Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Фуга : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Фуга


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ФРУСТРАЦІЯ — психічний стан, який є результатом об’єктивно неподоланих труднощів, що виникають на шляху досягнення мети, і нтенсивне переживання невдачі;

Ф. — психічний стан дезорганізації свідомості і діяльності особис-тості, викликаний об’єктивно невизначеними і невиправданими пе-решкодами до бажаної мети. Ф. — внутрішній конфлікт особистості між її спрямованістю і об’єктивними можливостями, з якими осо-бистість не погоджується.

Ф. — стан, що виникає під час появи перешкод, розладу планів або розчарувань. Фрустрацію і депривацію часто плутають, хоча фрустра-ція має відношення до наслідків, пов’язаних з незадоволенням за-хоплення або невдачею в досягненні мети, тоді як депривація вважає відсутність предмета або можливості, необхідних для задоволення. Тим паче, фрустраційна й деприваційна теорія неврозу сходяться в твердженні, що депривація веде до фрустрації, фрустрація веде до агресії, агресія веде до тривоги, тривога веде до захисту. Незважаючи на розповсюджену думку, що психоаналіз впевнений у шкоді фрустрації, це не зовсім так, бо психоаналіз вважає, що роз-виток Его починається з фрустрації. Фактично фрустраційні теорії неврозу передбачають, що як фрустрація, так і депривація є патоген-ними при підвищенні певного порогу інтенсивності.

ФУГА — психиатрический термин для обозначения процесса, при ко-тором индивид блуждает, не осознавая, кто он и где находится. Боль-шинство случаев, приведенных в учебниках по психиатрии, отмеча-лось у мальчиков в школах-интернатах и у солдат-новобранцев, т. е. у людей, чувствующих себя загнанными в ситуацию, при которой у них больше нет свободы действий.

ФУГА — психіатричний термін для визначення процесу, при яко-му індивід блукає, не усвідомлюючи, хто він і де знаходиться. Стан, який спостерігається в школах-інтернатах, та у солдат-новобранців, тобто у людей, які відчувають себе загнаними у ситуацію, при якій у них більше немає свободи дій.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — исследование, первич-ной целью кото рого является развитие или проверка научной т еории. ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — дослідження, первинною метою якого є розвиток або перевірка наукової теорії.

Функциональная система

ФУНКЦИЯ ПСИХИЧЕСКАЯ (лат. functio — исполнение, деятель-ность) — психический процесс, рассматриваемый с точки зрения его результатов.

ФУНКЦІЯ ПСИХІЧНА (лат. functio — виконання, діяльність) — психічний процес, що розглядається з точки зору його результатів.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — соответствует термину «фи-зиологическая функциональная система», введенному П. К. Анохи-ным (1898–1974), под которой он понимал «широкое функциональ-ное о бъединение различно локализованных структур и процессов на основе получения конечного (приспособительного) эффекта». В дальнейшем это понятие было распространено, в частности В. Д. Шадриковым, и на психические функции.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА — відповідає терміну «фізіологічна функціональна система», введеному П. К. Анохіним (1898–1974), під яким він розумів «широке функціо нальне об’єднання окремо ло-калізованих структур і процесів на підставі одержання кінцевого ефекту пристосування».

В подальшому це поняття було розповсюджене, зокрема В. Д. Шадрі-ковим, і на психічні функції.