Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

2.         Вітлінський В.В., Верченко П.І.. Аналіз, моделювання та управ-ління економічним ризиком: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

3.         Закон Украины «О предпринимательстве» / ВВР 1991, №14, ст.168

4.         Закон України „Про бухгалтерський облік в Україні”.

5.         Закон Украины «Об инвестиционной деятельности».

6.         Закон Украины „О ценных бумагах и фондовом рынке” № 3480-IV от 23.02.2006 г.

7.         Данилишин Б.М., Кондрашихін А.Б., Орлов В.М., Пепа Т.В. Управління соціально-економічними системами на ринку цін-них паперів. – Київ: РВПС НАН України, 2005. – 304 с.

8.         Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 304 с.

9.         Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

10.       Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій-них банків / Постанова Правління НБУ №141 від 14.04.1998 року.

11.       Кондрашихин А.Б. Оценка рисков инвестирования на рынке ценных бумаг. – Севастополь: РИБЭСТ, 2002. – 324 с.

12.       Кондрашихін А.Б. Інвестиційні ризики українського ринку цін-них паперів // Банківська справа. – 2003. - №2. – С. 62-70.

13.       Кондрашихін А.Б. Фінансові аспекти відносин учасників ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. - №12. – С. 113-117.

14.       Кондрашихін А.Б. Організаційно-економічний механізм управ-ління ринком цінних паперів і фактори ризику інвестора // Ві-сник Української Академії державного управління при Прези-дентові України. – 2003. - №2. – С. 193-198.

15.       Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения: Учебное пособие. – К.: Европ.ун-т финансов, ин-форм. систем, менеджм. и бизнеса, 2000. – 68 с.

16.       Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

17.       Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірюван-ня: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

Список літератури

18.       Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рис-ков в экономике финансов и страхования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Анки, 2003. – 159 с.

19.       Методика формування небанківськими фінансовими установа-ми резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними папе-рами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартни-ми / Затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулю-вання ринків фінансових послуг від 04 червня 2004 року N 912.

20.       Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України / Затверджені По-становою Правління Національного банку України від 2 серпня 2004 року N 361.

21.       Національна рейтингова шкала / Затверджена постановою Ка-бінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665. – http: // zakon.rada.gov.ua. – 18.05.2007.

22.       Пепа Т. Сучасні схеми побудові інвестиційно-фінансових утво-рень. Теорія і практика розвитку корпоративного сектору еконо-міки України. – К.: Видавничий дім „Корпорація”, 2004. – 151 с.

23.       Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України. – Черкаси: Брама України, 2006. – 440 с.

24.       Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ / Затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 28 вересня 2006 року N 6261.

25.       Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операція-ми комерційних банків / Постанова Правління НБУ №122 від 27.03.1998 року.

26.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти” / Наказ Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 року. Зі змінами.

27.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» / Затверджено Наказом Міністерства фінан-сів України N 193 від 10 серпня 2000 року.

28.       Полховская Е.В., Певникова Л.А. Экономический риск и методы

его измерения / Краткий курс лекций с прилагаемым глоссари-

ем экономических терминов на английском языке для студен-

тов заочного отделения экономических и менеджерских специ-

Теорія та практика підприємницького ризику

альностей. – Симферополь: Симферопольский экономический институт Симферопольского государственного университета, 1998. – 66 с.

29.       Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків / Затвердже-ні Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фі-нансових послуг від 17 березня 2005 року N 3755.

30.       Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

31.       Селюков В.К., Гончаров С.Г. Управление рисками. Ипотечная сфера. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. – 360 с.

32.       Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А.Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

33.       Устенко О. Л. Теория экономического риска: Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

34.       Федорова В.А., Кондрашихин А.Б. Методология выделения и оценки инвестиционных рисков на стадии банкротства эмитента ценных бумаг // Актуальные проблемы экономики. – 2003. -№4. – С. 9-10.

35.       Федорова В.О., Кондрашихін А.Б. Аналіз, вимірювання, оцінка ризиків підприємницької діяльності. – Севастополь: Підприємство-реєстратор „Світок”, 2006. – 99 с. – (Пре-принт / Севастопольська міська державна адміністрація. ТОВ Підприємство-реєстратор „Світок”; 2006). (рос. мовою)

36.       Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 239 с.

37.       Христиановский В.В., Щербина В.П., Полшков Ю.Н. Экономический риск и методы его измерения. – Донецк: Дон-ГУ, 1999. – 250 с.

38.       Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И.Баканова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.

39.       Чернюк Л.Г. та ін. Територіальна організація фінансового ринку України. – Черкаси: Вертикаль, 2006. – 256 с.

40.       Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Тов-во “Знання”, 1998. – 444 с.