Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Шизоидная позиция : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Шизоидная позиция


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Ш

ШИЗОИДНАЯ ПОЗИЦИЯ — термин, использован ный Фэрбэрном для описания ситуации раннего дет ства, при которой ребенок воспринима-ет отвержение и фрустрацию как свидетельство того, что его любовь деструктивна; он отвечает на это расщеплением Эго на три части: цен-тральное Эго (я), либидное Эго, прикрепленное к хорошему, «прини-мающему» образу груди, и антилибидное Эго (внутренний диверсант). Трудности, связанные с понятием «шизоидный», имеют два ис-точника:

а)         оно используется как в описательном, так и психопатологичес-

ком значении;

б)         психопатологическое использование осложнено тем, что проис-

ходит из двух равных направлений объект-теории: Клейн и Фэр-

бэрна.

Оба направления едино душны в понимании закономерности того, что стадии инфантильного развития соответствуют психотическим про-цессам, но различаются в своих базисных положениях отно сительно природы инстинкта — Клейн использует фрейдовскую теорию ин-стинкта жизни и ин стинкта смерти, а Фэрбэрн понимает агрессию как ответ на фрустрацию и отвержение.

ШИЗОЇДНА ПОЗИЦІЯ — термін, який використав Ферберн для опи-су ситуації раннього дитинства, коли дитина сприймає фрустрацію і відвернення як свідчення того, що її любов деструктивна і вона від-повідає на це розщепленням Его на три частини: центральне Его, (я), лібідне Его, яке прикріплюється до чогось гарного, що нагадує образ грудей і антилі бідне Его (внутрішній диверсант). Труднощі, пов’язані з поняттям «шизоїдний», мають два джерела:

а)         воно використовується як у описовому, так і в психопатологіч-

ному значенні;

б)         психопатологічне використання ускладнене тим, що утворюєть-

ся із двох рівних напрямів об’єкт-теорії: Клейн і Ферберна.

Обидва напрями одностайні в розумінні закономірності того, що ста-дії інфантильного розвитку відповідають психологічним процесам,