Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Поняття підприємницького ризику і його сутність : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.1. Поняття підприємницького ризику і його сутність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Вивчення категорії «підприємницький ризик» починається з пошуку та аналізу базових понять. У літературних джерелах зустрі-чається декілька трактувань термінів „підприємництво” та „ризик”.

Навчальна економічна література розглядає підприємництво як процес – тобто цілеспрямовану діяльність, яка націлена на задо-волення потреб суб'єктів ринку, отримання певної частки прибутку від об’єкту цієї діяльності.

Закон України «Про підприємництво» дає таке тлумачення: під-приємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, на-данню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

У редакції Сучасного Енциклопедичного словника підприємни-цтво (підприємницька діяльність) – це ініціативна самостійна діяль-ність громадян та їх об'єднань, спрямована на отримання прибутку.

Перераховані трактування містять загальні ознаки підприємництва як способу господарювання: 1) самостійність вибору дій; 2) наявність

Теорія та практика підприємницького ризику

ініціативи особи-підприємця; 3) економічна зацікавленість в резуль-татах діяльності незалежно від форми її оцінки, наприклад, прибутко-вість або рентабельність в економічному вигляді, соціальний, екологіч-ний або інший показник ефективності підприємницького результату.

Для практичного втілення підприємницької ініціативи необхідно обрати організаційно-правову форму - юридична особа, об'єднання осіб, громадянин-підприємець. Такі форми одержали найменування суб'єкта підприємництва (підприємницької діяльності) – особи, ді-яльність якої містить ознаки підприємницької.

Як правило, національні закони визначають певні обмеження щодо кола осіб – суб'єктів підприємництва. Наприклад, в Україні за-боронено займатися підприємництвом таким категоріям громадян: військовослужбовцям, службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Додаткові обмеження виникають внаслідок судових рішень, зокрема, у вигляді прямої заборони на заняття пев-ним видом діяльності, непогашеної судимості за корисливі злочини.

У сучасній термінології для позначення підприємницьких форм діяльності прийнято використовувати узагальнююче словосполучен-ня – синонім: „господарський суб'єкт” або „суб’єкт господарювання”.

З метою досягнення поставлених цілей в ринковому середовищі підприємницькі організації – господарські суб'єкти (ГС) обирають об'єкт своєї діяльності, тобто те, на що спрямуються їхні зусилля, інтересі та ресурси.

Чинне законодавство країни розділяє об'єкти підприємницької діяльності за її видами на такі види:

1)         об’єкти, що вільно надаються для заняття підприємництвом;

2)         об’єкти обмеженого доступу, тобто такі, що надаються для здій-снення підприємницької діяльності лише після отримання спе-ціального дозволу або ліцензії державного зразка;

3)         об’єкти, стосовно яких підприємництво не застосовуються вза-галі у зв’язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необ-хідністю централізації функцій управління. Наприклад, в Україні без отримання спеціального дозволу можна

займатися виготовленням і торгівлею більшості груп споживчих това-рів, наданням багатьох посередницьких і побутових послуг. Разом з тим, обмежується підприємницька свобода у випадках, коли це торкається здоров'я людей, природного навколишнього середовища або безпеки

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

країни, наприклад, розвідка родовищ корисних копалин, виготовлен-ня зброї, лікарських засобів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і багато чого іншого. Ці види діяльності контролюються державними суб'єктами, оскільки виробництво у цих сферах несе підвищену небез-пеку для суспільства та споживачів. Обрання одного з подібних об’єктів підприємництва викликає також ризики для суб’єкта господарювання.

Беручи участь в ринкових відносинах, господарські суб'єкти вступають в різні форми взаємодії один з одним та з об'єктом, який обрано для здійснення підприємницької діяльності. Тому до еконо-мічного аналізу слід залучати:

-          сценарії розвитку двох – та багатосторонніх відносин між суб'єктами господарства;

-          невизначеність очікуваних результатів від об'єкту підприємни-цтва, який опинився під контролем декількох суб’єктів;

-          відповідні реакції суб'єктів господарювання у вигляді додатко-вих дій стосовно об’єкту підприємництва;

-          імовірність повторних суб’єктів дій та інші. Ці форми взаємодії в ринковому середовищі не можуть бути

заздалегідь детермінованими (визначеними), що обумовлює нео-днозначну поведінку одного суб'єкта стосовно інших. У поєднанні з економічним інтересом цього суб'єкта невизначеність поведінки з боку інших учасників ринкових відносин утворює своєрідне серед-овище з неоднозначними властивостями, для віддзеркалення яких використовуються характеристики імовірності – рис.1.1.

 

Стрілки відображають

детерміновані (заздалегідь

визначені) господарські

відносини між суб'єктами.

Кривими лініями позна-

чено індетерміновані (за-

здалегідь         невизначені,

неоднозначні) обставини і

взаємні стосунки. Дугами

зображено зворотні зв'язки

або повторні дії суб'єктів.

