Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Характер : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Характер


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Х

ХАРАКТЕР — качество личности, обобщающее наиболее выражен-ные, тесно взаимосвязанные и потому отчетливо проявляющиеся в различных видах деятельности свойства личности. X. — «каркас» и подструктура личности, наложенная на ее остальные подструктуры. Бесхарактерность — тоже проявление X.

ХАРАКТЕР — індивідуальне поєднання стійких психічних особли-востей людини, що зумовлюють типовий для даного суб’єкта спосіб поведінки в певних життєвих умовах і обставинах. Х — «каркас» і підструктура особистості, накладена на її останні підструктури. Без-характерність — теж виявлення Х.

ХАРАКТЕРИСТИКА психологическая — совокупность сведений о психологических особенностях характеризуемой личности и более всего о ее характере и способностях, особенно доминантных. Желательно, чтобы X. включала факты деятельности данной личнос-ти, объективизирующие указываемые в ней особенности. X. может быть: устной и письменной; подробной и краткой; глубокой и поверх-ностной; общей и целенаправленной; только психоло гической или включенной в педагогическую, производственную, медицинскую; независимой или обобщающей; объективной или субъективистской; достоверной или недостоверной.

ХАРАКТЕРИСТИКА психологічна — сукупність відомостей про психологічні якості особистості, що характеризують її характер і здіб ності, особливо домінантні.

Бажано, щоб Х. включала факти діяльності даної особистості, що об’єктивують вказані в ній особливості. Х. може бути: усною і пись-мовою; детальною і скороченою; глибокою і поверхневою; загальною і цілеспрямованою; лише психологічною або включеною в педагогіч-ну, виробничу, медичну; незалежною або узагальнюючою; об’єктив-ною або суб’єктивною, достовірною або недостовірною.

ХВАСТОВСТВО — свойство личности: выраженная степень проявле-ния ячества на словах.

Храбрость

ХВАСТОЩІ — властивість особистості: виражений ступінь виявлен-ня «Я» на словах.

ХИ-КВАДРАТ (X2) — критерий статистической значи мости связи между двумя номинальными переменными.

ХІ-КВАДРАТ (X2 ) — критерій статистичної значущості зв’язку між двома номінальними змінними.

ХОББИ — слово, которое со второй половины XX в. широко приме-няется в специфическом значении: увлечение какой-либо деятель-ностью, заполняющей досуг (коллекционирование, ремесло, реше-ние кроссвордов и т. п.). Психологически значение в том, что человек в своем хобби иногда достигает более высокого мастерства, чем в про-фессиональной деятельности и чем профессионалы в области его X., демонстрируя тем роль интереса и эмоций в структуре деятельности. Особое значение X. имеет как позднее проявление актуальных спо-собностей в пенсионном возрасте, ранее бывших потенциальными и скрытыми.

ХОБІ — слово, яке з другої половини ХХ ст. досить широко застосо-вується в специфічному значенні: захоплення будь-якою діяльністю, що заповнює дозвілля (колекціонування, ремесло, розв’язання крас-вордів та ін.). Психологічне значення в тому, що людина в своєму хобі іноді досягає більш високої майстерності, ніж в особистій профе-сійній діяльності і ніж професіонали в галузі його Х, демонструючи тим роль інтересу і емоцій в структурі діяльності. Особливе значення Х. має як пізнє виявлення актуальних здібностей в пенсійному віці, які раніше були потенційними і прихованими.

ХОЛЕРИК — тип темперамента, проявляющийся в бурных эмоциях, резких сменах настроения, неуравновешенности и истощаемости. ХОЛЕРИК — тип темпераменту, що проявляється в бурхливих е моціях, різких змінах настрою, неврівноваженості і психічній виснаженості.

ХРАБРОСТЬ — форма бесстрашия, при которой страх не пережива-ется, будучи вытеснен стенической эмоциональной реакцией «упое-ния опасностью».

Храбрость

ХОРОБРІСТЬ — риса характеру, яка проявляється у властивості особистості долати почуття страху в ситуації небезпеки і ризикувати с обою заради досягнення мети.

Х. — форма безстрашності, при якій страх не відчувається, внаслі-док витіснення стенічною емоційною реакцією «захоплення небез-пекою».