Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Трудность : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Трудность


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ТРУДНОСТЬ — переживание и иногда понимание возникшего не-соответствия между требованиями деятельности и возможностями личности. Может быть кратковременным психическим процессом или состоянием, преобразующимся в свойство личности — неуверен-ность в своих возможностях, изменяя самооценку. ТРУДНОЩІ — переживання і іноді розуміння невідповідності, яке виникає між вимогами діяльності та можливостями особистості. Може бути короткочасним психічним процесом або станом, що пере-творюється у властивість особистості — невпевненість в своїх мож-ливостях, змінюючи самооцінку.

ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА (лат. expertus — опытный) — комплекс-ное психологическое, медицинское, педагогическое и политическое изучение свидетельствуемого опытными специалистами и опред-еление его трудоспособности, способностей, призвания, мораль-но-политических качеств, здоровья, подготовленности с целью п рофессиональной ориентации, профессионального отбора и профес-сионального подбора.

ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА (лат. expertus — досвідчений) — комплекс-не психологічне, медичне, педагогічне і політичне вивчення людини, що засвідчене досвідченими спеціалістами; і визначення її працез-датності, здібностей, покликання, моральних якостей, здоров’я, під-готовленості з метою професійної орієнтації, професійного відбору і професійного підбору.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ — воспитание сознательного отношения и склонности к труду как к основной жизненной потребности через формирование привычки к труду путем включения личности в ак-тивную трудовую деятельность и такой организации этой деятель-ности, чтобы она способствовала формированию удовлетворенности ее процессом и результатом.

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ — виховання свідомого ставлення і схиль-ності до праці як до основної життєвої потреби через формування звички до праці шляхом включення особистості в активну трудову діяльність і такої організації цієї діяльності, щоб вона сприяла фор-муванню задоволеності її процесом і результатом.

Трудотерапия

ТРУДОТЕРАПИЯ (греч. therapeia — лечение) — научно обоснованная врачами и психологами система методов лечения трудом как основной путь реабилитации не только больной личности и личности больного, но и его организма путем психосоматических взаимо действий. ТРУДОТЕРАПІЯ (грец. therapeia — лікування) — науково обґрунто-вана лікарями і психологами система методів лікування працею, як основний шлях реабілітації не тільки хворої особистості і особистості хворого, але і його організму шляхом психосоматичних взаємодій.