Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Взаємозв'язок ризику з іншими економічними категоріями : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.3. Взаємозв'язок ризику з іншими економічними категоріями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Вище вже було відмічено, що сучасне господарське життя міс-тить велику частку невизначеності як в передбачуваній зміні зовніш-нього середовища підприємницької діяльності, так і в очікуваних

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

результатах від неї. Це створює живильний ґрунт для виникнення найрізноманітніших ризиків. Тому важливо з'ясувати зв'язок ризи-ку з невизначеністю, непередбачуваністю фінансових результатів діяльності, випадковими характеристиками ринкового середовища. Невизначеність в економічних відносинах на ринку присутня завжди, а виникаючі суперечності між суб'єктами ринку виступають могутньою рушійною силою економіки. Господарському суб'єкту доводиться ухвалювати рішення в умовах невизначеності стосовно:

-          зовнішнього ринкового середовища;

-          ринкової кон'юнктури попиту-пропозиції на виготовлену про-дукцію;

-          напрямів перепливу капіталів та інвестицій між сферами і галу-зями економіки;

-          дій інших господарських суб'єктів і державних органів.

У сукупності це створює економічну невизначеність для підпри-

ємця – господарського суб'єкта, а ухвалюванні їм рішення спрямо-

вуються на зменшення рівня цієї невизначеності та водночас стають

наслідком такої невизначеності. При цьому зони та імовірність ри-

зику збільшуються, а можливості щодо перспективного планування

виробництва скорочуються. Разом зменшується інтервал, на який

можна зробити більш-менш достовірний прогноз: до декількох днів

(у координаті часу) або однієї - двох підприємницьких операцій (у

кількісному вимірюванні дій підприємця).

В умовах економічної невизначеності підприємцю все складніше ухвалювати рішення, оскільки орієнтири для прийняття управлін-ських рішень набувають не передбачуваного характеру. Наприклад, неможливо передбачити дію конкурента на ринку товарів і послуг, коли однаково для всіх суб'єктів змінюються умови господарюван-ня через механізм державного регулювання. Кожний з господар-ських суб'єктів в такому випадку спробує застосувати якнайкращий із його точки зору варіант адаптації в нові умови, а рівень конкурен-ції за право продовження підприємницької діяльності зростатиме. Тому сьогодні виділяють непередбачуваність як особливий фактор здійснення господарської діяльності. Непередбачуваність відріз-няється від економічної невизначеності вищим рівнем невідомості факторів ризику, місця або часу їх прояву. При цьому говорити про прогнозування як засіб господарювання практично не доводиться.

Непередбачуваність в господарських відносинах – це стан зо-внішнього середовища навколо об'єкту підприємницької діяльності,

Теорія та практика підприємницького ризику

при якому економічна невизначеність досягає щонайвищого рівня (екстремуму), а підприємницькі дії приймають вичікувальний ха-рактер та не спрямовуються на подолання невизначеності або фак-торів ризику.

В умовах непередбачуваності підприємницький ризик може ста-вати всеохоплюючим, а його величина сягає катастрофічного рівня.

Для кількісної оцінки невизначених умов в підприємницькій ді-яльності традиційно використовують елементи теорії випадкових чисел. Випадкові або імовірні величини у ряді випадків здатні змо-делювати господарську ситуацію, наприклад, сезонних коливань цін.

Математичні моделі ризику та дій з його подолання спираються на характеристики імовірності, які відображають невизначені умови господарської діяльності (виробничі, територіальні, інформаційні та інші). При цьому важливо, щоб модель відображала переважно економічні показники господарської діяльності - прибуток, дохід, витрати, збиток, рентабельність. У такому разі можна говорити про моделювання і вимірювання ризику безпосередньо в економічних показниках (грошовому виразі).

Проте на практиці не завжди вдається ототожнити різноманіття господарського життя у фінансових або грошових одиницях. Тоді йдеться про оцінку ризику - способі ототожнення економічної не-визначеності і факторів ризику в будь-яких доступних і загально-прийнятих показниках, зокрема економічних. Тобто вимірювання ризику стає частиною більш загального поняття оцінки ризику.

Ризик є наслідком економічної невизначеності і потенційної по-ліваріантності дій учасників господарських відносин, в результаті яких одні господарські суб'єкти досягають прибуткової мети, але інші - не одержують взагалі очікуваного прибутку від об'єкту під-приємництва. Такі суб'єкти опиняються в ситуації підприємниць-кого ризику.

Дії кожного з N кількості господарюючих суб'єктів у напрямку досягнення прибуткової мети мають формальний запис у вигляді:

G4—> П4;      (1-4)

G-—> П.;       (1.5)

G N—> Пк.    (1-6)

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Сукупність значень прибутку, які одержують господарські суб'єкти, складає матрицю-рядок розподілу прибутку між ними ||П1N|| щодо одного і того ж об’єкту підприємницької діяльності, таку, що:

||П1N|| = || П1 ; П2 ; …; Пj ; …; ПN || .         (1.7)

У гіпотетичному випадку детермінованих економічних умов, коли прибуток від об'єкту розподіляється за наперед узгодже-ними правилами між усіма суб'єктами, матриця-рядок ||П1N|| має позитивні ненульові елементи для кожного з суб’єктів. Величи-на цих елементів відповідає очікуваному прибутку від об’єкту за кожним із господарських суб’єктів, скоректованому на поне-сені витрати у зв’язку з підприємницькою діяльністю кожного з них.

У реальному випадку економічної невизначеності матриця-рядок прибутку приймає інший вигляд, коли в ній з'являються еле-менти з нульовими або негативними значеннями відкоректованого прибутку кожного з суб'єктів - ||П1N*||:

||П1N*|| = || П1*; П2*; …; Пj*; …; ПN* || ,  (1.8)

де П1* ≤ 0; …. Пj* ≤ 0 – нульові або негативні значення елементів матриці.

Тобто реально отримані значення прибутку кожним з суб'єктів Пі* відрізнятимуться від очікуваних значень Пі. Різниця між реаль-ним і очікуваним значеннями прибутку відображає ризики суб'єктів в реальних умовах підприємницької діяльності.

Спеціальні математичні методи моделювання господарських си-туацій дозволяють безпосередньо ув'язати оцінку ризику з умовами підприємницької діяльності в грошовому вимірі. Вони будуть роз-глянути нижче.

Предметом вивчення дисципліни «Теорія і практика підприєм-ницького ризику» є обставини підприємницької діяльності, що роз-гортається в умовах невизначеності і непередбачуваністю.

Теорія та практика підприємницького ризику