Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ситуаційні задачі до теми 1 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Ситуаційні задачі до теми 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Задача 1.1. Суб'єкт підприємництва ухвалив рішення про при-дбання за власні кошти обладнання для виробництва ковбасних ви-робів вартістю 200 тисяч гривень і передбачуваною рентабельністю 10 % у місяць. За час поставки і монтажу служба сертифікації про-дукції змінила вимоги стосовно технології виробництва ковбаси. Тому нове обладнання виявилося непридатним для виробничих цілей. Які дії слід зробити з боку суб'єкта підприємництва для подо-лання такого виду ризику?

Рішення. Дії господарського суб'єкта повинні відображати цілі підприємницької діяльності, враховувати норми чинного законодав-ства і не можуть суперечити суспільним інтересам (зокрема, інтер-есам працівників суб'єкта підприємництва, власників його статутно-го капіталу, мешканців територіальної громади). Можливими діями розглядаються стати одна або декілька з перерахованих нижче:

-          повернення обладнання постачальнику;

-          доробка технологічної лінії власними силами (силами іншої ор-ганізації) до відповідності новим вимогам служби сертифікації;

-          перепрофілювання виробництва на інші види продукції;

-          продаж обладнання третій особі;

-          передача обладнання в оренду, господарське ведення іншим осо-бам;

-          оскарження дій служби сертифікації в суді чи в органах вико-навчої влади.

Кожна з дій підлягає аналізу та оцінці витратних складових ри-зику.

Теорія та практика підприємницького ризику

Задача 1.2. Суб'єкт підприємництва ухвалив рішення про до-робку технологічної лінії власними силами. Для цього потрібно ви-тратити ресурси: матеріально-технічних, інтелектуальних і часу. Які функції ризику виявляються в цьому випадку?

Рішення. Найяскравіше виявляються в цьому випадку такі функ-ції: інноваційна функція – необхідність нововведень в технологію, без яких обладнання не може експлуатуватися в подальшому; ана-літична – вибір варіантів технологічного оновлення виробництва, їх порівняльний аналіз.

Задача 1.3. Після отримання висновку служби сертифікації продукції про непридатність технологічного обладнання для вироб-ництва ковбасних виробів господарський суб'єкт вирішив поверну-ти обладнання постачальнику. Як можна оцінити підприємницький ризик, який виникає внаслідок цього?

Рішення. Оцінка ризику проводиться переважно в економічних показниках прибутку (збитків), рентабельності. Переважним варі-антом оцінки виступає вимірювання окремих дій Gj в показниках витрат на їхнє виконання. Наприклад, для повернення обладнання постачальникові потрібно виконати такі дії:

-          демонтаж обладнання – G1;

-          вантаження у тару та на транспортний засіб – G2;

-          транспортування до місця розташування постачальника – G3;

-          узгоджувальні дії з постачальником (переговори, укладення до-даткових угод до договору поставки чи інші) – G4. Використовуя дані з попередніх періодів господарювання,

суб'єкт може орієнтовно поставити у відповідність кожній з дій роз-мір витрат на їхнє виконання – табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Зіставлення дій підприємця із витратами на їхнє виконання

 

Найменування (вид) дії        l           G

2          G

3          G

4

Орієнтовні витрати, тис. гривень  30        1,5       3          2,2

Усього: очікувані витрати на виконання рішення складають 36,7 тисяч гривень.