Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Властивості і види підприємницьких ризиків : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Властивості і види підприємницьких ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Суть підприємницького ризику можна відобразити властивос-тями ризику – тобто основними його характеристиками та показни-ками, згрупованими по певних класифікаторах згідно умов госпо-дарської діяльності. До головних властивостей підприємницького ризику відносяться:

-          основні риси ризику;

-          функції ризику в підприємницькій діяльності;

-          сторони спостереження ризику;

-          джерела виникнення ризику;

-          види ризиків підприємницької діяльності. Цей перелік властивостей підприємницьких ризиків України не

можна вважати вичерпним, оскільки оновлення господарської прак-тики веде до постійного розширення сутності ризику і відповідних показників, якими можна її відобразити. Зараз слід детальніше зу-пинитися на вивченні вищеназваних властивостей ризику.

Основна риса ризику – комплексний показник, який відображає сутнісний прояв ризику незалежно від впливу конкретних госпо-дарських умов. Основні риси однакові для всіх видів підприємниць-ких ризиків. Серед основних рис ризику можна виділити:

1)         суперечливість – прагнення підприємця одержати результат неординарними заходами з одного боку та імовірність проігно-рувати дію об'єктивних економічних закономірностей (тобто ударитися в підприємницький авантюризм);

2)         альтернативність – це необхідність вибору однієї дії із декількох варіантів рішень, що передбачає застосування спеціальних ме-тодик, технологій ведення підприємництва тощо;

3)         невизначеність – ризик стає власне предметом праці підприємця в процесі ухвалення рішення або з метою подолання фактора ризику.

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Функції підприємницького ризику відображають його роль в господарських відносинах на об'єкті підприємницької діяльності. Вони класифікуються по різних аспектах вивчення (організаційно-правовий, соціальний, інформаційний, психологічний чи інші). Для економічного дослідження можна виділити наступні функції під-приємницького ризику:

1)         інноваційна – виявляється як стимулювання творчого пошу-ку з метою розв’язання проблем підприємницької діяльності, соціально-економічного розвитку, екологічної безпеки тощо;

2)         регуляторна – ризик носить суперечливий характер і виступає в двох формах: конструктивної (здатність суб'єкта ризикувати для досягнення успіху) і деструктивної (коли одержуємо зво-ротний від очікуваного результат, наприклад, при недостовір-ності інформації про об'єкт підприємницької діяльності);

3)         захисна – припускає виховання навичок терплячого ставлення до невдачі як природної сторони підприємництва;

4)         аналітична – передбачає вивчення всіх альтернатив і прагнення до вибору найрентабельнішого варіанту при якнайменшому ри-зику;

5)         прогресивна – виявляється в безперервному оновленні форм і структури виробничих відносин на об'єкті підприємницької ді-яльності, внутрішньої потреби до зростання якості рішень, ви-готовленої продукції. Перелічені функції ризику діють в сукупності та виявляються

у міру розвитку ризикової ситуації або подолання фактора, що ви-кликав ризик підприємця на об'єкті.

Сторона спостереження ризику – це точка відстеження, вихідна позиція для сприйняття категорії ризику, з якою може бути виділений або оцінений безпосередньо як саме фактор ризику, так і його сутність або властивості. Серед сторін відстеження ризику називають:

1)         суб'єктивну – розбіжності в уявленні одного й того ж ризику внаслідок різного сприйняття та оцінки людьми одних і тих же економічних подій, явищ;

2)         об'єктивну – коли реально існуючі явища, процеси, події відо-бражаються незалежно від ступеня їх усвідомлення або особли-востей сприйняття людиною;

3)         суб'єктивно-об'єктивну – вона полягає в джерелах походження ризику, які змішані по характеру участі в них волі та свідомості людини.

Теорія та практика підприємницького ризику

Сторони відстеження підприємницького ризику утворюють складну і діалектично взаємозв'язану систему пізнання ризику як економічної категорії. При розробці методик обліку складових ри-зику або їх віддзеркалення в економічних показниках виникає не співпадання сторін відстеження ризику. Це приводить до супереч-ностей в оцінці однакових за змістом ризиків, що висловлюються з боку різних господарських суб'єктів. При цьому важливо якомо-га повніше враховувати існуючі методики обліку і віддзеркалення факторів ризику, яки вже визнані іншими суб'єктами як об'єктивні і не оспорювані доводи.

Джерело підприємницького ризику – головна причина виник-нення ризику, що існує в певних господарських умовах і створює підґрунтя для виникнення неоднозначності, невизначеності між господарськими суб'єктами. Джерело ризику указує на те місце у виробничих відносинах, де системи управління і виробництва недо-статньо врегульовані між собою.