Рис.1.1. Зображення взаємодії господарських суб'єктів навколо одного об'єкту підприємницької діяльності з метою отримання прибутку в ринко-вому середовищі

Теорія та практика підприємницького ризику

Невизначеність ринкового середовища навколо об'єкту підпри-ємницької діяльності концентрує увагу та зусилля суб’єктів госпо-дарювання, тому сприяє ефективнішому його використовуванню в господарському комплексі. Але водночас утворюється сприятлива основа для непропорційного задоволення економічних інтересів між суб'єктами: для одних суб’єктів економічні властивості об’єкту перевищують очікуваний результат або відповідають йому, для ін-ших – економічні властивості об’єкту та результат підприємницької діяльності становляться гіршими, ніж очікувалися. Звідси для бага-тьох суб'єктів виникає небезпека залишитися взагалі без очікувано-го прибутку від об'єкту або опинитися в ситуації, коли знадобляться додаткові витрати власних ресурсів на об’єкті. Можливість розви-тку подібного роду сценарію у підприємницькій діяльності характе-ризується як ризик.

Ризик – це дія (бездіяльність, подія) господарського суб'єкта, яка здійснюється в умовах вибору та в очікуванні на благополучний результат, якщо існує імовірність несприятливого результату та по-гіршення економічних властивостей об'єкту його підприємницької діяльності.

У довідковій літературі можна знайти різні трактування такого явища як ризик. Наприклад, ризик – це небезпека отримання при-бутку, менш запланованого, або прямих втрат у зв'язку з об'єктивно обумовленою невизначеністю результату. У практиці господарю-вання ризик виступає невід'ємним елементом будь-яких підприєм-ницьких відносин або дій.

Для характеристики ризику використовується поняття факто-ри ризику – тобто такі обставини, що можуть привести до часткової або повної втрати коштів господарського суб'єкта на об'єкті його підприємницької діяльності внаслідок різних причин. До таких при-чин, зокрема, відносять: пошкодження або загибель об'єкту, конку-рентні дії з боку інших суб'єктів, форс-мажорні обставини та інші.

Залежно від виду об'єкту підприємницької діяльності до ка-тегорії підприємницьких ризиків включають господарські, еконо-мічні, фінансові або інші ризики. Так, наприклад, у діяльності на фінансовому ринку виникають фінансові ризики, які відобража-ють властивості цієї діяльності (об'єкту) і можуть виражатися у фінансово-економічних показниках прибутку або збитку. Це – ри-зики страхування, розиграшу лотереї, заняття гральним бізнесом тощо.

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Побудова методів і моделей ризику заснована на інтерпретації підприємницької діяльності у формальні показники. Для цього по-трібно здійснити облік досягнутих результатів на об'єкті підприєм-ництва, тобто вимір результату у фінансово-економічних показни-ках. Для відображення процесу підприємницької діяльності кожним із суб'єктів розглядається сукупність його послідовних дій стосовно об'єкту або інших суб'єктів, що беруть участь в підприємницької ді-яльності та взаємопов'язані з ним. При цьому виконання кожної дії або її частини потребує від господарського суб'єкту витрат власних ресурсів, яки можна оцінити (виміряти) в грошових одиницях.

Досить розповсюдженою в господарстві є практика бухгалтер-ського обліку операцій. Згідно закону «Про бухгалтерський облік в Україні» облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Таке тлумачення досить придатне для вико-ристовування в практиці обліку підприємницьких ризиків з метою подальшого їх вимірювання та оцінки. Обліковий підхід до оцінки ризику формалізує облікові функції підприємця у напрямі фіксації подій або дій ризикового характеру.

Діяльність /G/ – сукупність цілеспрямованих дій, кроків, ета-пів, на виконання яких з боку господарського суб'єкта витрачають-ся ресурси загальною вартістю /З/. Наприклад, діяльність підпри-ємця, що спрямована на придбання пакету акцій емітента – об'єкту підприємницької діяльності, включатиме окремі дії або кроки, без виконання яких придбати такі цінні папери неможливо. Типовими для господарської практики України вважаються наступні дії під-приємця у цьому напрямі діяльності:

-          пошук продавця необхідних акцій /G1/ з відповідними витрата-ми на пошук /З1/;

-          консультація у професійного торговця цінними паперами /G2/ та оплатою консультаційних послуг /З2/;

-          оформлення операції купівлі-продажу цінних паперів /G3/ з пе-рерахуванням комісійної винагороди /З3/ брокеру;

-          реєстрація переходу права власності на цінні папери у рєєстро-держателя /G4/ та оплата вартості трансферту /З4/;

-          реалізація прав, що випливають з придбаних акцій, на об'єкті підприємництва /G5/ і компенсація поточних витрат з управ-ління акціями /З5/.

