Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тезаурус : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Тезаурус


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Загрузка...

Дане поняття піднімає й інші проблеми, наприклад, чи є творчість здібністю, яка властива усім, — і в даному випадку будь-хто може стати креативним, якщо уникнути гальмування; чи це — особливий дар, і в такому випадку психоаналіз повинен допускати винятки в своїх постулатах.

Обдаровані люди із самого початку життя інші, вони активно шука-ють тих, хто визнав би їх відмінності і їх обдарованість, і у випадку аналізу їм потрібна інша техніка, ніж іншим.

ТЕЗАУРУС (греч. thesaurus — запас) — понятие и термин, имеющие тенденцию стать категорией психологии мышления и проникающие в ряд психологических наук, заимствованные из лингвистики и пси-холингвистики: система слов, связанных иерархией обозначаемых ими понятий и ассоциациями с ключевыми словами. Информатика понимает под Т. системы информации, закрепленные памятью в виде слов;

психология мышления — систему содержания понятий, связан-ных ассоциациями с ключевым понятием, иногда включающая и конкретные образы, обобщаемые этими понятиями; теория сознания — содержание его атрибута познания конкрет-ной личности или группы;

психология личности — основу подструктуры ее направленнос-ти, основу объема и содержания знаний подструктуры ее опыта; педагогическая психология — основу объема обученности зна-ниям;

психология искусства — основу и объем образов и понятий, твор-чески перерабатываемых воображением при создании нового. Различают Т. по иерархии носителей: личности, группы, теории, н ауки, языка народа, всегда отражающих состояние определенного п ериода. Кроме того, различают два вида Т.: субъектный и объекти-вированный.

Омоним — Т. как словарь, составленный по образцу (не всегда точно соблюдаемому) изданного в 1852 г. и по настоящее время многократ-но переиздаваемого словаря английского языка Р. Роже, названного им этим термином.

Есть тенденция использовать этот термин применительно к ЭВМ и роботам, понимая под ним объем информации, закладываемой в машинную память.

Телепатия

ТЕЗАУРУС (грец. thesaurus — запас) — поняття і термін, який має тенденцію стати категорією психології мислення. Запозичений із лінгвістики і психолінгвістики, являє собою систему слів, які ма-ють пов’язаний ієрархічний зв’язок та ланцюжки понять і асоціацій з ключовими словами.

Інформатика має на увазі під Т. систему інформації, яка закріплена у пам’яті словами:

•          психологія мислення — систему змісту понять, пов’язаних асо-ціаціями з ключовим поняттям; що іноді включає і конкретні образи, які узагальнені цими поняттями;

•          теорія свідомості — зміст його атрибуту пізнання конкретної особистості або групи;

•          психологія особистості — основу підструктури її спрямованості, основу обсягу і змісту знань підструктури її досвіду.

•          педагогічна психологія — основу обсягу навченості знанням;

•          психологія мистецтва — основа і обсяг образів і понять, які твор-чо перероблені уявою при створенні нового.

Розрізняють Т. за ієрархією носіїв: особистості, групи, теорії, науки, мови народу, що завжди відображають стан певного періоду. Крім того, розрізняють два види Т.: суб’єктний і об’єктивований. Омонім — Т. як словник, складений за зразком виданого в 1852 р. і на сьогодні багаторазово перевиданого словника англ. мови Р. Роже, на-званого ним цим терміном.

Є тенденція використовувати цей термін в ЕОМ, розуміючи під ним обсяг інформації, що закладається в машинну пам’ять.

ТЕЛЕКИНЕЗ (греч. tele — вдаль, kinez — привожу в движение) —

воздействие на легкие предметы биополей, вызванных психическим

напряжением.

ТЕЛЕКІНЕЗ (грец. tele — вдалечині, kinez — приводжу в рух) —

вплив на легкі предмети біополя, викликаного психічною напругою.

ТЕЛЕПАТИЯ (греч. tele — вдаль, далеко, pathos — чувство) — пере-дача на расстоянии сигналов и информации о психических явлениях одного индивида другому.

Т. — связь на расстоянии, существующая независимо от всех извест-ных сенсорных каналов.