До основних джерел ризику сьогодні відносять такі:

1)         спонтанний характер природних процесів, стихій;

2)         випадковість дій, подій і поведінки суб'єктів;

3)         присутність протиборчих тенденцій, потоків, інтересів на об'єкті підприємницької діяльності;

4)         імовірнісний характер соціально-економічного розвитку, мінли-вість соціально-економічних вимог щодо об'єкту підприємництва;

5)         погрішності інформації про об'єкт підприємництва;

6)         обмеженість ресурсів для подолання випадкових факторів;

7)         неоднозначність пізнання об'єкту;

8)         не співпадання суб'єктивних оцінок і економічної поведінки;

9)         недосконалість господарського механізму. Слід зазначити, що джерела ризику інтегрально відображають

ступінь зрілості господарського механізму, але їх зміст безперервно оновлюється.

Вид ризику – характеристика, яка комплексно враховує джерела, фактори і сферу підприємницької діяльності на об'єкті, де виникає ризик. Зустрічаються самі різноманітні види ризиків у підприєм-ницьких діях, наприклад, ризики фінансових ринків, помилкового або несприятливого вибору, моральні або несумлінної поведінки, банківські і страхові, зовнішні і внутрішні. Проте в господарській практиці прийнято виділяти найвідоміші види ризиків, перелік яких представлено нижче.

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

1.         За масштабом економічної системи – розрізняють наступні різ-

новиди підприємницьких ризиків в залежності від рівня її тери-

торіальної організації:

-          макрорівень - странові ризики, до яких приписують економічні, фіскально-монетарні, а також соціально-політичні ризики тієї країни, де підприємець здійснює свою діяльність;

-          мезорівень – галузеві ризики, насамперед промислові, аграрні, сфери обслуговування, які обумовлені галузевими особливостя-ми господарювання;

-          мікрорівень – ризики діяльності окремого учасника ринку, наприклад, такі як фінансові та комерційні ризики господа-рювання; поява ризику цього виду викликана особливостями господарської діяльності суб'єкта ринкових відносин, його еко-номічною поведінкою чи будь-якими іншими індивідуальними чинниками.

2.         По характеру прояву ризики розділяють на дві групи:

-          системні ризики – це вид ризику, що властивий ринку в цілому і викликаний об'єктивними чинниками функціонування ринку, наприклад, країновий ризик на макрорівні, ризик ліквідності фондового інструменту;

-          несистемні ризики – це вид ризику, обумовлений окремими чин-никами проведення підприємницьких дій та особливостями фор-мування господарських відносин між різними суб'єктами ринку, зокрема, ризик обігу конкретного цінного паперу, ризик стосовно кваліфікації оператора ринку, ризик від запровадженої системи розрахунку за господарськими договорами. Характерна особли-вість несистемного ризику полягає в можливості його диверси-фікації – використовуванні спеціальних методів пом'якшення ризику, коли інвестиційні кошти розосереджуються в придбання фінансових активів з різноманітними властивостями. При цьому передбачається зниження інтегрального ризику, що очікується за фінансово-економічними показниками всієї сукупності активів господарюючого суб'єкта. Зниження інтегрального ризику до-сягається за рахунок зменшення надмірної концентрації інвести-ційних коштів в одному виді фінансового активу.

3.         За територіальною ознакою виділяють ризики, прояв яких спо-

стерігається на певній території у зв'язку з її географічними,

геополітичними, етнічними особливостями щодо ведення гос-

подарства. Як правило, сюди відносять такі види ризиків:

Теорія та практика підприємницького ризику

-          країнові, тобто системні для всієї території країни, яки не під-даються диверсифікації;

-          галузеві – ті, що характерні окремій галузі, яка є домінуючою на да-ній території, наприклад, у складі промислових, агропромислових, транспортних утворень територіальної організації господарства;

-          регіональні, тобто характерні даному регіону, району, місту, на-селеному пункту.

Крім дії об'єктивних економічних законів в територіальних ризи-ках виділяється вплив суб'єктивної складової продуктивних сил – лю-дини, як головної і найскладнішої ланки в господарському механізмі, в ухваленні рішень, в реалізації підприємницьких дій.

4.         За особливостями підприємницьких операцій – це, головним чином, ризики портфельного інвестування в цінні папери, ризи-ки не своєчасного проведення операції купівлі, продажу, обміну, застави фінансового активу, що знаходиться в господарському веденні підприємця (тимчасові ризики).

5.         Технологічні ризики – вони викликані особливостями операцій поставки товарних і фінансових активів, платежу по підприєм-ницькій операції, клірингових взаєморозрахунків в цінних па-перах або іншими операційними особливостями здійснення під-приємницької діяльності.

6.         Специфічні ризики – нетрадиційні види ризиків, що викликані тимчасовим станом об'єкту підприємницької діяльності, вони не виявляються в його звичайному функціонуванні (так звані ризики перехідного режиму). У сучасній практиці дані види ризиків обу-мовлені характером економічних трансформацій господарських комплексів і особливостями державної економічної політики. Вид ризику як комплексна характеристика його властивостей

на об'єкті підприємницької діяльності не тільки відображає сутність ризику, але і дозволяє найпростіше перейти до визначення класу ризику, тобто здійснити класифікацію ризику, як неминучий етап його аналізу і оцінки.