Теорія та практика підприємницького ризику

Це лише найпростіша схема обігу акцій на фондовому ринку України, в якій враховано необхідні витрати підприємця. У загаль-ному випадку реалізації прав з цінних паперів, особливо у відноси-нах підприємця з інвестиційний привабливими емітентами акцій, від нього можуть потребуватися інші дії чи кроки, що несуть до-даткові витрати. Іноді дії і кроки можна об'єднувати в цілі етапи, що відображають суть господарської діяльності в умовах ринку та особливості обігу фінансових активів (оскарження трансферту цін-них паперів, перешкоди вільному обігу акцій, негативні наслідки контрольно-ревізійної роботи).

Тоді у формалізованому вигляді послідовність підприємниць-ких дій загальною кількістю G виглядатиме як сума окремих скла-дових підприємницької діяльності /Gj/, тобто

G

Діяльність:      G П = ∑ G      , (1.1)

j=1

внаслідок якої послідовно виникають відповідні витрати ресур-сів у підприємця - суб'єкта господарювання /Зj/. Оскільки витратні складові забезпечують виконання кожної дій, їхня сукупність утво-рює певну величину / ЗП /, тобто:

G

Витрати:         ЗП = ∑ Зj.       (1.2)

j=1

Витрачаючи власні ресурси на об'єкті підприємництва, підпри-ємець - господарський суб'єкт у відповідь припускає (чекає, планує) одержати прибуток від цього об'єкту – /П/, розмір якого є наперед невідомий. Залежно від властивостей об'єкту підприємництва і ха-рактеристик відтворювальних циклів (розширене, просте відтво-рення, пригнічений стан) різними можуть стати джерела отриман-ня прибутку від об'єкту. Проте у всіх випадках розмір прибутку є заздалегідь обмеженим, але сам прибуток може розподілятися між суб'єктами господарських відносин за деякими правилами і в пев-них пропорціях (N – число господарських суб'єктів, що претенду-ють на отримання частки прибутку від підприємницької діяльності на об'єкті):

N

Прибуток:       П = ∑ Пn .      (1.3)

n=1

Тема 1. Сутність і властивості підприємницьких ризиків

Задача суб'єкта господарських відносин - відчувати ризик, вми-ло оцінювати його в конкурентному, суперечливому середовищі ринку. Спроби суб'єкта уникнути від ризику взагалі приводять до застою в господарських відносинах, гальмують підприємницьку ді-яльність.

Неоднозначність господарських відносин в ринковому серед-овищі може виражатися різними характеристиками:

-          імовірність досягнення бажаного результату;

-          відсутність упевненості в досягненні мети;

-          випадкові чинники відхилень в діях своїх чи інших суб'єктів;

-          можливість непередбачених матеріальних та інших витрат;

-          інші характеристики, що відображають реакцію суб'єктів під-приємництва на несприятливі події.

Сутність ризику полягає в невизначеності й мінливості показ-ників зовнішнього середовища навколо підприємця - господарсько-го суб'єкта та його об'єкту підприємницької діяльності. Оскільки ринкове середовище і стан об'єкту підприємницької діяльності безперервно змінюються, показники ризику також будуть безпе-рервно флюктуювати, а сама сутність ризику стає як би уникаючою від ретельного аналізу. Імовірно ризик для підприємця існує як об'єктивна категорія доти, поки не до кінця визначено його сутність та властивості. Як тільки властивості ризику вдається повністю кла-сифікувати (виділити, ідентифікувати), на основі цих даних можна запропонувати метод подолання ризику. Заходи з подолання факто-ру ризику звичайно також витратні для підприємця, але вони дають змогу врешті-решт отримати бажану частку прибутку від об’єкту під-приємництва. З цього часу можна говорити, що ризик для суб'єкта припиняє своє існування як об'єктивна економічна категорія.

Разом з тим в сучасних дослідженнях розрізняють декілька ас-пектів, в яких виявляється сутність підприємницького ризику. На-самперед це такі аспекти:

1)         економічний, де ризик виступає як логічний наслідок товарно-грошових відносин, подія, яка може відбутися чи ні, воно спря-мовано на прибуткову (корисну) мету, досягнення якої пов'язане для суб'єкта підприємництва з елементами небезпеки, загрозою втрати ресурсів або невдалого розвитку подій;

2)         історичний, згідно якому ризик виникає на нижчих ступенях цивілізації і стає усвідомленою людиною небезпекою;

Теорія та практика підприємницького ризику

3) комплексний, що припускає множинність показників і ха-рактеристик в оцінки ризику, їх діалектику, тобто розвиток, взаємозв'язок і взаємозалежність.

В цілому під аналізом ризику слід розуміти сукупність методів і прийомів ідентифікації, виділення, класифікації, оцінки в заданих одиницях виміру господарських ситуацій, які характеризуються не-визначеністю або непередбачуваністю.