Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 1 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Словник до теми 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Аналіз ризику – сукупність методів і прийомів ідентифікації, виді-лення, класифікації, оцінки в заданих одиницях виміру господарських си-туацій, які характеризуються невизначеністю або непередбачуваністю.

Вид ризику – характеристика, яка комплексно враховує джере-ла, фактори і сферу підприємницької діяльності на об'єкті, де ви-никає ризик.

Вимірювання ризику – віддзеркалення невизначених господар-ських умов і факторів ризику безпосередньо в економічних показ-никах: прибуток, дохід, витрати, збиток, рентабельність або інші.

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Властивості ризику – основні його характеристики та показ-ники, що відображають сутність підприємницького ризику і згрупо-вані по певних класифікаторах згідно умов господарської діяльнос-ті. Розрізняють головні властивості ризику: основні риси ризику; функції ризику в підприємницькій діяльності; сторони спостере-ження ризику; джерела виникнення ризику; види ризиків підпри-ємницької діяльності.

Господарський суб'єкт – в цьому навчальному посібнику те ж саме, що і суб'єкт підприємництва.

Джерело підприємницького ризику – головна причина виник-нення ризику, що існує в певних господарських умовах і створює підґрунтя для виникнення неоднозначності, невизначеності між господарськими суб'єктами. Джерело ризику указує на те місце у виробничих відносинах, де системи управління і виробництва недо-статньо врегульовані між собою.

Диверсифікація ризику – використовування спеціальних мето-дів пом'якшення ризику, коли інвестиційні кошти розосереджують-ся в придбання фінансових активів з різноманітними властивостя-ми. При цьому передбачається зниження інтегрального ризику, що очікується за фінансово-економічними показниками всієї сукуп-ності активів господарюючого суб'єкта. Зниження інтегрального ризику досягається за рахунок зменшення надмірної концентрації інвестиційних коштів в одному виді фінансового активу.

Діяльність – сукупність цілеспрямованих дій, кроків, етапів, на виконання яких з боку господарського суб'єкта витрачаються ресурси, що можна оцінити загальній вартістю в економічних по-казниках.

Економічна невизначеність (для підприємця – господарського суб'єкта) – стан наперед невизначених умов зовнішнього середови-ща, ринкової кон'юнктури попиту-пропозиції, напрямів перепливу капіталів та інвестицій між сферами і галузями економіки, а також дій з боку інших господарських суб'єктів і державних органів. За-вдяки впливу економічної невизначеності зони та імовірність ризи-ку збільшуються, а можливості перспективного планування значно скорочуються. Тому ухвалення підприємницьких рішень стає на-слідком цієї невизначеності та переслідує мету зменшення її рівня.

Непередбачуваність в господарських відносинах – це стан зо-внішнього середовища навколо об'єкту підприємницької діяльності, при якому економічна невизначеність досягає щонайвищого рівня

Теорія та практика підприємницького ризику

(екстремуму), а підприємницькі дії приймають вичікувальний ха-рактер та не спрямовуються на подолання невизначеності або фак-торів ризику.

Облік (бухгалтерський) – процес виявлення, вимірювання, ре-єстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інфор-мації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім корис-тувачам для прийняття рішень.

Об'єкт підприємницької діяльності – все те, на що спрямують-ся зусилля, інтереси та ресурси господарського суб'єкта в ринково-му середовищі.

Основна риса ризику – комплексний показник, який відобра-жає сутнісний прояв ризику незалежно від впливу конкретних гос-подарських умов. Основні риси однакові для всіх видів підприєм-ницьких ризиків

Оцінка ризику – спосіб ототожнення економічної невизначе-ності і факторів ризику в будь-яких доступних і загальноприйнятих показниках, зокрема економічних.

Предметом вивчення дисципліни «Теорія і практика підприєм-ницького ризику» є обставини підприємницької діяльності, що роз-гортається в умовах невизначеності та непередбачуваності.

Підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню ро-біт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання при-бутку.

Ризик – це дія (бездіяльність, подія) господарського суб'єкта, яка здійснюється в умовах вибору та в очікуванні на благополучний результат, якщо існує імовірність несприятливого результату та по-гіршення економічних властивостей об'єкту його підприємницької діяльності.

Сторона спостереження ризику – це точка відстеження, ви-хідна позиція для сприйняття категорії ризику, з якою може бути виділений або оцінений безпосередньо як саме фактор ризику, так і його сутність або властивості.

Суб'єкт підприємництва (підприємницької діяльності) – особа, діяльність якої містить ознаки підприємницької.

Сутність ризику полягає в невизначеності й мінливості показ-ників зовнішнього середовища навколо підприємця - господарсько-го суб'єкта та його об'єкту підприємницької діяльності.

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Фактори ризику – такі обставини, що можуть привести до част-кової або повної втрати коштів господарського суб'єкта на об'єкті його підприємницької діяльності внаслідок різних причин. До та-ких причин, зокрема, відносять: пошкодження або загибель об'єкту, конкурентні дії з боку інших суб'єктів, форс-мажорні обставини та інші.

Функція підприємницького ризику - це роль, яку об'єктивно ви-конує ризик в господарських відносинах на об'єкті підприємницької діяльності