Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Теория игр : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Теория игр


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

д инамической функциональной структуры личности. Различают че-тыре основных Т.: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Т. определяется процессуальным в личности, но на него влияет вза-имодействие процессуального и содержательного. ТЕМПЕРАМЕНТ — сукупність індивідуальних особливостей лю-дини, що характеризують динаміку її діяльності і поведінки, влас-тивість особистості, що сформувалася на власному досвіді людини на підставі генетично обумовленого її типу нервової системи, що знач но визначає стиль її діяльності. Т. входить в біопсихічну підструктуру динамічної функційної структури особистості. Розрізняють чотири основних Т.: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. Т. визна-чається процесуальним в особистості, але на нього впливає взаємодія процесуального і змістовного.

ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ — системы психологических понятий, вы-раженных терминами, раскрывающими сущности и закономерности взаимодействия психических явлений между собой и с реальным ми-ром. Т.п. всегда определяются методологией психологии и определя-ют методы психологии.

ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ — системи психологічних понять, відтворені термінами, що розривають сутність і закономірності взаємодії пси-хічних явищ між собою і реальним світом. Т.п. завжди визначаються методологією психології і визначають методи психології.

ТЕОРИЯ — одно из возможных объяснений наб людаемых явлений, представ ляющее собой некоторое мно жество логи чески увязанных между собой допу щений и пропозиций (сужде ний). ТЕОРІЯ — одне з можливих пояснень явищ, що спостерігається та представляє собою деяку безліч логічно пов’язаних між собою при-пущень і пропозицій (думок).

ТЕОРИЯ ИГР — сфера математики, имеющая дело с анализом ситуа-ций, исходы которых обусловлены совместным согласо ванным поведением индивидов.

ТЕОРІЯ ГРИ — сфера математики, що має справу з аналізом си-туацій, наслідки яких зумовлені спільною узгодженою поведінкою індивідів.

Теория измерений

ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ — теория, объясняющая, почему с измене-нием значения некоторой переменной следует ожидать и изменений в значениях отража ющего ее показателя.

ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАНЬ — теорія, що пояснює, чому із зміною зна-чення деякої змінної потрібно чекати і змін у значеннях показника, що її відображає.

ТЕОРИЯ УСТАНОВКИ — одна из теорий психологии, созданная грузинским психологом Д. Н. Узнадзе (1886–1950) и активно раз-виваемая его учениками под руководством А. С. Прангишвили. Со-гласно этой теории, в основе понимания личности и ее деятельности лежит понятие установки, под нятое до уровня общепсихологической категории.

ТЕОРІЯ УСТАНОВКИ — одна із теорій психології, створена грузин-ським психологом Д. Узнадзе (1886–1950) і активно розвинена його учнями під керівництвом А. Прангішвілі. Згідно з цією теорією, в основі розуміння особистості і її діяльності лежить поняття установ-ки, підняте до рівня загальнопсихологічної категорії.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА — группа людей, проживающих на определенной географической тер ритории.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРУПА — група людей, що проживає на певній географічній території.

ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (лат. erminalis — конечный) — со-стояние организма или личности (в частности, в экстремальных условиях), непосредственно предшествующее полному прекращению жизнедеятельности.

ТЕРМІНАЛЬНИЙ СТАН (лат. terminalis — кінцевий) — стан ор-ганізму або особистості (зокрема в надзвичайних ситуаціях), який б езпосередньо передує повній зупинці життєдіяльності.

ТЕСТ (англ. test — испытание, исследование) — краткий экспери-ментально-психоло гиче ский метод исследования того или иного п сихического процесса (функциональный Т.), личности в целом (про-ективный Т.) или группы. Различают Т. бланковые и аппаратурные, для индивидуального применения и для группового.