Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Схема экспериментальная : Тлумачний російсько : Бібліотека для студентів

Схема экспериментальная


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

де саморуйнування є єдиним або головним наміром, і суїцидну спробу (намагання), куди входять інші мотиви... Те чи інше по-передження про суїцидні наміри дається практично завжди. Ті, хто відважився на самогубство під час його виконання прагнуть бути близько від інших людей або наближаються до них. Спро-ба самогубства діє як сигнал тривоги і є благанням про допомогу, навіть, якщо не було осмисленого наміру цього благання.» При-близно підраховують, що суїцидні спроби відбуваються в шість-вісім разів частіше, ніж завершений суїцид. Психологічні теорії суїциду пояснюють потребу в саморуйнуванні або як напад на ін-троеційований об’єкт, або як похідне інстинкту смерті.

СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — мера группового признака, о бра -зуе мая посредством объединения индивидуальных признаков членов группы.

СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК — ступінь групової ознаки, що утворюєть-ся за допомогою об’єд нання індивідуальних ознак членів групи.

СУРДОПСИХОЛОГИЯ (лат. surdus — глухой) — отрасль дефекто-психологии, изучающая психику глухих.

СУРДОПСИХОЛОГІЯ (лат. surdus — глухий) — галузь дефектопси-хології, яка вивчає психіку глухих.

СФИНКТЕР (sphincter) — мышца в форме кольца, управляющая т елесным отверстием. Когда говорят о приобретении или утрате кон-троля сфинктера, имеют ввиду сфинктеры, осуществляющие контр-оль за дефекацией и уринацией.

СФІНКТЕР (sphincter) — м’язи в формі кільця, що управляються т ілесним отвором. Коли говорять про придбання або втрату контролю сфінктера, мають на увазі сфінктери, що здійснюють контроль за де-фекацією і урінацією.

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ — определенный план предъяв-ления испытуемым (или их группам) разных условий неза висимой пе ременной для адекватной провер ки экспериментальной гипотезы. СХЕМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА — певний план пред’явлення випробу ваним (або їх групам) різних умов незалежної змінної для адекватної перевірки експериментальної гіпо тези.

Схема мышления

СХЕМА МЫШЛЕНИЯ — система понятий или логика рассуждений,

которые обычно при меняются человеком при решении качественно

новых проблем.

СХЕМА МИСЛЕННЯ — система понять або логіка міркувань, що

звичайно застосовуються люди ною при розв’язанні якісно нових

проблем.

СЧАСТЬЕ — категория этики; переживание С. — чувство высше-го удовлетворения своим бытием (пассивное С.) или результатами своей деятельности (активное С). Оно весьма различно по иерархии его психологических структур — от эмоций удовольствия и радости творчества до чувств удовлетворения достижением цели и выпол-ненного долга в компоненте переживания и от «хочу» до «надо» в компоненте понятий.

ЩАСТЯ — категорія етики; переживання Щ. — почуття вищого за-доволення своїм буттям (пасивне Щ.) або результатами своєї діяль-ності (активне Щ.). Воно досить різне в ієрархії його психологічних структур — від емоцій задоволення і радості творчості до почуттів за-доволення досягненням цілі і виконанням обов’язку в компоненті пе-реживання і від «хочу» до «потрібно» в компоненті понять.