ний вести життя, багате фантазіями.

4.         Стосується осіб, психопатологія яких включає використання та-ких захистів як розщеплення, заперечення, інтроекція і проек-ція, що дає можливість заперечувати провину і депресію.