Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Активи, зважені на ризик, - сумарні активи, зважені за ступе-нем ризику окремих статей балансу [24].

Аналіз інвестиційного ризику: якісний – виявлення джерела, причин, факторів, класифікація ризику; кількісний – оцінка ризику або його складових в економічних одиницях – прибутковість, ви-трати, ефективність, рентабельність.

Аналіз ризиків - процес систематизованого оброблення наявної інформації щодо ризиків з метою прийняття управлінського рішен-ня, який зазвичай супроводжується кількісною або якісною оцінкою параметрів ризиків [20].

Аналіз ризику – сукупність методів і прийомів ідентифікації, виділення, класифікації, оцінки в заданих одиницях виміру госпо-дарських ситуацій, які характеризуються невизначеністю або непе-редбачуваністю.

Аналіз сценаріїв - метод прогнозування рівня ризику, який по-лягає в поділі сукупності можливих подій на кілька груп та у ви-значенні логічної послідовності наслідків для кожної з цих груп. Застосовується, якщо ймовірність виникнення різних подій майже однакова і банк має заздалегідь обрати стратегію своїх дій у рамках кожного сценарію (Див. План на випадок кризових обставин) [20].

Аутсорсинг - виконання певних функцій і робіт, які традиційно є «внутрішніми» і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній основі. Вико-ристовується для оптимізації витрат і процесів у банку [20].

Базисний ризик (щодо процентної ставки) - ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися з амплітудою коливання базової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LІВОR (ринкової ставки) на три процентних пунк-ти ставка дохідності за активами банку може змінитися лише на один процентний пункт. У цьому разі зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини) [20].

Базова ставка - ставка, від величини якої вираховується зна-чення змінної процентної ставки під час її переоцінки. Як правило, використовують як базові, так звані, «безризикові» ставки (на зра-зок LІВОR) або прайм-ставки, або «специфічні» ставки (на зразок собівартості залучених коштів банку) [20]. Словник до навчального посібника

Банківський портфель (банківська книга) - частина загально-го портфеля банку, яка складається з об'єктів, щодо яких банк має чіткі наміри утримувати їх у своїй власності з метою отримання економічного доходу у вигляді приросту вартості. Поточна ринкова вартість банківського портфеля не має суттєвого впливу на рішен-ня банку щодо утримання об'єктів, а тому зміна ринкових умов не призводить до зміни економічної вартості банківського портфеля з точки зору керівництва банку (Див. Торговельний портфель) [20].

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надхо-джень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний ризик можна поділити на: ризик трансакції; ризик перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний валютний ризик [20].

Валютні ризики – це імовірність часткової або повної втрати фінансового активу в результаті зміни валютного курсу, недоскона-лості облікових операцій, змін валютного законодавства. Валютний ризик є підвидом фінансового ризику і класифікується виключно для фінансових операцій, в яких хоча б з одного боку використову-ються валютні кошти.

Виграш – одержаний результат внаслідок вирішення конфлікту інтересів.

Вид ризику – характеристика, яка комплексно враховує джере-ла, фактори і сферу підприємницької діяльності на об'єкті, де ви-никає ризик.

Визначення допустим