Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Телесное эго, образ тела, схема тела : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Телесное эго, образ тела, схема тела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

ТЕЛЕПАТІЯ (грец. tele — вдалечині, далеко, pathos — почуття) — передача на відстані сигналів і інформації про психічні явища одного індивіда іншому.

Т. — зв’язок на відстані, що існує незалежно від усіх відомих сен-сорних каналів.

ТЕЛЕСНОЕ ЭГО, ОБРАЗ ТЕЛА, СХЕМА ТЕЛА (body ego, body image, ode schema) — термин, использованный Фрейдом для обозначения той части Зго, которая возникает из восприятия самого себя. «Зго, прежде всего, телесно, т. е. в конечном итоге является производным телесных ощущений, главным образом тех, которые идут с поверх-ности тела» — Freud (1927)».

ТІЛЕСНЕ ЕГО, ОБРАЗ ТІЛА, СХЕМА ТІЛА (body ego, body image, ode schema) — тілесне Его — термін, використаний Фрейдом для позна-чення тієї частини Его, яка виникає із сприйняття самого себе. «Его, перш за все, тілесне, тобто в кінцевому результаті є похідним тілесних відчуттів, перш за все тих, які йдуть з поверхні тіла — F reud (1927)».

ТЕЛЕСНЫЙ И ВНЕТЕЛЕСНЫЙ (embodied and unenbodied) — тер-мины были использованы Laind (1960) для описания двух состоя-ний бытия; телесное состояние — зто состояние людей с первичной онтологической безопасностью, которые ощущают, что они возник-ли, когда возникли их тела, и что они закончатся, когда умрут их тела. Внетелесные состояния присущи индивидам, лишенным пер-вичной онологической безопасности и имеющим чувство отделен-ности от своих тел.

ТІЛЕСНИЙ І ПОЗАТІЛЕСНИЙ (embodied and unenbodied) — терміни були використані Laind (1960) для опису двох станів буття. Тілесний стан — це стан людей з первинною онтологічною безпекою, які від-чувають, що вони виникли, коли виникли їх тіла, і що вони зник-нуть, коли помруть їх тіла. Позатілесні стани властиві індивідам, об-діленим первинною онтологічною безпекою і які мають почуття від-окремленості від своїх тіл.

ТЕМПЕРАМЕНТ — качество личности, сформировавшееся в лич-ном опыте человека на основе генетически обусловленного его типа нервной системы и в значительной мере определяющее стиль его д еятельности. Т. входит в биопсихическую подструктуру